167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 42 - Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από ενεργειακούς ρύπους, ββ) η συμμετοχή στην εισήγηση προτάσεων στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και η παρακολούθηση και ανάλυση του ενεργειακού αποτυπώματός της, των ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών, για τη λήψη κατάλληλων δράσεων, γγ) η σύνταξη εκθέσεων, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπου συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων από τα οποία πηγάζουν νέες υποχρεώσεις, δδ) η παρακολούθηση της πολιτικής των ενεργειακών φορέων ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, προς αξιοποίηση των στη διαμόρφωση και εισήγηση περαιτέρω πολιτικών, εε) η παροχή πληροφόρησης προς αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με θέματα Ενεργειακής Πολιτικής. β) Στο Τμήμα Στατιστικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα για την συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και η διάχυση όλων των ενεργειακών στατιστικών δεδομένων που προβλέπονται από το εθνικό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ββ) η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και η εκπροσώπηση της χώρας στις εκάστοτε συναντήσεις εργασίας με στόχο την ανάπτυξη του διεθνούς συστήματος ενεργειακών στατιστικών, γγ) η μέριμνα για την εναρμόνιση με τα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα, την ανάπτυξη του εθνικού μεθοδολογικού πλαισίου στατιστικών ενέργειας, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δδ) η σύνταξη και η αποστολή περιοδικών στατιστικών δελτίων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, εε) η τήρηση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της. στστ) η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των ατομικών δεδομένων. γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό τη λήψη μέτρων και τη χορήγηση κινήτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, ββ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και η εκπροσώπηση της χώρας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς για θέματα ενεργειακής απόδοσης, γγ) η κατάρτιση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα και η μέριμνα για την εφαρμογή τους, δδ) η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους καθώς και η υποβολή σχετικών εκθέσεων, εε) η τήρηση μητρώων και αρχείων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στστ) ο έλεγχος και η έγκριση ενεργειακών μελετών σε βιομηχανικές μονάδες, που υποβάλλονται στο πλαίσιο αδειοδότησής τους, ζζ) η μέριμνα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προετοιμασία και διάθεση οδηγιών και πληροφοριακού υλικού σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ