185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 64 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών. β) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. γ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών. δ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών. αα. Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών προτάσεων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και γενικά κανόνων λειτουργίας και κυρωτικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς τροφίμων και ποτών και εδώδιμων προϊόντων γενικά σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας σχετικά με επισήμανση προσυσκευασμένων και μη τροφίμων και ποτών, τήρηση πινακίδων, διακίνηση και εμπορία τροφίμων και ποτών, τυποποίηση, συσκευασία, ενδείξεις και ιχνηλασιμότητα οπωρολαχανικών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, και το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων. ββ. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των τροφίμων. γγ. Η επικοινωνία με συναρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, για θέματα Διακίνησης Εμπορίου Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και Ν. 4177/2013 καθώς και η παροχή πληροφοριακού υλικού στην Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς σχετικά με τα ως άνω θέματα. δδ. Πρακτικές επικοινωνίας με καταναλωτή, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες. εε. Η διαρκής ενημέρωση και χειρισμός θεμάτων – ερωτημάτων που τίθενται από περιφερειακές ή συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της αγοράς. στστ. Απαντήσεις σε δικαστικά θέματα και θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου. ζζ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. ηη. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης (Ν.3054/2002). θθ. Η συμμετοχή του τμήματος στην απόδοση ελληνικού σήματος σε τρόφιμα και ποτά εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης. β) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών αα. Η έκδοση νόμων, κανόνων και λοιπών κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση της διακίνησης και λιανικής εμπορίας βιομηχανικών και πετρελαιοειδών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και ειδικότερα για Βιομηχανικά προϊόντα: Σήμανση – Επισήμανση, τοποθέτηση πινακίδων, αναγραφή τιμών. Για Καύσιμα – Πετρελαιοειδή προϊόντα: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων, πετρελαίου για θέρμανση, διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου, λιανική πώληση στερεών βιοκαυσίμων, τήρηση πινακίδων από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (πρατήρια). Επίσης η παροχή υπηρεσιών για: Μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις κατοικιών, εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, εστίαση και αναψυχή, δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, καταστήματα STOCK και OUTLET, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες, τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. ββ. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και συναρμόδιους φορείς. γγ. Η διαρκής ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους φορείς,δημόσιους, ιδιωτικούς, περιφερειακές υπηρεσίες. δδ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. εε. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης όπως η επιβολή ανώτατης τιμής πετρελαιοειδών προϊόντων μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3054/2002. στστ. Η συμμετοχή του τμήματος στην απόδοση ελληνικού σήματος σε βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης. γ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών. αα. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς που περιλαμβάνει: α) Συνεργεία ελέγχων και συνεργεία ΚΕΛΑΥΕ σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής και σε όλη την επικράτεια για ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των οποίων εκδίδονται: − Εντολές ελέγχων, − Εκθέσεις ελέγχων, − Αποφάσεις επιβολής προστίμων. β) Συνεργασία με περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες –ΣΥΚΑΠ. γ) Κοινοβουλευτικός έλεγχος και δικαστικά θέματα. ββ. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για εγχώριες παραγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εισαγωγές από τρίτες χώρες, από συναρμόδιες υπηρεσίες, από υφιστάμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και από τους ίδιους τους φορείς της αγοράς. γγ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. δδ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. εε. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος. στστ. Η τήρηση και η ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης με στατιστικά στοιχεία για: − Ελέγχους − Παραβάσεις. − Πρόστιμα − Προσφυγές – Ενστάσεις − Βεβαιώσεις προστίμων − Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς έλεγχους και δικαστικά θέματα. δ) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. αα. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς που περιλαμβάνει: α) Συνεργεία ελέγχων και συνεργεία ΚΕΛΑΥΕ σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής και σε όλη την επικράτεια για ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των οποίων εκδίδονται: − Εντολές ελέγχων, − Εκθέσεις ελέγχων, − Αποφάσεις επιβολής προστίμων. β) Συνεργασία με περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες –ΣΥΚΑΠ. γ) Κοινοβουλευτικός έλεγχος και δικαστικά θέματα. ββ. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για εγχώριες παραγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εισαγωγές από τρίτες χώρες, από συναρμόδιες υπηρεσίες, από υφιστάμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και από τους ίδιους τους φορείς της αγοράς. γγ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. δδ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. εε. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος. στστ. Η τήρηση και η ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης με στατιστικά στοιχεία για: − Ελέγχους − Παραβάσεις. − Πρόστιμα − Προσφυγές – Ενστάσεις − Βεβαιώσεις προστίμων − Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς έλεγχους και δικαστικά θέματα.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ