185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 58 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Το Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων. αα. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον προμηθευτή, για την προμήθεια ενδεικτικά των παρακάτω ειδών: 1) Τροφίμων που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία, όπως ζάχαρη, τοματοπολτός, μαρμελάδα, ψάρια − κρέας κατεψυγμένα ή σε κονσέρβες, κοτόπουλα κατεψυγμένα, ελιές, τυρί σε κονσέρβες, γάλα σε κουτιά και σκόνη, ποτά και βιομηχανοποιημένες κτηνοτροφές. 2) Προϊόντων από το φυτικό και ζωικό κόσμο, όπως σιτάρι, αλεύρι, σιμιγδάλι, ρύζι, τσάι, κτηνοτροφές, λάδι, φασόλια, φακές, φυτικού και ζωικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 3) Χαρτιού, κάθε είδους και κατασκευών από αυτό, αξιών δημοσίου, γραφικής ύλης, βιβλιοδετικών και εκτυπωτικών εργασιών, χημικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πετρελαίου, καυσίμων υγρών και στερεών, υγραερίων, πυρηνικών καυσίμων, ορυκτελαίων, λιπαντελαίων, παραπροϊόντων πετρελαίου, ξυλείας, πλην ξύλινων στρωτήρων για τον ΟΣΕ, φελλού και κατασκευών από αυτά, οικοδομικών υλικών, όπλων, πυρομαχικών, χημικών μέσων και εκρηκτικών υλών, ειδών από γυαλί και λοιπών ειδών που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα των λοιπών Τμημάτων. 4) Πρώτων υλών, υφασμάτων και ετοίμων ειδών από φυσικές και χημικές ίνες, καθώς και δερμάτων και δερμάτινων ειδών. 5) Πλαστικών και ελαστικών (εκτός των επισώτρων και αεροθαλάμων), καθώς και κατασκευών από τα υλικά αυτά. 6) Αθλητικών ειδών γενικά, εκτός των μεταλλικών κατασκευών αθλητικών ειδών, ηλεκτρονικών οργάνων, συσκευών αθλητισμού. ββ. Η διενέργεια ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια των παραπάνω ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. γγ. Η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. δδ. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση δέσμευσης της απαιτούμενης πίστωσης πριν από την έκδοση της διακήρυξης. εε. Η μέριμνα για την υποβολή στοιχείων που αφορούν: 1) επιθεωρήσεις, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά στην ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και στην έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε στην εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων. 2) ελέγχους, όσον αφορά στην ποιότητα και στην έγκαιρη προμήθεια από τους προμηθευτές, πρώτων υλών απαραίτητων για την εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή. στστ. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση. ζζ. Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. ηη. Η τήρηση στοιχείων σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων. β) Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων. αα. Έχει τις αρμοδιότητες του τμήματος α. για την προμήθεια ενδεικτικά των παρακάτω ειδών: 1) Αυτοκινήτων κάθε είδους, όπως ασθενοφόρα, νοσοκομειακά, ειδικών χρήσεων, πυροσβεστικά διάφορα, ψυγεία μεταφοράς αίματος, επιβατηγά, τζιπ, λεωφορεία, πούλμαν, αποκομιδής απορριμμάτων, βυτιοφόρα υγρών καυσίμων, φορτηγά, ασυρματοφόρα περιπολικά, γερανοφόρα, με συγκρότημα παρασκευής μπετόν, σάρωθρα, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, πλωτά μέσα και αεροσκάφη, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για όλα τα παραπάνω είδη. 2) Ελαστικών επίσωστρων και αεροθαλάμων. 3) Μηχανών, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργοστασίων, ιδίως μηχανήματα χωματουργικά και οδοποιίας γενικά, μηχανές και μηχανήματα υπαίθρου και γεωργίας, μηχανήματα καλλιεργητικά, ελκυστήρες, γεωτρητικό υλικό, ατμομηχανές, βενζινομηχανές και ντηζελομηχανές, πυροσβεστήρες, μηχανήματα μηχανουργείου, ξυλουργείου, μηχανικός εξοπλισμός εργοστασίου, μηχανήματα βιομηχανικής ψύξης, αερισμού, κλιματισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για όλα τα παραπάνω είδη. 4) Μετάλλων, μεταλλικών κατασκευών και προϊόντων επεξεργασίας μετάλλου, ιδίως αγγεία φαγητού, δοχεία νερού, μαχαιροπήρουνα, μεταλλικά εργαλεία διάφορα, μεταλλικά αντικείμενα, πινακίδες, σιλό, στηθαία, κατασκευές, ιδίως θερμοκήπια, αλουμίνιο, αντιμόνιο, μόλυβδος, χάλυβας, μεταλλικά έπιπλα, καθίσματα και γραφεία πάσης φύσεως, σωλήνες μεταλλικοί διάφοροι, ιδίως ύδρευσης, άρδευσης, τεχνητής βροχής, γεωτρήσεων, σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, υλικό γραμμής, ιδίως σιδηροτροχιές, αλλαγές τροχιάς, μικρό υλικό γραμμής, στρωτήρες γενικά, μεταλλικές κατασκευές ιδίως αθλητικών ειδών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη. 5) Τηλεπικοινωνιακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού υλικού γενικά, ιδίως σταθμοί ασύρματης επικοινωνίας κάθε είδους, πομποί ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, αναμεταδότες, τηλεφωνικά και τηλετυπικά κέντρα, μηχανήματα και συσκευές για την τηλεόραση, ιδίως μαγνητοσκόπια, τράπεζες μίξης και λοιπές συσκευές και υλικά για κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συσκευές ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας, ανίχνευσης πυρκαγιάς, τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ραντάρ γενικά ιδίως ναυτιλιακής χρήσης και ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, συστήματα μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, ιδίως ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρόδια διάφορα, μετασχηματιστές, πίνακες ρεύματος, ενισχυτές, πυκνωτές, στεγνωτήρια, πλυντήρια και οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό υλικό, 6) Μαγνητικών πυλών, κινηματογραφικών, φωτογραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, μαγνητοφώνων, συσκευών και οργάνων μετρήσεως εργαστηρίων, οργάνων τοπογραφικών και σχεδίασης ιδίως προβολικά μηχανήματα, εμφανιστήρια φιλμ, εκτυπωτικά μηχανήματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, μηχανήματα τυπογραφείου, μηχανές γραφείου γενικά, υλικά σχεδίασης, αναγωγικά όργανα, ταχύμετρα, όργανα φυσικής και χημείας, εποπτικά διδασκαλίας, ζυγοί, μαγνητόμετρα, γεννήτριες, παλμογράφοι, μικροσκόπια, συσκευές εδαφομηχανικής, αεριοχρωματογράφοι, φωτόμετρα, φιαλίδια, υδρόλουτρα, υδατόλουτρα, φασματοφωτόμετρα, όργανα και συσκευές ιδίως αστρονομίας, μετεωρολογίας, ναυτιλίας, αεροπλοϊας, εγκληματολογικής έρευνας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη. 7) Ειδών πληροφορικής γενικά, ιδίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, εκτυπωτές, συσκευές εισαγωγής στοιχείων, είδη λογισμικού, εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών εξαρτήματα και παρελκόμενα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη. γ) Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών. αα. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων – ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο − πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών όπως καθαριότητας κτιρίων και εγκαταστάσεων, φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων, συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet, ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, μέχρι την οριστική παραλαβή της παρασχεθείσας υπηρεσίας και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον προμηθευτή, ββ. Η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. γγ. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση δέσμευσης της απαιτούμενης πίστωσης πριν από την έκδοση της διακήρυξης. δδ. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση. εε. Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. στστ. Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων. δ) Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού. αα. Η διασφάλιση των ορθών σταδίων εφαρμογής των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων και η συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για την παρακολούθηση και το συντονισμό των εσωτερικών διαδικασιών που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συμβάσεων. ββ. Η ευθύνη συντονισμού σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και της παρακολούθησης των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τη σύναψη των συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης. γγ. Η επικοινωνία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού για το συντονισμό και τη διάχυση αναγκαίων πληροφοριών για τη προετοιμασία και το σχεδιασμό των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων. δδ. Ο συντονισμός των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την αποτελεσματική εκτέλεση Συμφωνιών Πλαίσιο όπως συγκέντρωση αναγκών, έρευνα αγοράς και προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών. εε. Η υποστήριξη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των νέων διαδικασιών λειτουργιών, την προτεινόμενη ροή εργασιών και πληροφοριών καθώς και την τακτική αξιολόγηση των ενδιάμεσων βημάτων του κύκλου ζωής των Συμφωνιών Πλαίσιο. στστ. Η αξιολόγηση στοιχείων προγραμματισμού και προετοιμασίας Συμφωνιών Πλαίσιο και η παρουσίαση της προτεινόμενης στρατηγικής στα επιτελικά όργανα προς τελική αποδοχή. ζζ. Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ για την πορεία εκτέλεσης και αξιοποίησης των Συμφωνιών Πλαίσιο από τους φορείς του Δημοσίου. Η επικοινωνία με όλες τις Διευθύνσεις για τα δεδομένα που προκύπτουν και εισηγήσεις για ανασχεδιασμό διαδικασιών όπου κρίνεται σκόπιμο. ηη. Οι εισηγήσεις για τη διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής για τη προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών καθώς και την αξιολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και μεθόδων που ακολουθούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιών ώστε να προκύπτει εξορθολογισμός του κόστους, προστιθέμενη αξία και διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους τελικούς αποδέκτες των προμηθειών και υπηρεσιών. θθ. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες και η υποβολή σχετικών προτάσεων για την υιοθέτηση αυτών. ιι. Η ομαλή και η έγκαιρη υιοθέτηση νέων πρακτικών για την προμήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου αξιοποιώντας τις Συμφωνίες Πλαίσιο.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ