185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 45 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 45ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας με έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ: α) με τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της οικονομίας, της γνώσης, της καινοτομικότητας μέσω θεσμικών, χρηματοδοτών ή άλλων μέτρων και παρεμβάσεων. β) με την ανάδειξη νέων και ανερχόμενων τεχνολογιών ευρέως εφαρμογής. γ) με τη διαμόρφωση και προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης, οικο−καινοτομίας και επιχειρηματικής αξιοποίησης του Περιβάλλοντος. δ) με τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων για την επιβράδυνση της επιχειρηματικής αριστείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας. β) Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Επιχειρηματικών Εφαρμογών. γ) Τμήμα Νέων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Οικο−Καινοτομίας. δ) Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας. αα. Εισηγείται αρμοδίως με τη στρατηγική, τις πολιτικές, τους στόχους και τις προτεραιότητες και προωθεί πρωτοβουλίες ανάπτυξης, ενίσχυσης και στήριξης της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στην ικανοποίηση των αναγκών των ΜμΕ. ββ. Μεριμνά για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την άρση των πάσης φύσεως εμποδίων και της απλοποίησης των διαδικασιών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης και του καινοτομικού πνεύματος στην επιχειρηματικότητα, της ενσωμάτωσης της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη βιομηχανία και τις ΜμΕ, μέσω θεσμικών, χρηματοδοτικών ή άλλων μέτρων και παρεμβάσεων. γγ. Αναπτύσσει πολιτικές στήριξης και εποπτείας φορέων, δομών και υποδομών επιχειρηματικής καινοτομίας, προωθεί προτάσεις για δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών δομών στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας και σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, συμμετέχει στη διαμόρφωση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. δδ. Συμμετέχει και παρακολουθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών τις εξελίξεις και τις τάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση καλών πρακτικών και μηχανισμούς διάχυσής τους και αναλαμβάνει την προώθηση πρωτοβουλιών / μέτρων για την προώθησή τους στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα. εε. Παρακολουθεί και αποτιμά ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία και μεριμνά για τον συντονισμό ενεργειών, τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και για την ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος καινοτομίας, με στόχο τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό ενεργειών και τη βελτιστοποίηση επιδόσεων των επιχειρήσεων στο πεδίο της καινοτομίας. στστ. Σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, σχεδιάζει, εκπονεί και προκηρύσσει εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. β) Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Επιχειρηματικών Εφαρμογών. αα. Προσδιορίζει, αναδεικνύει και προβάλλει τις νέες και ανερχόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Key Enabling Technologies) και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχμής, κρίσιμης στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους ή/και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και σχεδιάζει μέτρα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κάθε μορφής και περιεχομένου για την προώθηση και επιχειρηματική αξιοποίησή τους. ββ. Μεριμνά για την καταγραφή και κωδικοποίηση των απαραίτητων προϋποθέσεων, ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής στον παραγωγικό ιστό της χώρας και εισηγείται για πολιτικές, μέτρα και ενέργειες για τη σύζευξη θεμάτων τεχνολογικής, ενεργειακής, αγροτικής και τουριστικής πολιτικής στο σχεδιασμό και στο συντονισμό των δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής και καινοτομίας, και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. γγ. Διαμορφώνει, εξειδικευμένα μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας σε κλαδικό ή / και περιφερειακό επίπεδο, την υποστήριξη δικτύων, πόλων, συνεργειών και συμπράξεων (επιχειρηματικής) καινοτομίας. δδ. Εισηγείται μέτρα και διαδικασίες για τον μετασχηματισμό ή / και την αναγέννηση φθινόντων κλάδων της οικονομίας δια μέσου της χρήσης τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, όπως και δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα για θέματα νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους. γ) Τμήμα Νέων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Οικο−Καινοτομίας. αα. Προσδιορίζει – κωδικοποιεί / ομαδοποιεί και αναδεικνύει νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ουσιαστικής χρηστικής, στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους ή/και το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας και σχεδιάζει μέτρα και πρωτοβουλίες επιχειρηματικής αξιοποίησής τους. ββ. Υποβάλλει και συν−διαμορφώνει προτάσεις αξιοποίησης των κρατικών προμηθειών, όσον αφορά τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. γγ. Διαμορφώνει και υλοποιεί ενέργειες και προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, μέσω της ανανέωσης και διεύρυνσης του φάσματος προϊόντων, υπηρεσιών και των συναφών αγορών, της καθιέρωσης νέων μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής και της ενθάρρυνσης της οικο−καινοτομίας. δδ. Διαμορφώνει πολιτικές, και καθορίζει προτεραιότητες και στόχους για την ανάπτυξη και ενίσχυση της Οικο−Καινοτομίας και της επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος, και μεριμνά για την ανάδειξη, ομαδοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών και επιχειρηματικών επιλογών οικο−καινοτομίας και της πράσινης οικονομίας στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. εε. Προωθεί μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και ενεργειών την «πράσινη επιχειρηματικότητα» δια μέσου τεχνολογιών ευρέως ενδιαφέροντος με έμφαση και λαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σ’ αυτές, προκειμένου να ενισχυθεί η οικολογική καινοτομία και η ενσωμάτωσή της στην παραγωγή και τη διάθεση νέων προϊόντων. δ) Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας αα. Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες καινοτομίας με σκοπό την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς και δεικτών στον τομέα της πολιτικής επιχειρηματικής καινοτομίας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση πληροφοριών σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας και οικο−καινοτομίας. ββ. Συνεργάζεται με την Εθνική Στατιστική Αρχή και άλλους αρμοδίους φορείς για τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας της οικο−καινοτομίας και της επιχειρηματικής αριστείας και παρακολουθεί τις τάσεις στην Ευρώπη, τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Επιδόσεων για την Καινοτομία και των σχετικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, ενημερώνοντας αρμοδίως. γγ. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, τους μηχανισμούς αξιολόγησης (assessment) και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων (benchmarking) για τη μέτρηση της προόδου στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας και προβαίνει σε αποτιμήσεις ενεργειών και δράσεων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού, την υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό τους. δδ. Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών και εργαλείων για επίτευξη αριστείας στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την υιοθέτηση «Καινοτομικής και ποιοτικής συνείδησης» στην παραγωγική διαδικασία, συνεργάζεται με τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, τα κλαδικά επιμελητήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις συντονίζει και προωθεί κάθε εργασία και πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. εε. Μεριμνά για θέματα δημιουργίας συνθηκών, ανάδειξης, παροχής κινήτρων και επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας, μέσω προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων για την υποστήριξή της τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Υποστηρίζει παράλληλα την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Καινοτομίας από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αλλά και του Υπουργείου γενικότερα για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιακών δομών της Διοίκησης και την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του επιτελούμενου έργου. στστ. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας, υποστηρίζει και λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο το «Βραβείο Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας» και προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού, ενώ συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και θεσμών ποιότητας όπως η «ευρωπαϊκή αξιολόγηση της επιχειρηματικής αριστείας» ή «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)» και προτείνει κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των θεσμών αυτών. ζζ. Εποπτεύει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και συν−διαμορφώνει και εισηγείται την εθνική στρατηγική, πολιτικές, στόχους και προτεραιότητες προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μεριμνά για την σύνδεση της πολιτικής αυτής με την παραγωγική βάση της χώρας και τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜμΕ). ηη. Μεριμνά για την διασύνδεση των εθνικών πολιτικών προστασίας βιομηχανικής πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας με την εθνική πολιτική προτύπων και διαπιστεύσεων, για την αξιοποίηση της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της προστασίας βιομηχανικών και πνευματικών δικαιωμάτων και ευρύτερα της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της εν γένει επιχειρηματικότητας. θθ. Διαμορφώνει, εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις, υλοποιεί δράσεις και ενέργειες για όλα τα παραπάνω θέματα και φροντίζει για την διεθνή προβολή και προστασία της Ελληνικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ