185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 50 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών. αα. Χορηγεί ως Αδειοδοτούσα Αρχή άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών φαρμάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων, ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και εξετάζει αιτήματα για την κατά παρέκκλιση έκδοση αδειών των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις στο δεύτερο μέρος του Ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. ββ. Συμμετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης της Υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των κατά τόπον αρμοδίων για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητηρίων και Ενώσεων αυτών, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας για την πιστοποίησή τους και παρακολουθεί το έργο τους. γγ. Παρέχει υποστήριξη στην Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 31 του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. δδ. Μεριμνά για την εφαρμογή, την παρακολούθηση της λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με όλες τις συναρμόδιες Αρχές για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 και προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα. εε. Ενημερώνει για την πορεία των επενδύσεων σε κάθε νομό και περιφέρεια, τις επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται και τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται στους κλάδους της μεταποίησης. στστ. Επεξεργάζεται την μορφή των εντύπων που χρησιμοποιούνται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές σχετικά με την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. ζζ. Παρακολουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από τις Αδειοδοτούσες Αρχές και ενημερώνεται για τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, είτε με υπηρεσιακή αλληλογραφία, είτε με επιτόπιες επισκέψεις, που περιλαμβάνουν μελέτη φακέλων αδειών και λήψη αντιγράφων, προκειμένου να αξιολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης. ηη. Μεριμνά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αδειοδοτούσες Αρχές, τόσο μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και διαδικασία. β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας. αα. Παρακολουθεί και λαμβάνει μέτρα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Οδηγίας SEVEZO. Αξιολογεί τις μελέτες ασφαλείας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης και διενεργεί και σχετικούς ελέγχους αναφορικά με την αξιολόγηση και εφαρμογή τους και των μέτρων που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες. ββ. Αξιολογεί τις προτάσεις ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς και προωθεί προγράμματα για επενδύσεις και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (BAME), την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών. γγ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς για την ανάγκη τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία που θα κατοχυρώνουν τις βέλτιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος κατά τα κοινοτικά πρότυπα, και γενικότερα θα προάγουν την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. δδ. Συμμετέχει σε διυπουργικά όργανα για την εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης συνεργαζόμενο με άλλους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία, όπως και σε Επιτροπές για μελέτες χωροταξικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και άλλες υποδομές. εε. Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία των βιομηχανιών και βιοτεχνιών. στστ. Λαμβάνει μέτρα και προωθεί ενέργειες σχετικά με την οικολογική πιστοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και την απονομή οικολογικού σήματος προϊόντων, ως και δράσεις για την απονομή οικολογικών βραβείων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες. ζζ. Σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες σχεδιάζει και προωθεί μέτρα για την διαχείριση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων για την επιλογή καταλλήλων τεχνικών, για την διάθεση των επικίνδυνων ουσιών και για την αξιοποίηση των αποβλήτων με επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών ή την παραγωγή ενέργειας. ηη. Σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει δράσεις για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δικτύων, την ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων με σκοπό τη διαχείριση ή και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών απορριμμάτων υλικών, την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών και την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, την πιστοποίηση προϊόντων με το οικολογικό σήμα (Ecolabel), την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ. γ) Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας. αα. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), την εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας τους και παρακολουθεί την πορεία των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας ΓΓΒ που έχουν ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενισχύσεων. ββ. Εισηγείται για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας από ιδιωτικούς ή μικτούς φορείς με βάση την κείμενη νομοθεσία, και για την επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ. γγ. Μεριμνά για τη λήψη και προώθηση κάθε απαραίτητου μέτρου προς εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών υψηλής στάθμης (βασικές υποδομές, επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, κ.λπ.) στους ανωτέρω ΟΥΜΕΔ, ενώ προωθεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτούς. δδ. Εισηγείται σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και φορείς για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, αναφορικά με την κάθε μορφής χωροθέτηση μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χρήση εκτάσεων γης για τις εν λόγω δραστηριότητες. εε. Καταγράφει τις υπάρχουσες ανάγκες, καθορίζει τις προτεραιότητες και τη διαδικασία προώθησης κάθε απαραίτητου θεσμικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου (συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων) για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, και λοιπών Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για τις προηγούμενες δραστηριότητες. στστ. Εφαρμόζει πολιτικές και προωθεί την κατάλληλη νομοθεσία για την ανάπτυξη και επέκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και λαμβάνει μέτρα για την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση τους. ζζ. Συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης του Χωροταξικού Σχεδιασμού και σχεδιάζει και εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας, τη βελτίωση των υποδομών σε περιοχές με μεγάλες βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και τη δημιουργία ειδικών βιομηχανικών και επιχειρηματικών κλαδικών ζωνών. ηη. Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, ενώ έχει και την ευθύνη της, όπως και για την παραχώρηση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, σε συνεργασία σε κάθε περίπτωση με τα συναρμόδια Υπουργεία. θθ. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών ή για απόληψη πρώτης ύλης από τις βιομηχανίες, καθώς και για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ή παραλίας από το ίδιο Υπουργείο και για το σκοπό αυτό. ιι. Παρέχει γνώμη για τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης και Ελεύθερης Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας» όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. ιαια. Συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες, τις περιφερειακές υπηρεσίες και Φορείς για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. ιβιβ. Δημιουργεί και διατηρεί σχετικές ηλεκτρονικές βάσεις με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων ως και σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για βιομηχανικούς σκοπούς και εν γένει όλα τα αρχεία που οφείλουν να τηρούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. δ) Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων. αα. Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, μεριμνά για την κωδικοποίηση της ανωτέρω νομοθεσίας εισηγείται τροποποιήσεις αυτής και τρόπους βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μεριμνά για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ββ. Συντονίζει επιτελικά τις Αδειοδοτούσες Αρχές, μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών επί της εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και απαντά σε ερωτήματα των Αδειοδοτουσών Αρχών με σκοπό την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με ενιαίο τρόπο. γγ. Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και για την επεξεργασία προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. δδ. Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία μεταποιητικών και συναφών μονάδων. Διατυπώνει γνώμη για τα νομοθετήματα που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή των συναρμόδιων Υπουργείων και αφορούν σε θέματα βιομηχανικής νομοθεσίας, στο σύνολό της, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τη νομοθεσία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. εε. Μεριμνά για το συντονισμό των αρμοδίων φορέων άλλων Υπουργείων με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του πρώτου μέρους του Ν. 4072/2012 (Α΄ 68) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος». στστ. Παρέχει διοικητική και κάθε άλλη υποστήριξη στο έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011. ζζ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιλεγμένων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης. ηη. Τηρεί, ενημερώνει και ελέγχει το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 27 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει, καθώς επίσης συντονίζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία του. θθ. Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών και εισηγείται για μέτρα και κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή τους.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ