167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 40 - Διεύθυνση Υδρογονανθράκων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Πετρελαιοειδών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας στον τομέα του αργού πετρελαίου, των πετρελαιοειδών προϊόντων, των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, ββ) Η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων, γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, καθώς και των βιορευστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, δδ) Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίου ενδιαφέροντος φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αρμοδιότητάς του, εε) Η εισήγηση επί θεμάτων που αφορούν στο γενικό πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, στστ) Η εισήγηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος επί θεμάτων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως στο άρθρο 2 της υπ΄αριθ. Δ1/Α/οικ.10838/15.05.2012 κ.υ.α. (Β΄ 1661), όπως ισχύει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. β) Στο Τμήμα Μελετών και Ασφαλείας Εφοδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση επί θεμάτων σχετικών με την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ββ) Η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέσεων ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση καταστάσεων διαταραχής εφοδιασμού και άσκησης πετρελαϊκής πολιτικής, ενόψει επισκοπήσεων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (Δ.Ο.Ε.) και την ΕΕ, γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την αγορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης, καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, δδ) Η μέριμνα για την εφαρμογή και τη βελτίωση της πολιτικής ασφάλειας εφοδιασμού με υδρογονάνθρακες, η υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού και η εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης και της απελευθέρωσης των αποθεμάτων αυτών, εε) Η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του. γ) Στο Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ββ) Η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή σχετικών κυρώσεων, γγ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονισμών στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δδ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του φυσικού αερίου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, εε) Η εισήγηση και η γνωμοδότηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, σχετικά με το έργο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, στστ) Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίου ενδιαφέροντος φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η μέριμνα επιχορήγησης κάθε φορέα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων που έχει σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζζ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του αρχείου χαρτών και στοιχείων που αφορούν την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και την ΕΔΕΥ Α.Ε. δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και λειτουργίας των βιομηχανιών παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών, των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων, ασφάλτου, βιοκαυσίμων, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, καθώς και η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών προϊόντων και των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών, ββ) Η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης και αεριοποίησης φυσικού αερίου καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών, γγ) Η γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ως άνω εγκαταστάσεων, δδ) Η πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, η διενέργεια ελέγχων στις αποθήκες αυτές ως και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, εε) Η γνωμοδότηση, κατά την κείμενη νομοθεσία, επί αιτημάτων παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, για την κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων, στστ) Η εισήγηση για την έκδοση πράξεων σχετικά με τη κήρυξη απαλλοτρίωσης ή παραχώρησης δημόσιας έκτασης ή σύστασης δουλείας για την ίδρυση ή επέκταση των ως άνω εγκαταστάσεων, ζζ) Η κατάρτιση κανονισμών ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αξιολόγηση των μελετών ασφαλείας και τη διενέργεια επιθεωρήσεων που αφορούν τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, ηη) Η γνωμοδότηση προς το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη θέσπιση ή τροποποίηση των προδιαγραφών πετρελαιοειδών και λιπαντικών, θθ) Η τήρηση μητρώου και τεχνικού αρχείου εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιι) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ορισμού της εγκατάστασης και διαδρομής των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των διακλαδώσεών τους, καθώς και των παραρτημάτων τους για έργα φυσικού αερίου, ιαια) Η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. ε) Στο Τμήμα Εμπορίας Υδρογονθράκων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η μέριμνα επί θεμάτων χορήγησης αδειών εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, μεταφοράς με αγωγό και απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και ιδίως της τήρησης των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων άσκησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από τους κατόχους αδειών, η επιβολή σχετικών κυρώσεων, η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ββ) Η τήρηση του μητρώου όλων των αδειών που χορηγούνται από το Υπουργείο, η καταχώριση όλων των αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγούνται από άλλες αδειοδοτούσες αρχές καθώς και οι μεταβολές αυτών, και η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου αδειών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, γγ) Η παρακολούθηση της καταβολής των ανταποδοτικών τελών από τους κατόχους άδειας εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων και μεταφοράς με αγωγό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δδ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας των κατόχων άδειας του ν. 3054/2002 (Α΄230) όπως διύλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, διάθεση, στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κλπ αργού πετρελαίου, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, εε) Η διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την συνεισφορά των ελληνικών εταιρειών πετρελαίου στο διεθνές κεφάλαιο για αποζημίωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή προϊόντα, στστ) Η μέριμνα επί θεμάτων επιδότησης των εταιρειών εμπορίας για τον εφοδιασμό με πετρελαιοειδή καύσιμα των προβληματικών περιοχών της χώρας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ