167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 41 - Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 41Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι ιδίως: α) ο ορθολογικός σχεδιασμός, β) η προώθηση της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ, β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, γ) Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δ) Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, μέτρων και κινήτρων για την προώθηση και υλοποίηση των επενδύσεων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ββ) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής Εθνικής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ε.Ε., γγ) η εποπτεία της λειτουργίας της σχετικής αγοράς και η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, δδ) η ενημέρωση των επενδυτών για τη νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, εε) η μέριμνα για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και η λήψη μέτρων για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ. β) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η έκδοση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και παραγωγή και διανομή θερμικής ενέργειας, ββ) Η επιμέλεια για όλα τα θέματα σχετικά με την αδειοδότηση των έργων με συντονισμό των φορέων και των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, γγ) η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες, δδ) ο έλεγχος των μελετών και η προώθηση των διαδικασιών για απαλλοτριώσεις και σύσταση δουλείας, εε) η μέριμνα για την τήρηση μητρώου αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, και εξαιρέσεων από την αδειοδότηση, στστ) η εποπτεία έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης και της τέως Υπηρεσίας ΕΕΕΑΠΕ, ζζ) η παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και η οργάνωση αυτής μέσω διαδικτύου καθώς και η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης επενδυτών, ηη) η σύνταξη εκθέσεων σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και την συμβολή τους στην εθνική οικονομία. γ) Στο Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εισήγηση προτάσεων για την διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) καθώς και για την προώθηση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ββ) η εισήγηση επί θεμάτων σχετικά με την τιμολόγηση της Η/Ε, γγ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού, είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των τελών για την έκδοση και για τη χρήση των αδειών των δραστηριοτήτων Η/Ε, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης τιμολογίων προμηθευτών Η/Ε, δδ) η μέριμνα για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και για τον έλεγχο τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και των όρων των αδειών καθώς και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, εε) η εισήγηση κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας των εγκαταστάσεων παραγωγής και εφοδιασμού Η/Ε και συμπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και κανόνων για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τα σχετικά έργα και τη λειτουργία αυτών, στστ) η εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά Η/Ε και η έγκριση των γενικών όρων συμβάσεων πώλησης Η/Ε, ζζ) η εισήγηση των ρυθμίσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τα μέτρα προστασίας ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας σε εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, ηη) η εισήγηση των ρυθμίσεων και η διατύπωση προτάσεων για την ασφάλεια εφοδιασμού Η/Ε. δ) Στο Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες : αα) ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών και η προώθηση των διαδικασιών για κήρυξη απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων, παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων και σύσταση δουλείας για έργα εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ββ) η εισήγηση κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας των εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και κανόνων για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τα σχετικά έργα και τη λειτουργία αυτών, γγ) η μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και διανομής Η/Ε και ηλεκτροδότησης των οικισμών και των εγκαταστάσεων της χώρας, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, δδ) η μελέτη και εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διανομής θερμικής ενέργειας, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής Η/Ε και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ