185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 63 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 63ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: α) Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. β) Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄ / 16 Νοεμβρίου 1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών. γ) H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων. δ) Η λειτουργία εθνικού εργαστηρίου αναφοράς, αναγνωρισμένου από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, για την οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου και για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας ελληνικού παρθένου ελαιολάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων. β) Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών. γ) Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. δ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών. 2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Προϊόντων και Υπηρεσιών, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: Τα Τμήματα Καταναλωτικών Προϊόντων, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για: αα. Τη λήψη καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών. ββ. Τον έλεγχο, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των παραπάνω κανόνων στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών ή τη διαβίβαση αιτήματος στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για διεξαγωγή του απαιτούμενου ελέγχου. γγ. Την επιβολή κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτικής και ενημέρωσης Καταναλωτή κυρώσεων στους παραβάτες με βάση τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, η την παραπομπή υποθέσεων σε άλλους αρμόδιους φορείς για την επιβολή κυρώσεων με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς τους. δδ. Την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως των διατάξεων του Ν. 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με υπηρεσίες ή αγαθά. εε. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. στστ. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους. ζζ. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, το Συνήγορο του Καταναλωτή, τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και άλλα όργανα διαμεσολάβησης και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για τη διευκόλυνση του έργου τους ή τη διερεύνηση της βασιμότητας καταγγελιών που γίνονται σε αυτούς. ηη. Την παροχή στους καταναλωτές συμβουλών και βοήθειας, όταν υφίστανται βλάβη ή ζημία από αγαθά ή παροχή υπηρεσιών και η μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων των καταναλωτών σε ζητήματα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών. θθ. Τη συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών, όποτε κρίνεται απαραίτητη η συνεπικουρία της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή στο έργο της. Τα τμήματα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών ασκούν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 για τα αγαθά και τους κλάδους υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων είναι αρμόδιο για τα προϊόντα γενικώς και ιδίως για: αα. τρόφιμα, αλκοολούχα και μη ποτά, αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. ββ. είδη καπνού. γγ. είδη ένδυσης και υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα είδη. δδ. έπιπλα και διακοσμητικά είδη. εε. αγαθά για συντήρηση και βελτίωση κατοικίας. στστ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα φυσικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται από ασθενείς, ζζ. αγαθά αναψυχής, παιγνίδια κάθε είδους, αθλητικός εξοπλισμός, μουσικά όργανα. ηη. καύσιμα, λιπαντικά, άλλα πετροχημικά προϊόντα και χημικά προϊόντα. θθ. βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χαρτικά είδη, προϊόντα γραφικής ύλης και σχολικά. ιι. ζώα συντροφιάς και αγαθά για ζώα συντροφιάς. ιαια. καλλυντικά και είδη υγιεινής προσωπικής φροντίδας. ιβιβ. κοσμήματα, ασημικά, ρολόγια κάθε είδους και αξεσουάρ. ιγιγ. είδη μέριμνας βρεφών και παιδιών, παιδικά παιγνίδια, παιδικός εξοπλισμός. ιδιδ. προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και άλλα μη διαρκή είδη για οικιακή χρήση. ιειε. μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές. ιστιστ. κλιματιστικά, φίλτρα νερού, παντός τύπου συσκευές και εγκαταστάσεις, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών. ιζιζ. ηλεκτρονικά αγαθά, συστήματα ήχου και εικόνας, φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός, οπτικά όργανα, μέσα εγγραφής, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών. ιηιη. αγαθά που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονική επεξεργασία για τον εντοπισμό, υπολογισμό ή καταγραφή φυσικών φαινομένων (αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών). ιθιθ. ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας. κκ. αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς ιδιωτικής χρήσης καθώς και ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών. κακα. μηχανολογικά, ηλεκτρονικά ή ηλεκτρολογικά προϊόντα. κβκβ. συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και γενικά συσκευές με κάθε είδους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς. β) Το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών. Α. Είναι αρμόδιο για τις παρακάτω γενικές υπηρεσίες: αα. ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων, βιολογικό καθαρισμό, ανακύκλωση. ββ. ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, άλλες πηγές ενέργειας όπως πετρέλαιο και στερεά καύσιμα για τη θέρμανση κατοικιών, υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες, τηλεθέρμανση, γεωθερμική θέρμανση. γγ. ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές. δδ. υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεγραφίας, τηλεομοιοτυπίας, άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες, φωνητική τηλεφωνία μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου, τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου κ.ά. εε. υπηρεσίες διαδικτύου και ευρυζωνικότητας, πολυμεσικής πληροφόρησης. στστ. υπηρεσίες τηλεόρασης, αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας. ζζ. υπηρεσίες υγείας. ηη. εγκαταστάσεις περίθαλψης και κατ’ οίκον περίθαλψη, θθ. μεταφορές προσώπων και πραγμάτων με κάθε μεταφορικό μέσο (συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, αερογραμμές, ταξί, πλωτές μεταφορές), ιι. υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών όπως υπηρεσίες στάθμευσης, παρκόμετρα, εγκαταστάσεις διοδίων, σταθμοί τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, αεροδρόμια, ελικοδρόμια. Β. Επίσης το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τις παρακάτω ειδικές υπηρεσίες: αα. υπηρεσίες εκπαίδευσης όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια, εκμάθησης γλωσσών, ββ. σχολές εκμάθησης τεχνών, ωδεία, σχολές οδήγησης ή άλλα ιδιαίτερα μαθήματα, γγ. τις υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα όπως κτηματομεσιτικές, εκτιμήσεις ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, κατασκευή νέων κατοικιών, μισθώσεις κατοικιών, υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής κατοικιών, απομάκρυνσης περιεχομένου κατοικίας και αποθήκευσης, υπηρεσίες καθαρισμού κατοικίας, υπηρεσίες καθαρισμού, απολυμάνσεως, οικιακή μέριμνα, υπηρεσίες διαχειρίσεως και κοινοχρήστων. δδ. μισθώσεις κινητών, εε. υπηρεσίες επισκευής αγαθών, στστ. τουρισμός, υπηρεσίες αναψυχής, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα διακοπών, οργανωμένα ταξίδια, υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, χρονομεριστική μίσθωση και παρόμοια, ζζ. υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας όπως κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση μαλλιών, κέντρα αδυνατίσματος, ινστιτούτα καλλονής, αισθητική θεραπεία, περιποίηση σώματος, τεχνητό μαύρισμα, σάουνα και συναφείς υπηρεσίες, ηη. υπηρεσίες τροφοδοσίας, εστιατόρια, ταχυφαγεία, καντίνες και μπαρ, θθ. καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων και υποδημάτων, ιι. υποστήριξη, έρευνα και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (υπηρεσίες προγύμνασης, γραφεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, ευρέσεως εργασίας κ.ά.), ιαια. συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων καθώς και υπηρεσίες οδικής βοήθειας, ιβιβ. νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, ιγιγ. παιδική μέριμνα, ιδιδ. υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, ιειε. πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, άλλες υπηρεσίες αναψυχής, ιστιστ. τυχερά παιγνίδια, λαχειοφόροι αγορές, ιζιζ. υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς, ιηιη. υπηρεσίες γραφείων τελετών, ιθιθ. κάθε τομέα υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης. γ) Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών αα. υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο λογαριασμό πληρωμών (δυνατότητα υπερανάληψης από λογαριασμό πληρωμών, τραπεζικές συναλλαγές αυτοπροσώπως, μέσω διαδικτύου, κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο λογαριασμού πληρωμών, εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής μέσω χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλες συναφείς υπηρεσίες), ββ. υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό ταμιευτηρίου όπως αποταμιεύσεις, γγ. πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, ανοικτή πίστωση, πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ως μέσου πίστωσης, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με υποθήκες, δδ. άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων από καταναλωτή σε καταναλωτή και μετατροπή συναλλάγματος, εε. χρηματοδοτικές μισθώσεις, στστ. υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεων γενικών κλάδων, μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και κάθε άλλης ασφάλισης, ζζ. επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα, κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα και ηη. λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το Τμήμα αυτό είναι επίσης αρμόδιο για την παρακολούθηση θεμάτων ρύθμισης χρεών των καταναλωτών προς πιστωτές και τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης και είσπραξης των απαιτήσεων. δ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών, Είναι αρμόδιο για: αα. Τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου. ββ. Την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά εθνικό προϊόν και είναι βασικό είδος για τη διατροφή του ΄Ελληνα καταναλωτή. γγ. Την ενημέρωση του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί για το ελληνικό ελαιόλαδο και τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών. δδ. Τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2568/91. εε. Τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων. στστ. Την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/ 06−02−2002 – ΦΕΚ 161 Β΄ (άρθρο 33 παρ. 1 Ν. 3377/2005 – ΦΕΚ 202/Α΄). ζζ. Τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου. ηη. Τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την γνωμοδότηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου. θθ. Τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. ιι. Τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου. ιαια. Τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων. ιβιβ. Τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. ιγιγ. Την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων. ιδιδ. Τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου. ιειε. Τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες. ιστιστ. Την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ