185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 25 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 25ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: α) Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. β) Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της Ε.Ε. στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων εισαγωγών. γ) Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά. δ) Ο συντονισμός και η εφαρμογή δράσεων εμπορικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας. β. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών. γ. Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών. δ. Τμήμα Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων Εμπορικής Πολιτικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας. αα. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η συμμετοχή στην Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων (Commercial Questions Group) με στόχο τη λήψη αποφάσεων στο νομοθετικό έργο της Ομάδας στις επιμέρους υποθέσεις. ββ. Ο χειρισμός θεμάτων ενιαίας εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας υπό τη μορφή δασμών αντιντάμπινγκ ή αντεπιδοτήσεων για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. γγ. Η συμμετοχή στα κοινοτικά όργανα Εμπορικής Άμυνας: Συμβουλευτική Επιτροπή Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδoτήσεων και στην Επιτροπή Μέτρων Διασφάλισης για το κοινό καθεστώς εισαγωγών. δδ. Η αντιμετώπιση θεμάτων του Κανονισμού για την άρση των εμποδίων στο Εμπόριο (Επιτροπή ΤΒR: Trade Barriers Regulation). Η συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή. εε. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στον κοινοτικό συντονισμό για τα μέτρα εμπορικής άμυνας (Κανόνες Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδoτήσεων, Μέτρα Διασφάλισης, Εμπορικοί Φραγμοί) στις αντίστοιχες Επιτροπές / Ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στστ. Η παρακολούθηση των συζητήσεων και η αποστολή ελληνικών θέσεων για τα μέτρα εμπορικής άμυνας στο πλαίσιο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο (INTA). ζζ. Η συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμόδιων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. β) Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών. αα. Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της Ε.Ε. στο πλαίσιο ορισμένων ειδικών καθεστώτων εισαγωγών. Η παρακολούθηση των θεμάτων και η συμμετοχή στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Επιτροπή STIS: Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων) καθώς και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Επιτροπές. Η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των ανωτέρω επιτροπών. ββ. Η έκδοση αδειών εισαγωγής για τα ειδικά καθεστώτα και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε. για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (Επιτροπή SIGL). γγ. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση θεμάτων του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων καθώς και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπές GSP). δδ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο άνοιγμα και την παράταση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών για βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων. εε. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στον κοινοτικό συντονισμό για τα ειδικά καθεστώτα καθώς και για τα Μέτρα Διασφάλισης, στις αντίστοιχες Επιτροπές και Ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). στστ. Η παρακολούθηση των συζητήσεων και η αποστολή ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο (INTA) σχετικά με τα θέματα ειδικών εμπορικών πολιτικών. ζζ. Η συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμοδίων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ηη. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. ιι. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Kimberley και η συμμετοχή στην Επιτροπή Kimberley. γ) Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών. αα. Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά. Η έκδοση αποφάσεων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Κανονισμούς της Ε.Ε., αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών, δεσμεύσεις Διεθνών Συμφωνιών της χώρας που αφορούν στην με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο καθεστώς εξαγωγής και διακίνησης αγαθών. ββ. Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα τόσο της Ε.Ε. (Επιτροπή Dual−Use) όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και σε εθνικά όργανα, για τη διαμόρφωση, θέσπιση κανόνων όπως και την εφαρμογή των σχετικών καθεστώτων που διέπουν την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών για προϊόντα διττής χρήσης και προϊόντα συνδεόμενα με την άμυνα. γγ. Η χορήγηση αδειών διακίνησης των ως άνω ελεγχομένων ειδών όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993, όπως ισχύει, καθώς και η διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια Υπουργεία. δδ. Η χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπλων και πάσης μορφής πολεμικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στον Ν. 2168/93, όπως ισχύει. εε. Η χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόμενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου των αγαθών. στστ. Η χορήγηση αδειών πραγματοποίησης μεσιτικών εργασιών σχετικών με την διακίνηση των ως άνω ελεγχομένων ειδών του Ν. 2168/93, όπως ισχύει. ζζ. Η χορήγηση αδειών εξαγωγής χημικών προϊόντων και τοξικών αποβλήτων. ηη. Το Ειδικό Μητρώο για προϊόντα με στρατιωτικό προορισμό του Ν.2168/93, όπως ισχύει. θθ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς τις τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με τις εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. ιι. Η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων και θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με εξαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των οικείων κλαδικών Συνδέσμων ή Οργανώσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες. δ) Τμήμα Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων Εμπορικής Πολιτικής. αα. Η συγκέντρωση, η μελέτη και η αξιολόγηση των προτάσεων των συναρμόδιων φορέων, με στόχο την κατάρτιση μέτρων πολιτικής, τομεακών ή κλαδικών, ανά χώρα προορισμού. ββ. Η εποπτεία και ο συντονισμός των φορέων υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας και των διεθνών εκθέσεων. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στο νομοθετικό πλαίσιο του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκόσμιων Εκθέσεων (EΧPΟ) ανά τον κόσμο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. γγ. Ο συντονισμός των συναρμόδιων κρατικών φορέων και η συνεργασία με τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς συνδέσμους, επιμελητήρια, ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών. δδ. Η διερεύνηση σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς των κλάδων ή προϊόντων στα οποία η χώρα παρουσιάζει ή δύναται να παρουσιάσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η προώθηση των σχετικών πορισμάτων σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς, επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις, με σκοπό την ενίσχυση των κλάδων ή των προϊόντων αυτών, στα πλαίσια της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών. εε. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, παρέχοντας υλικό από βιβλιογραφικές πηγές και διεθνείς οργανισμούς, η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων τους. Η τήρηση Αρχείου το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργού, των μελών του ΕΣΑΑ και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Ν. 3279/ 1−11−2004, Ν. 3912/17−2−2011). στστ. Η συλλογή προτάσεων και εισηγήσεων από Περιφέρειες της Χώρας, για θέματα Ανταγωνιστικότητας (Ν. 3279/1−11−2004, Ν. 3912/17−2−2011). ζζ. Η έρευνα, η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε «τομείς κλειδιά» (key sectοrs), σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των επικαιροποιημένων στοιχείων για την εξωστρέφεια από Εθνικές και Διεθνείς πηγές. ηη. Σημείο επαφής και επικοινωνίας (“fοcal pοint”) με την Παγκόσμια Τράπεζα, συγκεντρώνοντας νομοθετικό έργο και παρεμβάσεις, κάνοντας επεξεργασία των στοιχείων, εναρμόνισή τους στο σύστημα μέτρησης των δεικτών της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας «Dοing Business» και διοχέτευση της πληροφόρησης που αφορά τη θέση της χώρας μας στις διεθνείς κατατάξεις. θθ. Η παρακολούθηση των θεμάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Η εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Ο συντονισμός των συναρμόδιων κρατικών φορέων και η συνεργασία με τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς συνδέσμους, επιμελητήρια και ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγικών πιστώσεων. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων και Πιστωτικών Εγγυήσεων του ΟΟΣΑ και στην ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό του ΟΟΣΑ και διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ. ιι. Η μέριμνα για την υποκίνηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και τον σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων. ιαια. Η μελέτη και η επεξεργασία σχεδίου για την διευκόλυνση των εμπορικών διαδικασιών μέσω της βελτίωσης και απλούστευσης του κόστους και χρόνου διεκπεραίωσης. Η ανάλυση σχεδίων επιχειρηματικότητας (Business Project analysis). ιβιβ. Η διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για την προώθηση των εξαγωγών. ιγιγ. Η αξιολόγηση προτάσεων για ίδρυση Ελεύθερων Ζωνών Εμπορίου (ΕΖΕΣ). ιδιδ. Η διενέργεια εξειδικευμένων μελετών και ερευνών αγοράς. ιειε. Η παρακολούθηση εργασιών και η συμμετοχή στα όργανα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, επί θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης και ροής εμπορίου.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ