185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 12 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 12ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουργείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων και η άσκηση διοικητικής εποπτείας στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Ανάπτυξης. β. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Εμπορίου − Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Ανάπτυξης. αα. Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Τομέα ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων, η εισήγηση και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές. ββ. Η μέριμνα για την προώθηση και η παρακολούθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων. γγ. Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. δδ. Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τα δημοσιευμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους. εε. Η μέριμνα για την έκδοση και τη δημοσίευση αποφάσεων για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Τομέα. στστ. Ο ορισμός εκπροσώπων του Τομέα σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας και λοιπά συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα. ζζ. Η σύσταση, συγκρότηση και ο ορισμός μελών του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου. ηη. Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας κλπ. που αφορούν στη λειτουργία του Τομέα και στη διαχείριση έργων και υπηρεσιών. θθ. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων προς συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. ιι. Η διοικητική υποστήριξη των θεμάτων του προσωπικού των εκάστοτε φορέων που εποπτεύονται από τον Τομέα, όπως έκδοση πράξεων περί αποσπάσεων, μετατάξεων, μετάβασης στο εξωτερικό, ανάρτηση στη Διαύγεια, ετήσιος κατάλογος υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενημέρωση των φορέων με όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και μέριμνα για τη συλλογή και αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων. ιαια. Ο συντονισμός των εργασιών για τη σύνταξη του Οργανισμού του Υπουργείου, η σύνταξη των τομεακών ενοτήτων και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις. ιβιβ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4048/2012. β. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Εμπορίου − Καταναλωτή και Βιομηχανίας. αα. Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Τομέα ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων, η εισήγηση και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές. ββ. Η μέριμνα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας, μέχρι τη δημοσίευσή τους, των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων. γγ. Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση, από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. δδ. Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τα δημοσιευμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους. εε. Ο συντονισμός των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών και εποπτευομένων φορέων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υλοποίηση των λοιπών διεθνών υποχρεώσεων. στστ. Ο συντονισμός για τη συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τούς Διεθνείς Οργανισμούς. ζζ. Η διοικητική υποστήριξη των θεμάτων του προσωπικού των εκάστοτε φορέων που εποπτεύονται από τον Τομέα, όπως έκδοση αποφάσεων αποσπάσεων, μετατάξεων, μετάβασης στο εξωτερικό, ανάρτηση στη Διαύγεια, ετήσιος κατάλογος υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενημέρωση των φορέων με όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και μέριμνα για τη συλλογή και αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων. ηη. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Τομέα. θθ. Ο ορισμός εκπροσώπων του Τομέα σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια, Ομάδες Εργασίας και λοιπά συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και λοιπών φορέων τού Δημοσίου Τομέα. ιι. Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας κλπ. που αφορούν στην λειτουργία του Τομέα και στην διαχείριση έργων και υπηρεσιών. ιαια. Η σύνταξη των τομεακών ενοτήτων του οργανισμού και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις. ιβιβ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4048/2012.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ