185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 59 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ. αα. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, την αναβάθμιση και τη συντήρησή τους. ββ. Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας των συστημάτων. γγ. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και της εν γένει διαχείρισής τους. δδ. Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ. εε. Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, στην οποία περιέχεται το ΚΗΜΔΣ. στστ. Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/ και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ζζ. Η παροχή άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (ΓΓΕ, Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς − Προμηθευτές) και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέματα. Η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων (Help Desk). ηη. Οι εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως μέτρηση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απαιτούμενου χρόνου για τη προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με δείκτες, ερωτηματολόγια μέσα από το portal – διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. θθ. Η εισήγηση και η εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων και εργαλείων ηλεκτρονικών Συμβάσεων (π.χ. ηλεκτρονικοί κατάλογοι), ιδίως ανάλυση των νέων τεχνολογιών, σύγκριση μοντέλων άλλων χωρών και καλές πρακτικές. β) Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΣ. αα. Η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (ΓΓΕ, Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς − Προμηθευτές) για την κατάλληλη προετοιμασία στη χρήση του συστήματος. Η εξάπλωση της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΣ, δίνοντας έμφαση στην δραστηριοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συγχρόνως η λήψη κάθε μέτρου για τη δημοσιότητα και την ενημέρωση των εμπλεκομένων σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. ββ. Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών στο σύστημα, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. γγ. Η εισαγωγή και η προώθηση της εφαρμογής νέων τεχνικών ανάθεσης στις δημόσιες συμβάσεις. δδ. Η διευκόλυνση και ο συντονισμός ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του συστήματος (roll out). εε. Η υποβολή προτάσεων για την προώθηση του συστήματος, την ευρύτερη εφαρμογή του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του. στστ. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ) και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. ζζ. Η υποστήριξη και καθοδήγηση της χρήσης των επί μέρους υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ, από την ΓΓΕ, τους φορείς και τους προμηθευτές (διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών). ηη. Η υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη συντόμευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισμών στη Γενική Διεύθυνση. θθ. Ο προσδιορισμός και η σύνταξη μελετών επιπτώσεων, πάνω στη συμπεριφορά των προμηθευτών που δημιουργεί η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις. γ) Το Τμήμα Μητρώου Προμηθευτών, Στατιστικών Στοιχείων, Απολογισμού και Διοικητικής Υποστήριξης. αα. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Προμηθευτών. ββ. Η χορήγηση πιστοποιητικών βάσει των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο Προμηθευτών. γγ. Η μέριμνα για τη δημοσίευση περιλήψεων διακηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. δδ. Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την εκπόνηση περιοδικών αναφορών και η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών και ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με τις προμήθειες αγαθών και τη παροχή υπηρεσιών μας. εε. Η διάθεση των στοιχειών που προέρχονται από τη λειτουργία των συστημάτων προς αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του Δημοσίου για περαιτέρω αξιολόγηση και επεξεργασία. στστ. Η τήρηση αρχείου καταχώρισης δημοσιεύσεων στοιχείων διαγωνισμών ιδίως προδημοσιεύσεων, δημοσιεύσεων διακηρύξεων, αναβολών, μεταθέσεων, επαναλήψεων, ματαιώσεων, συμβάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τον ελληνικό τύπο. ζζ. Η επεξεργασία και η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων, αγαθών και υπηρεσιών πλην αυτών του Ν. 3316/2005, καθώς και η αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ηη. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση απολογιστικών στοιχείων, σχετικά με την εκτέλεση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. θθ. Η ανάλυση της διάρθρωσης των ΚΑΠ και των εποπτευόμενων φορέων, ιδίως Κεντρική Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία, Πανεπιστήμια και η εισήγηση μεθόδων ικανοποίησης της ζήτησης με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού. ιι. Η κωδικοποίηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, ύστερα από λεπτομερή ανάλυση των αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και ικανοποιούν καταγεγραμμένες ανάγκες. ια. Η τήρηση στοιχείων καταχώρισης διακηρύξεων και συμβάσεων καθώς και αντίστοιχων αρχείων φύλαξης των πρωτοτύπων αυτών, ως και η θεώρηση των συμβάσεων. ιβ. Η μέριμνα για υψηλή αποτελεσματικότητα, μέγιστο βαθμό διαφάνειας και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των Ηλεκτρονικών Συμβάσεων μέσα από διαδικασίες εξόρυξης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων. ιγ. Η ανάλυση και η επεξεργασία των επιπτώσεων από τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή των νέων στρατηγικών και συνακόλουθων τακτικών και λειτουργικών διαδικασιών του συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η υποβολή ανάλογων εισηγήσεων για την προσαρμογή των ενδιαφερομένων μερών.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ