167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 46 - Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των μεταλλείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη μεταλλευτική έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών, γγ) Η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών και μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων καθώς και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, δδ) Η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό μεταλλευτικών περιοχών και μεταλλευτικών ορυκτών, για την εξαίρεση ή μη ορυκτών και περιοχών υπέρ του Δημοσίου, η μέριμνα για την εκτίμηση μεταλλείων και των εγκαταστάσεών τους καθώς και η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας μεταλλείου για λόγους μη ορθολογικής δραστηριότητας, εε) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων καθώς και η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων, στστ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των παραχωρήσεων μεταλλείων, η κρισιολόγησή τους, καθώς και η εισήγηση για την έκπτωση εκ του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας, ζζ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων αναγκαστικής μίσθωσης μεταλλείων σε μεταλλουργίες και καθορισμού της ποσότητας και της τιμής πώλησης των μεταλλευμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 Α΄153) στις οποίες υπάγονται μεταλλευτικές επιχειρήσεις, η εισήγηση για την έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης καθώς και η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του Μεταλλευτικού Κώδικα (ΜΚ) για υποχρεώσεις κατόχων άδειας μεταλλευτικών ερευνών, μεταλλειοκτητών και εκμεταλλευτών μεταλλείων, ηη) Ο καθορισμός τεχνικών όρων για την απόκτηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, για την παράταση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, θθ) Η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Τμήματος, ιι) Η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και για τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς και η μέριμνα για την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας των σχετικών μονάδων ή τμημάτων αυτών, ιαια) Η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας μεταλλείων, ιβιβ) Η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας, η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας και οργανογραμμάτων των μονάδων βιομηχανικών ορυκτών και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των βιομηχανικών ορυκτών, γγ) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών καθώς και η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων, δδ) Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανάκληση, προσωρινή αναστολή και παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών (πλην λατομείων αργίλων πλινθοποιίας και κεραμοποιίας), η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων βιομηχανικών ορυκτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η επίλυση κάθε σχετικού θέματος, καθώς και η έκδοση σχετικών οδηγιών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και επιχειρήσεις, εε) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών, η επίλυση σχετικών θεμάτων καθώς και η έκδοση σχετικών οδηγιών, στστ) Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων, σχετικών με τη διαχείριση και την εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, και των εν γένει μονάδων αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, η μέριμνα για την αυτεπάγγελτη ακύρωση των αποφάσεων αυτών λόγω παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας και η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, ζζ) Η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό λατομικών ορυκτών ως βιομηχανικών ορυκτών, η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία, η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, η εκτίμηση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων τους, η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των ορυκτών αυτών, ηη) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η μέριμνα για τη σύσταση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας και του καθορισμού των όρων αυτής, η έγκριση των συμβάσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, η βεβαίωση του οφειλόμενου υπέρ του Δημοσίου φόρου, η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων, πλην Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), σε παραμεθόριες περιοχές ή από αλλοδαπά πρόσωπα, η παράταση ισχύος των Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) και ο καθορισμός των όρων αυτής, ββ) Η εισήγηση για την παραίτηση, έκπτωση ή κατάργηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, η μέριμνα για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών για τις ανάγκες μεταλλείων και απαλλοτρίωσης αποθεματικού μεταλλείου και η έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γγ) Η εισήγηση για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων απ’ ευθείας ή με δημοπρασία και η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων αυτών, δδ) Η βεβαίωση τελών παραχωρήσεων μεταλλείων και μισθωμάτων δημόσιων μεταλλείων και η απόδοσή τους στους δικαιούχους, εε) Η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων, στστ) Η μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την Ναξία Σμύριδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών για τα οποία αρμόδιο είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ