167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 43 - Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 43Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων είναι ιδίως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς καυσίμων, για τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας της και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, γ) Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Τήρηση του «Μητρώου Ελεγκτών» που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ββ) Έλεγχος και αξιολόγηση των καταγγελιών πολιτών ή φορέων, γγ) Κατάρτιση των προγραμμάτων των ημερήσιων ελέγχων που πραγματοποιούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), συγκρότηση των κλιμακίων για τη διενέργεια κάθε τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου, εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα έγγραφα, έντυπα και υλικά και συντονισμός του έργου των ελεγκτών, δδ) Παρακολούθηση της εξέλιξης του ελέγχου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, εε) Παραλαβή και αξιολόγηση των εκθέσεων και αναφορών των Ελεγκτών των ΚΕΔΑΚ και παραπομπή των υποθέσεων στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την περαιτέρω αξιολόγηση και τυχόν κίνηση της διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας, στστ) Παραλαβή των δειγμάτων καυσίμων και παράδοση αυτών, με τις συνοδευτικές τους εκθέσεις, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, για την περαιτέρω απαιτούμενη διαδικασία, ζζ) Συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των ελεγκτών και των λοιπών μελών των ΚΕΔΑΚ, όταν προκύπτει ανάγκη παρουσίας τους ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων, ηη) Εισήγηση στον Προϊστάμενο της ΔΕΔΑΚ των αναγκαίων τροποποιήσεων της διαδικασίας ελέγχου, θθ) Αλληλογραφία με τις Αρχές και τους Φορείς για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των ελέγχων και τήρηση σχετικού αρχείου, ιι) Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων ελέγχων για την αποζημίωση των μελών ΚΕΔΑΚ. β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Μέριμνα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμικού και του εν γένει ηλεκτρονικού υλικού της ΔΕΔΑΚ, καθώς και για τη συντήρηση των μηχανημάτων ελέγχου της ΔΕΔΑΚ και την περιοδική ρύθμιση αυτών, ββ) Παραλαβή από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, των δειγμάτων των ελέγχων και προώθηση αυτών, εφόσον απαιτείται, προς την Αρχή ή τον πιστοποιημένο Φορέα για τις αναλύσεις και τις εξακριβώσεις, παραλαβή των σχετικών εκθέσεων και ενημέρωση του Τμήματος Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού, γγ) Μέριμνα για την εκπαίδευση των μελών των ΚΕΔΑΚ και των μελών της ΔΕΔΑΚ, στα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, δδ) Εισήγηση για τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων και την αποτροπή πρόκλησης οποιουδήποτε συναφούς κινδύνου σε πρόσωπα, μέσα ή εγκαταστάσεις, εε) Έκδοση τεχνικών οδηγιών προς τους ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων, για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου, στστ) Συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και Αρχές για την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας και των μέσων διεξαγωγής του ελέγχου και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου, ζζ) Οργάνωση και τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης, του αρχείου με τις εκθέσεις και απαντήσεις των Φορέων ανάλυσης των δειγμάτων, του αρχείου του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και του αρχείου με τις αποδείξεις και τα παραστατικά των πραγματοποιούμενων δαπανών, ηη) Συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία των στοιχείων των ελέγχων, θθ) Κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της ΔΕΔΑΚ, ιι) Τήρηση του «Ημερολόγιου Ελέγχων» που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ιαια) Μέριμνα, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και κάθε είδους υλικού (αναλωσίμου ή μη) που κρίνεται αναγκαίο για την διεξαγωγή του ελέγχου, για τη φύλαξη του αναλωσίμου υλικού της ΔΕΔΑΚ και των Κλιμακίων Ελέγχου, για την παραλαβή, φύλαξη, τροφοδοσία, τακτική και έκτακτη συντήρηση και ασφάλιση των οχημάτων ελέγχου κατά την πρόβλεψη του Νόμου, για την διεξαγωγή των διαγωνισμών προμήθειας, ανάθεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών και κατάρτιση και εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων και διεκπεραίωση κάθε έννομης σχέσης της ΔΕΔΑΚ με τρίτους (Φορείς κ.α.) και για την καταβολή, σύμφωνα με το νόμο, κάθε αμοιβής σε εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένα στελέχη, εκπαιδευτές, υπαλλήλους, ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων και για την πραγματοποίηση κάθε τακτικής ή έκτακτης δαπάνης η οποία απαιτείται κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου και των εργασιών της ΔΕΔΑΚ. γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Τήρηση του «Βιβλίου Κυρώσεων» που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3335 / 2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ββ) Παραλαβή, για αξιολόγηση, των εκθέσεων ελέγχου που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, γγ) Εισήγηση στη ΔΕΔΑΚ του διοικητικού ελέγχου των παραβάσεων και διαβίβαση των σχετικών φακέλων στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, δδ) Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων, διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωσή της, εε) Σύνταξη των εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης και υποβολή αυτών σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή, στστ) Διατύπωση και παροχή γνώμης στη ΔΕΔΑΚ και τα Τμήματα αυτής για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην άσκηση και τη διαδικασία ελέγχου και μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υποστήριξη της ΔΕΔΑΚ, των Τμημάτων αυτής και των ΚΕΔΑΚ ενώπιον κάθε Αρχής ή Φορέα, ζζ) Εισήγηση της βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος και της διαδικασίας ελέγχου και υποβολή σχετικών προτάσεων, ηη) Τήρηση των φακέλων των ελεγχομένων υποθέσεων και του αρχείου του Τμήματος, θθ) Οργάνωση και ενημέρωση της νομικής βιβλιοθήκης και μέριμνα για τη σύνδεση του Τμήματος με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ