167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 47 - Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με την έρευνα, τη λειτουργία και την απόδοση των λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, γγ) Η χορήγηση, η ανάκληση, η προσωρινή αναστολή και η παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών για λόγους δημόσιας ωφέλειας καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας λατομείων αυτών, δδ) Η εισήγηση για το χαρακτηρισμό λατομικών ορυκτών ως μαρμάρων ή σχιστολιθικών πλακών, η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας έναρξης της εκμετάλλευσης κατά τις κείμενες διατάξεις, η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών και η παροχή οδηγιών για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και των συνοδών έργων τους. β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων αδρανών υλικών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η έγκριση τεχνικών μελετών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, γγ) Η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων αδρανών υλικών και ιδίως η διακοπή λειτουργίας των λατομείων αυτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η έκδοση αποφάσεων, περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και η έκδοση αποφάσεων καθορισμού του ύψους πλεονάζουσας παραγωγής λατομείων αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιΐες καθώς και η έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων, δδ) Ο χαρακτηρισμός λατομικών ορυκτών ως αδρανών ειδικών χρήσεων, η παροχή οδηγιών, για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αδρανών υλικών και η παρακολούθηση της χωροταξικής διάρθρωσης σε λατομικές περιοχές και η τήρηση σχετικού μητρώου, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων αδρανών υλικών και των συνοδών έργων τους. γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, η παρακολούθηση της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας και της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε συναφή θέματα και η εισήγηση για την τροποποίηση του ΚΜΛΕ καθώς και η εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, ββ) Η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε επιχειρήσεις λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, γγ) Η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων που καταρτίζονται από τις μονάδες εκμετάλλευσης του κλάδου των λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας στα λατομεία του εν λόγω κλάδου, δδ) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, εε) Η έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων περιμετρικά των λατομικών περιοχών καθώς και η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εντός λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού σε εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών, στστ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των μαρμάρων, των σχιστολιθικών πλακών και των αδρανών υλικών, ζζ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τον έλεγχο των εργασιών των σχετικών μονάδων και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων, ηη) Η εξέταση προσφυγών κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ή η συνδρομή στην Αυτοτελή Υπηρεσία του άρθρου 8 του παρόντος, σχετικά με επιχειρήσεις λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών και των εν γένει μονάδων αξιοποίησης, θθ) Η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και λατομείων αδρανών υλικών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετησίων στοιχείων, ιι) Η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων μαρμάρων, αδρανών υλικών και σχιστολιθικών πλακών, η παροχή οδηγιών σχετικά με οριζόντια θέματα εκμίσθωσης και λειτουργίας των λατομείων αυτών και η παροχή διευκρινίσεων για θέματα εφαρμογής της λατομικής νομοθεσίας, σχετικά με τη λειτουργία των λατομείων αυτών και θέματα που αφορούν την οριζόντια αντιμετώπιση καθορισμού λατομικών περιοχών, ιαια) Η μέριμνα για την επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων επί λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, καθώς και αυτών που αφορούν τις απαλλοτριούμενες για τις ανάγκες τους περιοχές.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ