185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 49 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας: αα. Σχεδιάζει τις πολιτικές και εξειδικεύει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στη χώρα και παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή τους. ββ. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των κανόνων του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, και στηρίζει τις εθνικές υποδομές ποιότητας στους τομείς της Τυποποίηση, της Διαπίστευσης, της Μετρολογίας, της Πιστοποίησης, των Εργαστηριακών Δοκιμών και της Εποπτείας της Αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή και συνεκτική τήρησής τους προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και των πολιτών. γγ. Προάγει την «Κουλτούρα Ποιότητας» στα στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ενώ προωθεί την ποιότητα, με κάθε πρόσφορο μέσο, ως ένα βασικό εργαλείο οριζόντιας προσέγγισης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, την ανάκαμψη της οικονομίας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. δδ. Εκπονεί και εισηγείται προγράμματα, πρωτοβουλίες, δράσεις, ενέργειες και μέτρα που συμβάλλουν στη διάδοση των αρχών της ποιότητας με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. εε. Υποστηρίζει το «Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ποιότητας» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και συντονίζει τη λειτουργία αυτού. στστ. Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεξεργάζονται πολιτικές ποιότητας και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή fora για θέματα ποιότητας. ζζ. Αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες συνεργασίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις προώθησης, προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διάδοση της ποιότητας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών της στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των ερευνητικών κέντρων και των ανωτάτων ιδρυμάτων. αλλά και για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής στην εφαρμογή των κανόνων ποιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησής της. ηη. Προωθεί τη χρήση σύγχρονων οργανωτικών και διοικητικών εργαλείων σε φορείς και επιχειρήσεις, όπως πρότυπα για την Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, Ευέλικτης Οργάνωσης Δομών, Πιστοποίησης, Διαπίστευσης, αλλά και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. θθ. Συμβάλλει στη λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας» και προωθεί σύγχρονους μηχανισμούς βραβείων ποιότητας, επιχειρηματικής αριστείας, συγκριτικής αξιολόγησης στις ασκούμενες πολιτικές και τις επιχειρηματικές δράσεις. ιι. Διαχειρίζεται το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματικής Αρίστευσης όπως δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού. ιαια. Υποστηρίζει το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αρίστευσης και το προωθεί μέσω διαδικασιών συνεχούς επιμόρφωσης και με τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη του και στην ανάδειξη του σε εθνικό ή / και Ευρωπαϊκό επίπεδο. ιβιβ. Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων για την υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας καθώς και την προώθηση του Εθνικού Μοντέλου στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Συμβάλλει στην υιοθέτηση «συνείδησης ποιότητας» στα στελέχη της βιομηχανίας αλλά και στην παραγωγική διαδικασία και συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό, με βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, κλαδικά επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις. ιγιγ. Συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών, στην ανάδειξη επιλογών και στην παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας − Επιχειρηματικής Αριστείας, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων ή των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. ιδιδ. Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες που αφορούν στην Ολική Ποιότητα − Επιχειρηματική Αριστεία για την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς, δεικτών και βαρομέτρων Ποιότητας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση αντίστοιχων πληροφοριών. ιστιστ. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, την εφαρμογή του μοντέλου του EFQM ή άλλων σύγχρονων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και συντονίζει εθνικά τη λειτουργία τους. ιζιζ. Υποστηρίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Καινοτομίας στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γενικότερα, για τη βέλτιστη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιακών δομών της Δημόσιας Διοίκησης και για την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του επιτελούμενου έργου. ιηιη. Προωθεί και υποστηρίζει σε εθνικό επίπεδο την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)» και προτείνει κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση της. β) Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας. αα. Εποπτεύει τις δραστηριότητες των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας (ΕΣΥΠ −Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης − Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης − Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), καθώς και στους τομείς των Εργαστηριακών Δοκιμών και της αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ − Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Πιστοποιήσεων και Παροχής υπηρεσιών Ποιότητας). ββ. Εκπροσωπεί την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στα αρμόδια Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες που λειτουργούν στα πλαίσια των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς αρμοδιότητάς τους καθώς και για την προώθηση και την παρακολούθηση των κριτηρίων και κανόνων της ποιότητας. γγ. Αξιολογεί τη συνδρομή των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στη συνολική πολιτική Ποιότητας, εξετάζει την επίπτωση της ποιότητας στη μεταποιητική δραστηριότητα βάσει των πολιτικών που υιοθετήθηκαν και εισηγείται μέτρα βελτίωσης. Λαμβάνει μέτρα και συντονίζει δράσεις για βελτίωση των χορηγουμένων υπηρεσιών ποιότητας στη βιομηχανία, την επιχείρηση και ιδιαίτερα τη ΜΜΕ, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. δδ. Προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και μέτρα οικονομικής στήριξης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, αναβάθμισης των χορηγουμένων υπηρεσιών και βελτίωσης της λειτουργίας τους. εε. Προωθεί σε εθνικό επίπεδο την Αναγνώριση ή/ και την Κοινοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εργαστηρίων Δοκιμών, Αναλύσεων και Διακρίβωσης για τη νόμιμη και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της βιομηχανικής τεχνικής νομοθεσίας. στστ. Συνεργάζεται με τις ενώσεις κλαδικών και επαγγελματικών φορέων, όπως και με τις Ενώσεις των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (HellasCert) και των Ελληνικών Εργαστηρίων (Hellas Lab) για την προώθηση και εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιότητας στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και έμμεσα της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας. ζζ. Προωθεί, σε συνεργασία με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τη σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο της Ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και για τη συμβολή της ποιότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. ηη. Αξιολογεί και παρακολουθεί την υλοποίηση, σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά προγράμματα για την προώθηση ή υποστήριξη της ποιότητας. θθ. Υποστηρίζει, συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης σχετικά με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνικής νομοθεσίας των άλλων κρατών μελών και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας. ιι. Τηρεί Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων που αναγνωρίζονται στα πλαίσια της εθνικής τεχνικής νομοθεσίας ή κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών. γ) Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. αα. Συμμετέχει και παρακολουθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αρμόδια εθνική αρχή, τις πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων και εποπτεύει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει. ββ. Μεριμνά για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και εισηγείται την έκδοση εφαρμοστικών πράξεων στον τομέα της επισήμανσης και της γενικής ασφάλειας προϊόντων, ιδιαίτερα των μη υπαγομένων σε ειδικότερες τομεακές νομοθεσίες της ευρωπαϊκής τεχνικής εναρμόνισης. Με την αρμοδιότητα αυτή εισηγείται τους όρους διάθεσης στην αγορά των προϊόντων των μη υπαγομένων σε εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας αυτών και δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις διάθεσης των προϊόντων αυτών για την κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση του πολίτη. γγ. Εκπονεί τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας χρηστών καταναλωτών καθώς και τους όρους διάθεσης στην αγορά όλων των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο της εναρμονισμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πεδίο της γενικής ασφάλειας των προϊόντων. δδ. Εκπονεί, συντονίζει και παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στον τομέα της γενικής ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων. εε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση απολογισμού από την εφαρμογή των προγραμμάτων εποπτείας αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANCO) για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων του Πίνακα Επιδόσεων της Ενιαίας Αγοράς σε θέματα Καταναλωτή (The Consumer Markets Scoreboard). στστ. Ελέγχει κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία αρμοδιότητάς του, των διατιθέμενων στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. ζζ. Συμμετέχει σε διμερή και κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου (όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα του Οργανισμού PROSAFE, οι ομάδες εργασίας για το σύστημα RAPEX κλπ.) Συμμετέχει επίσης σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα για τον τομέα της γενικής Ασφάλειας Προϊόντων (όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια των Προϊόντων, τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και τις Επιτροπής κ.λπ.), προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να συνδιαμορφώνει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. ηη. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RAPEX) και συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση των ανακλήσεων και λοιπών διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται. θθ. Δημοσιοποιεί Δελτία Τύπου με τις εβδομαδιαίες αναφορές του συστήματος RAPEX μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, για ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των οικονομικών φορέων. ιι. Εκπονεί και εκδίδει Ενημερωτικά Φυλλάδια και Δελτίων Τύπου, προς ενημέρωση των πολιτών, των καταναλωτών και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων σχετικά με θέματα ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών. ιαια. Αξιολογεί και συνεργάζεται με επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνων καταναλωτικών προϊόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα RAPEX. ιβιβ. Λαμβάνει τα προσήκοντα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του κοινού, από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά (δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) και επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του. ιγιγ. Συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Τελωνειακές Αρχές για τους ελέγχους προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος στα σημεία εισόδου. ιδιδ. Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές ή/και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των διαδικασιών συν−ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων ή / και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. ιειε. Εποπτεύει την εφαρμογή της Οδηγίας για την επισήμανση των υποδημάτων, του Κανονισμού για τις ονομασίες νομοθεσίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εθνικής νομοθεσίας για τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. ιστιστ. Παρακολουθεί και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή και τη λειτουργία των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 764/2008/ΕΚ και 765/2008/ΕΚ, σχετικά με τους κανόνες εποπτείας της αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων. ιζιζ. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη λειτουργία και την παρακολούθηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο του Κανονισμού 764/2008/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση και την επίκληση ρήτρας διασφάλισης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά. ιηιη. Εκπονεί προγράμματα, προτείνει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου και επιθεώρησης στα θέματα εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων Εποπτείας της Αγοράς, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. δ) Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής. αα. Μεριμνά για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο στα θέματα νομικής μετρολογίας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και τις επιτροπές που επεξεργάζονται θέματα της αρμοδιότητάς του. ββ. Μεριμνά για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, ως μέλους σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, που σχετίζονται με τη μετρολογία. γγ. Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τον μετρολογικό έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού περιεχομένου αυτών. δδ. Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες μέτρησης, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και των μετρητικών διατάξεων και καθορίζει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, τα νόμιμα ανεκτά όρια σφάλματος με βάση την εγνωσμένη αβεβαιότητα των μετρητικών οργάνων. εε. Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανόνων νομικής μετρολογίας στα διάφορα μετρολογικά όργανα και μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις εμπορικές συναλλαγές με τη διενέργεια κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών. Για το λόγο αυτό έχει πρόσβαση σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή χρήσης αυτών (αντλίες υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων, κ.λπ.). στστ. Καταρτίζει και εκδίδει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Τεχνικές Οδηγίες Ελέγχου μετρητικών οργάνων και διατάξεων για χρήση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και κατευθυντήριες οδηγίες για τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εισαγωγέων στα προϊόντα μετρητικού εξοπλισμού. ζζ. Μεριμνά για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Επιθεωρητών – Ελεγκτών νομικής μετρολογίας, καθώς και των στελεχών των συναρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας στα διάφορα θεματικά πεδία μετρολογικών ελέγχων. ε) Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων. [Τμήμα Εισροών – Εκροών] αα. Μεριμνά για τη σύνταξη εθνικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση αυτής προς το δίκαιο της Ε.Ε., καθώς και για την εφαρμογή της και ειδικότερα σε σχέση με τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. ββ. Χορηγεί εθνική έγκριση για όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων και τηρεί μητρώο εγκεκριμένων οργάνων μέτρησης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. γγ. Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις στους κατασκευαστές και εισαγωγείς των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. δδ. Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις και μεριμνά για την παροχή εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς, τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο, καθώς και με τους έκτακτους ελέγχους, των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. εε. Μεριμνά για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών, για τη σύνταξη ή αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αυτών, την παροχή ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους, την εποπτεία της υλοποίησης του όλου έργου, την αξιολόγηση των εταιρειών εγκατάστασης, τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ισοζυγίων και τον επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και νόμιμης λειτουργίας αυτών. στστ. Μεριμνά για τη διενέργεια του Αρχικού Ελέγχου, στα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων με εθνική έγκριση, βάσει του Π.Δ. 524/78, όπως ισχύει. ζζ. Υποστηρίζει τις διαδικασίες ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας όλων των συστημάτων εισροών εκροών και κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών ως εργαλείων ελέγχου των πρατηρίων ή λοιπών εγκαταστάσεων, υποστηρίζει την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν, ενώ ενημερώνει και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης και της χρηματοδότησης. ηη. Συντονίζει τη διενέργεια εκτάκτων μετρολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων για τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. θθ. Παρέχει, κατόπιν αξιολόγησης, εξουσιοδότηση σε συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των οργάνων μέτρησης και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων, καθώς και την τήρηση μητρώου των ως άνω συνεργείων.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ