167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 45 - Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 45Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών είναι ιδίως η εκπόνηση προγραμμάτων ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας, η προώθηση της ανάπτυξης του τομέα, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών, β) Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών, γ) Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα και η εισήγηση επί της προώθησης των πολιτικών και της ανάπτυξης του τομέα των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) και ιδίως η παρακολούθηση των διεθνών και εθνικών εξελίξεων, η ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας περί μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης πολιτικής, ββ) η συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία και τήρηση συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν τις ΟΠΥ, η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης σε ενδιαφερομένους για επενδύσεις στον τομέα αυτό, σε συνεργασία με τη θεματική υπηρεσία, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε θέματα ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, γγ) η εισήγηση μέτρων που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, και την τεχνική εξειδίκευση, των επιχειρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και η γνωμοδότηση για την υπαγωγή των σχετικών επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους. β) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εισήγηση για την έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων του ΙΓΜΕΜ και η άσκηση της εποπτείας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως και κάθε άλλου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΚΑ φορέα σχετικού με τις ορυκτές πρώτες ύλες (εκτός ΕΔΕΥ ΑΕ), η μέριμνα για την αναγκαστική εκτέλεση ερευνών από το ΙΓΜΕΜ σε παραχωρήσεις μεταλλείων και για τις οφειλές μεταλλειοκτητών για μεταλλευτικές έρευνες που έγιναν από το Δημόσιο σε παραχωρήσεις τους, ββ) η πρόσκληση των μεταλλειοκτητών για την εντός τριμήνου κατάθεση ειδικής έκθεσης περί των ερευνητικών τους προγραμμάτων, γγ) η εποπτεία και εν γένει διαχείριση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών η οποία σχετίζεται με την αδειοδότηση των ΟΠΥ, τα στοιχεία της οποίας χορηγούνται στο Τμήμα με τη μέριμνα των αρμόδιων θεματικών Διευθύνσεων, δδ) η μέριμνα για την κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέων από το Δημόσιο περιοχών. εε) η γνωμοδότηση επί τοπογραφικών θεμάτων σχετικά με τις ΟΠΥ, στστ) η τήρηση χαρτών σχετικών με το αρχείο των μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια θεματική Διεύθυνση, η καταγραφή και τήρηση σε ενιαίους χάρτες των γεωθερμικών πεδίων της χώρας και κάθε άλλου συναφούς με τη γεωθερμία θέματος, ζζ) η διατύπωση απόψεων επί γεωχωρικών θεμάτων και η ενασχόληση με κάθε συναφές με τις παραπάνω αρμοδιότητες θέμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η παροχή κάθε στοιχείου ή συνδρομής για την υποβοήθηση του έργου των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενέργειας. γ) Στο Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η διαχείριση του Γεωθερμικού Δυναμικού (ΓΘΔ) της χώρας, η επεξεργασία στοιχείων για την αξιοποίηση και την αξιολόγησή του, η εισήγηση για τη λήψη σχετικών μέτρων και επιβολής σχετικών κυρώσεων κατά παραβατών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η επίλυση σχετικών θεμάτων αστυνόμευσης, ββ) ο καθορισμός / τροποποίηση κριτηρίων και η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό Γεωθερμικών Πεδίων (ΓΘΠ), η μέριμνα για όλα τα θέματα συμβάσεων εκμίσθωσης ΓΘΔ, η σύνταξη τεχνικών όρων προκηρύξεων διαγωνισμών για ΓΘΠ υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και για μη ερευνημένους χώρους και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων διανομής θερμικής ενέργειας από ΓΘΔ χαμηλής θερμοκρασίας και εν γένει διαχείρισης ΓΘΔ, γγ) η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων μονάδων εκμετάλλευσης Γεωθερμίας, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream), αποθήκευσης CO2, και φυσικού αερίου, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου σε εκμεταλλεύσεις ΓΘΔ, η τήρηση Μητρώου των επιβλεπόντων στις σχετικές μονάδες και η επίλυση θεμάτων ελέγχου που προκύπτουν εντός σχετικών εκμεταλλεύσεων, δδ) η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων εντός των αντίστοιχων θεσμοθετημένων χώρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, και η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών, η εκτίμηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης ΓΘΔ καθώς και η έγκριση σχετικών τεχνικών μελετών και η αξιολόγηση αντίστοιχων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η διατύπωση απόψεων για την έρευνα και εκμετάλλευση ΓΘΔ σε δασικές εκτάσεις, εε) η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης (Θ/Ψ) χώρων, η παρακολούθηση της εξέλιξης των εφαρμογών συστημάτων Θ/Ψ και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και διευκρινίσεων, στστ) η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ΓΘΔ και για την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων σχετικών με την αξιοποίησή τους καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντος και υποπροϊόντων, ζζ) η γνωμοδότηση σε θέματα αρμοδιότητας ΓΘΔ, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream), αποθήκευσης CO2 και φυσικού αερίου, καθώς και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, για την εξυπηρέτηση της έρευνας και αξιοποίησης τους, ηη) η Εποπτεία της ΕΔΕΥ σε τεχνικά θέματα αρμοδιότητάς του, η προώθηση θεμάτων σχετικών με την έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων, καθώς και η πρόσβαση στο αρχείο χαρτών και στοιχείων, που αφορούν την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του, θθ) η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση γενικών κανονισμών ασφαλείας μονάδων εκμετάλλευσης Γεωθερμίας, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream) και αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και φυσικού αερίου και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ιι) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και ο έλεγχος της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην έρευνα και εκμετάλλευση των ΟΠΥ, η εισήγηση για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη της Ε.Ε. και η εισήγηση για την έκδοση/τροποποίηση/συμπλήρωση των Κανονισμών Ασφαλείας (ΚΜΛΕ και ΚΓΘΕ), ιαια) η εξέταση προσφυγών επί θεμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης, ιβιβ) η κατάρτιση διακηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για όλα τα θέματα των μισθώσεων αυτών, όπως η επιβολή κυρώσεων για την παράβαση των σχετικών όρων, η βεβαίωση των μισθωμάτων και η παρακολούθηση είσπραξής τους, ιγιγ) η μέριμνα για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για όλες τις περιπτώσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘΔ (υψηλής θερμοκρασίας) σε παραμεθόριες περιοχές και η μέριμνα επί της διαδικασίας απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘΔ από αλλοδαπά πρόσωπα, ιδιδ) η μέριμνα για την έρευνα και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων (upstream), την αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), και φυσικού αερίου και γενικότερα για γεωτρήσεις αξιοποίησης υπόγειων ταμιευτήρων σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ιειε) η υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ