185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 23 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 23ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του ΟΟΣΑ, για τα θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσίων προμηθειών και διευκόλυνσης εμπορίου. β) Η διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην ΕΕ, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς όφελος της χώρας. γ) Η παρακολούθηση και διαχείριση, σε συνεργασία με τα όργανα και τους μηχανισμούς της κοινής εμπορικής πολιτικής, των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και των μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών. β. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών. γ. Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου και Διευκόλυνσης Εμπορίου. δ. Τμήμα Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Παρακολούθησης Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών. αα. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής ΄ Ενωσης (ΕΕ) (εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών στις δασμολογικές τροποποιήσεις, σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, κρατικές προμήθειες, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, εμπορική και οικονομική πολιτική ΕΕ έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών). ββ. Ο συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. γγ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (TPC) και άλλες σχετικές με το εμπόριο επιτροπές που αφορούν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες, στις οποίες προβαίνει η ΕΕ κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου. δδ. Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η παρακολούθηση θεμάτων που αναφέρονται στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις. εε. Η παρακολούθηση θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ σχετικών με προϊόντα. στστ. Η παρακολούθηση και διαχείριση δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες. Η καταγραφή προβλημάτων που συναντούν οι Έλληνες εξαγωγείς σε τρίτες αγορές. Η αποστολή των σχετικών φακέλων στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων (Data Base market Access,) προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες, να αναλάβει, μέσω των μηχανισμών που διαθέτει, δράση για την εξάλειψή τους. β) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών. αα. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στις υπηρεσίες με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λισσαβώνας (σύναψη εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, Εμπορική και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών) στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών. ββ. Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. γγ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Υπηρεσιών και Επενδύσεων), για τα θέματα εμπορίου υπηρεσιών και στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS) του Π.Ο.Ε. δδ. Η παρακολούθηση των θεμάτων της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών του Π.Ο.Ε. και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις. εε. Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών. γ) Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου και Διευκόλυνσης του Εμπορίου. αα. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής η οποία αφορά στα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισσαβώνας. ββ. Η προετοιμασία θέσεων και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Εμπορίου του Π.Ο.Ε., κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Ελληνικής Μόνιμης Επιτροπής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου – HTPRO και η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και του Π.Ο.Ε. γγ. Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων. δδ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Αναπληρωτών) και στις επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου και τη διευκόλυνση εμπορίου. εε. Η παρακολούθηση των θεμάτων του Π.Ο.Ε. και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου και τη διευκόλυνση εμπορίου. στστ. Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα και στη διευκόλυνση εμπορίου. δ) Τμήμα Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Παρακολούθησης Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών. αα. Η ευθύνη της διαπραγμάτευσης πολυμερών και διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων και συναφών κανόνων επενδύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς Οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, καθώς και η σχετική προετοιμασία των ελληνικών θέσεων. ββ. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες και αφορούν κανόνες επενδύσεων και προετοιμασία των ελληνικών θέσεων. γγ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Υπηρεσιών και Επενδύσεων), για τα θέματα επενδύσεων, στην Επιτροπή Συμφωνιών Επενδύσεων (που συστήθηκε βάσει του Κανονισμού 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) και σε λοιπές επιτροπές σχετικές με διαπραγματεύσεις επενδυτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου. δδ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής στο εσωτερικό των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τη χώρα στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών και η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τις υποχρεώσεις τους με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. εε. Η συμμετοχή στις εργασίες των Διεθνών Οργανισμών που αφορούν στην πολιτική διεθνών επενδύσεων κυρίως στον ΟΟΣΑ (Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής), την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΠΟΕ και την UNCTAD. στστ. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η συμμετοχή στις εργασίες των ως άνω Οργανισμών καθώς και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε πολυμερείς, διεθνείς Επιτροπές διαπραγματεύσεων ή συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ