167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 26 - Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 26Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών είναι ιδίως: α) Η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέλεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσεων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του, β) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών, γ) Η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, δ) Η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες, ε) Η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου, στ) Η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων, β) Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, γ) Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών, δ) Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, ββ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια, γγ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών φυτωρίων, δδ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισαγωγής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εε) η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση, εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκποίηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του, στστ) η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων, ζζ) η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων αναδασώσεων, ηη) η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών, θθ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών αναδασώσεων, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του Τμήματος. β) Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατικών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων αντιχειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ββ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την προστασία των ορεινών εδαφών, γγ) η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.). γ) Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία, ββ) η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασικές υπηρεσίες, γγ) η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχάνισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, εε) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και δασικής οδοποιίας. δ) Στο Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ., κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους, ββ) η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης, γγ) η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους, δδ) η μελέτη των προβλημάτων κατάρτισης, ελέγχου, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους, εε) η μέριμνα για τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων παρατηρήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των δασικών χαρτών και για την έκδοση οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου των δασικών χαρτών, στστ) η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων για το σύνολο των δασικών χαρτών, του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της Χώρας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ζζ) η έκδοση και παροχή οδηγιών για την προάσπιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ηη) η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας, θθ) η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαιών και τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών δασικής γης.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ