167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Άρθρο 49 - Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική προστασίας των εσωτερικών υδάτων κυρίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3199/2003, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ν.3199/2003 και του π.δ.51/2007 και εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη νομοθετικών μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, ββ) Μεριμνά για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, σύμφωνα με την παράγραφο 1ζ του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013, με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, γγ) Καταρτίζει τα μακροχρόνια (με διάρκεια πάνω από έξι έτη) και μεσοχρόνια (με διάρκεια από δύο έως έξι έτη) εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους, δδ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων, εε) Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στστ) Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζονται στο ν.3199/2003, όπως ισχύει, ζζ) Για κάθε περιοχή λεκάνη απορροής ποταμού συντάσσει εκθέσεις των χαρακτηριστικών της, των πιέσεων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ισοζυγίων και της κατανομής των ποσοτήτων νερού στις διάφορες χρήσεις, ηη) Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών, θθ) Συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις που υποβάλλονται στην ΕΕ και την Ετήσια Έκθεση προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3199/2003, ιι) Καταρτίζει, λειτουργεί και ενημερώνει μητρώο των βασικών αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων και μεριμνά για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού υλοποίησής τους, ιαια) Διαμορφώνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού και προώθηση της εξοικονόμησης νερού, ιβιβ) Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ιγιγ) Προσδιορίζει τους κανόνες και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδιδ) Διαμορφώνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και εισηγείται τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και ενημερώνει τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ιειε) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του, τις οποίες υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, ιστιστ) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) της χώρας, συντονίζει και εποπτεύει τις Υπηρεσίες και Φορείς που αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τη συντήρησή του, ιζιζ) Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων για τον καθορισμό ανώτερων Αποδεκτών Τιμών, σε εθνικό επίπεδο, για τους ρύπους που διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν ώστε να μην επιτευχθεί η καλή χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για ορισμένους ρύπους και τις ουσίες του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ελάχιστων κριτηρίων επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς και κανόνων που αναφέρονται στην απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων, ιηιη) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης και ενημέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού καθώς των χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων, ιθιθ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ του ν. 3199/2003 να παρέχουν στοιχεία στις βάσεις δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ιιιι) Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, ικικ) Μεριμνά για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία, ιλιλ) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για θέματα αρμοδιότητάς του, ιμιμ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, ινιν) Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, ιξιξ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων τόσο με γειτονικές χώρες όσο και με κάθε κράτος της αλλοδαπής που συνάπτει σχέσεις συνεργασίας για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου των πλημμυρών, ιοιο) Σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων Φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας του και προωθεί τις συμμετοχικές διαδικασίες. Το Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων επικουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της 322/21−3−2013 κ.υ.α. (Β΄679). β. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, το οποίο: αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως καθορίζεται στο ν. 3983/2011, την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των ακτών κολύμβησης, καθώς και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ββ) Συντονίζει τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα του αντικειμένου του και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γγ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς για κάθε ζήτημα που αφορά τα θέματα του αντικειμένου του, δδ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών, εε) Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια Διεθνή και Κοινοτικά όργανα και το ΥΠΕΚΑ σε εθνικό επίπεδο, για κάθε ζήτημα που αφορά στο αντικείμενό του, στστ) Σχεδιάζει προγράμματα ευαισθητοποίησης, μεριμνά για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού και προωθεί και ενθαρρύνει τις συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα του αντικειμένου του, ζζ) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τα θέματα αρμοδιότητάς του, ηη) Οργανώνει και διαχειρίζεται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, θθ) Ενημερώνει τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς σχετικά με τα ποιοτικά, ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, ιι) Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής, παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την εφαρμογή του, ιαια) Συνεργάζεται με άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των δράσεών τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), ιβιβ) Εκπονεί τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΕΕΘΠΕΣ, ιγιγ) Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες, για την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδιδ) Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών, εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μεριμνά για την εφαρμογή τους, ιειε) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής τους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών καθώς και τις υποχρεώσεις των εν λόγω φορέων, ιστιστ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» και τις υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ, ιζιζ) Μεριμνά και διασφαλίζει, ότι παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες και ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής στην εφαρμογή του νόμου 3983/2011, ιηιη) Για την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, πρόσβαση και δικαιώματα χρήσης των σχετικών δεδομένων, ιθιθ) Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ, ιιιι) Υποστηρίζει το έργο της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), ικικ) Καθορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τα μέτρα και τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιλιλ) Αξιολογεί τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί η απόφαση προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ιμιμ) Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση των απαιτούμενων ποιοτικών και οπτικά παρακολουθούμενων παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης και την αξιολόγηση των εν λόγω δεδομένων, ινιν) Λαμβάνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κατάλληλα κατά περίπτωση διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών της ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης και ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε, ιξιξ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της παρακολούθησης καθώς και την ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, ιοιο) Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, συντάσσει και παρακολουθεί προγράμματα έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης των νερών και παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς των διεθνών συμβάσεων, ιπιπ) Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης) και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), ιριρ) Συλλέγει, ελέγχει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας σε συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τα καταχωρεί σε Εθνική Βάση Δεδομένων, ισισ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ιτιτ) Καθορίζει τα μέτρα και τις απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, παρακολουθεί, ελέγχει την εφαρμογή τους, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, ιυιυ) Τηρεί μητρώο των βασικών έργων τεχνολογίας περιβάλλοντος που στοχεύουν στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Το Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, επικουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την «Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής» (ΓΕΕΘΠΕΣ) του ν. 3983/2011 και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία των ακτών κολύμβησης και την προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της 322/21−3−2013 κ.υ.α. (Β΄679).

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ