167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 22 - Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 22Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως: α) ο μετριασμός των επιπτώσεων και η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, β) η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος, γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής, β) Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών, γ) Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, δ) Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η προώθηση πολιτικών και ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, η απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των έργων και δράσεων του Υπουργείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ββ) Ο συντονισμός και η λήψη των μέτρων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και τον έλεγχο των φθοριούχων αερίων και την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων. β) Στο Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η διαχείριση όλων των μηχανισμών αγοράς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (Ε.Σ.Κ.) δικαιωμάτων εκπομπών και της δημοπράτησης των εθνικών δικαιωμάτων, η επιβολή κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική με τα Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητα, ββ) Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση και διαχείριση σχετικού μητρώου. γ) Στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης, η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η εισήγηση προτάσεων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς του καθώς και η εποπτεία λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, ββ) Η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγίας 2001/81/ΕΚ και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεγάλης Εμβέλειας Διαμεθοριακή Αέρια Ρύπανση (CLRTAP), γγ) Η εισήγηση μέτρων και προγραμμάτων περιορισμού των εκπομπών ρύπων σε σταθερές εστίες καύσης και σε οχήματα καθώς και η εισήγηση για την καθιέρωση ζωνών ειδικής προστασίας, δδ) Η εισήγηση ορίων και τιμών στόχων ποιότητας αέρα καθώς και ορίων λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, εε) Ο καθορισμός μεθόδων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητάς τους, η έγκριση συστημάτων μέτρησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας διαπιστευμένου εργαστηρίου. δ) Στο Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος και την προστασία από τις δονήσεις και την ακτινοβολία, ββ) Η σύνταξη προδιαγραφών προγραμμάτων παρακολούθησης θορύβου και κραδασμών και η εποπτεία της εφαρμογής τους, γγ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ