167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 21 - Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης προστατευόμενων περιοχών, η εποπτεία της εφαρμογής των θεσμοθετημένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης αυτών, ββ) Ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για είδη χλωρίδας, πανίδας και τύπους οικοτόπων, γγ) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και των Ειδικών Εκθέσεων, δδ) Ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θέματα βιοασφάλειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υγείας, εε) Η έκδοση των προβλεπόμενων όρων και αδειών πρόσβασης και χρήσης γενετικών πόρων ειδών που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας (Πρωτόκολλο και Κανονισμός ABS, ΕΧΑΕΘ: Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης − ΥΠΕΞ). β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, επικινδύνων και μη επικινδύνων, ββ) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), η διατύπωση απόψεων επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των ΠΕ.Σ.Δ.Α., γγ) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων πλην αυτών που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, δδ) Η έκδοση πανελλαδικών αδειών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και διαπεριφερειακών αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. γ) Στο Τμήμα Ανακύκλωσης − Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του ν. 2939/2011 (Α΄179), σε ότι αφορά στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων του, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων γραμμών για την υλοποίηση της πολιτικής της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα, ββ) Η έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αυτών. δ) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, ββ) Η εφαρμογή και προώθηση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Ο.Π.Π. Integrated Product Policy), γγ) Η μέριμνα για την εφαρμογή και προώθηση του Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ε.Ε.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ