185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 55 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Οργάνωσης Δομής Αγοράς. 1. Παρατηρητήριο Εμπορίου: αα. Η φροντίδα για τη σωστή και ομοιόμορφη καταχώρηση στο σύστημα, δεδομένων εμπορικών επιχειρήσεων ιδίως επωνυμία επιχείρησης, κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. ββ. Η φροντίδα για την ομαλή λειτουργία της δικτυακής πύλης (portal) και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχει. γγ. Η δημιουργία, για τις υπόχρεες υποβολής στοιχείων επιχειρήσεις, κωδικού πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο χρήστη, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αυτών ηλεκτρονικά. δδ. Η επεξεργασία των δεδομένων της βάσης για την παραγωγή στατιστικών αναφορών και δεικτών, σχετικά με τις τάσεις, εξελίξεις και τα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις μεγέθη. εε. Η διαχείριση του συστήματος και η δικτύωσή του με ανάλογα παρατηρητήρια ή Οργανισμούς που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, καταγραφή και διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, ανταλλαγή εμπειριών και διάχυση πληροφοριών σε θέματα, πρακτικές και πολιτικές, σχετικά με το εμπόριο. στστ. Η μέριμνα για την ανάρτηση των στατιστικών αναφορών και δεικτών στη δικτυακή πύλη (portal). ζζ. Η ενημέρωση, για τα παραπάνω στοιχεία, Φορέων του Δημοσίου, Ενώσεων Εμπορικών Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για νόμιμη χρήση. 2. Λοιπές Ρυθμίσεις. αα. Η άρση εμποδίων και φραγμών εισόδου στους διάφορους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η άρση εμποδίων στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. ββ. Η ενίσχυση της καινοτομίας των εμπορικών επιχειρήσεων. γγ. Η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων. δδ. Η ένταξή της στην εκπαίδευση. εε. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την εμπορική χωροταξία. στστ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Την ίδρυση καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου. β) Τους Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων, τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους. ζζ. Η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων γενικών μέτρων για την ορθολογική διάρθρωση και δημιουργία κινήτρων για την προαγωγή και τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού εμπορίου της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του και την παρακολούθηση της εν γένει δραστηριότητας του εμπορίου στο εσωτερικό. ηη. Η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα ανωτέρω θέματα. θθ. Η παρακολούθηση των πολιτικών και των τάσεων που επιδρούν στο εμπόριο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η παρακολούθηση των καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη του εμπορίου στην Ελλάδα και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα αυτόν. ιι. Η διατύπωση μελετών που αφορούν στην δομή, οργάνωση και λειτουργία του εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και προτάσεων για τη βελτίωση των ασκούμενων πολιτικών στον τομέα αυτόν. ιαια Η έκδοση εγκυκλίων για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες σε θέματα εμπορίου των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και των Μητροπολιτικών Περιφερειών της Χώρας, Δήμους και Οργανισμούς, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ιβιβ. Ρυθμίσεις για Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα, δράσεις για επιχειρηματικές συνεργασίες και δικτυώσεις επιχειρήσεων. ιγιγ. Διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που αφορούν την απλοποίηση αδειοδότησης εμπορικών επιχειρήσεων και μείωσης των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων. ιδιδ. Διαμόρφωση πλαισίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ως προς το ωράριο λειτουργίας αυτών, τις εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες κ.λπ. ιειε Την εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς, διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. β) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών. αα. Η μέριμνα για την άσκηση των προβλεπόμενων, από τις κείμενες διατάξεις, αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. ββ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων ανταγωνισμού. γγ. Η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων, από το Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄ 93), αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου και λοιπών πράξεων. δδ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων αθέμιτων εμπορικών συμπεριφορών. εε. Η αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου για τις συνθήκες ανταγωνισμού και ειδικότερα: στστ. Η εξέταση των φραγμών εισόδου ή ρυθμίσεων εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά. ζζ. Η μελέτη της αύξησης των κοστών του αντιπάλου. ηη. Η εξέταση νομοθετικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών, καθώς και την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων. θθ. Η εξέταση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. ιι. Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν στο περιεχόμενο και τον καθορισμό προδιαγραφών. ιαια. Η εξέταση ρυθμίσεων που επηρεάζουν τις τιμές. ιβιβ. Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν την διαφήμιση και το μάρκετινγκ. ιγιγ. Η παρακολούθηση των αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών. ιδιδ. Η εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς, διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Τμήμα Κλαδικών Ερευνών. αα. Η συμβολή στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό και εν τέλει χαμηλό επίπεδο τιμών, μέσα από την παροχή στους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής: (1) πληροφόρησης σχετικά με τη δομή και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, στοιχεία που οριοθετούν εν τέλει το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα. (2) πληροφόρησης σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. (3) πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή και τις διαγραφόμενες τάσεις. (4) πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την τιμολόγηση μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και των εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με αυτές.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ