185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 54 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. αα. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την προαγωγή του θεσμού των Επιμελητηρίων στη χώρα μας. ββ. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, των διμερών Επιμελητηρίων στη χώρα μας και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιμελητηρίου. γγ. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την προαγωγή των ανωτέρω θεσμών, η μέριμνα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, η παρακολούθηση της δραστηριότητας, και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθολογική οργάνωση και ομαλή λειτουργία των παραπάνω Φορέων. δδ. Η διαμόρφωση πολιτικών για ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών, σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών. εε. Η ανάπτυξη του θεσμού Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και η αξιοποίησή του για ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας και η άσκηση πολιτικών βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. β) Τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Διαλειτουργικότητας. αα. Ο σχεδιασμός της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν. ββ. Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την άρση των εμποδίων και την είσοδο των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν, σε όλες τις μορφές του, καθώς και για την τεχνολογική ανάπτυξη αυτών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στον τομέα αυτό. γγ. Η προώθηση της οργάνωσης των υποδομών για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. δδ. Η μέριμνα για την προώθηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των στελεχών του Δημοσίου. εε. Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα. στστ. Η μέριμνα για την εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. ζζ. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων χωρών. ηη. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. θθ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. γ) Το Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου. 1. Κεντρικές και Λαϊκές Αγορές, Υπαίθριο Εμπόριο, ΣΥΚΑΠ αα. Η μέριμνα για την έκδοση Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών, ημερήσιου δικαιώματος των προσερχομένων στις λαϊκές αγορές πωλητών, καθώς και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών. ββ. Η εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ. Η μέριμνα για την έκδοση Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων για θέματα Κεντρικών Αγορών. δδ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο και Πλανόδιο). εε. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ). 2. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Δίκτυα Διανομής. αα. Η παρακολούθηση των προτύπων για την ακεραιότητα και το σεβασμό των εμπλεκoμένων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα δίκτυα διανομής. ββ. Η μέριμνα για την ακεραιότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής, την ηθική, τον επαγγελματισμό και την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της έγκαιρης παροχής υπηρεσίας σχετικά με όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής. γγ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νόμιμες και ηθικές επιχειρησιακές πρακτικές. δδ. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας και έγκαιρες υπηρεσίες δικτύων εφοδιασμού, διανομής και αποθήκευσης. εε. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση. στστ. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, δικτύων διανομής και μεθόδων αποθήκευσης. ζζ. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση. ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. θθ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. 3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. αα. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. ββ. Η προώθηση Πλαισίου Αρχών και Πρακτικών ΕΚΕ. γγ. Η υιοθέτηση κριτηρίων ΕΚΕ για τις Δημόσιες Προμήθειες. δδ. Η διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών της Γ.Γ.Ε. με τα Επιστημονικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια και τους Φορείς ΕΚΕ. εε. Η ίδρυση Παρατηρητηρίου ΕΚΕ για ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων. στστ. Η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων μέτρησης αποτελεσμάτων ΕΚΕ (δείκτες απόδοσης). ζζ. Η ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων σε θέματα καλών πρακτικών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τη δημοσιοποίηση καλών πρακτικών ΕΚΕ, τη διοργάνωση σεμιναρίων και την παροχή συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ