185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 44 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 44ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η στήριξη των ΜΜΕ και της χειροτεχνίας με την ανάληψη πρωτοβουλιών, με την εκπόνηση μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ελέγχων χρηματοδοτικών εργαλείων για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ και με την υποστήριξη και ανάπτυξη δομών πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜΜΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. β) Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας. γ) Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. αα. Συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία (οικονομικά, χρηματοδοτικά, επενδυτικά, κ.λπ.), σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη των Μεσαίων, Μικρών (ΜμΕ) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ) στη χώρα και εισηγείται και εφαρμόζει μέτρα, δράσεις, ενέργειες και προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. ββ. Συνεργάζεται με τους οικονομικούς φορείς και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για τις Μικρομεσαίες (ΜμΕ) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠμΕ), παρακολουθεί ενδελεχώς τα σχετικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς (πχ. ΟΟΣΑ) και μεριμνά για τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων εφαρμογής των εξειδικευμένων πλαισίων, όπως το «Μικρό Επιχειρείν» (Small Business Act) και την εκπόνηση των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων Εφαρμογής τους. γγ. Παρακολουθεί την εφαρμογή−υλοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για τις ΜμΕ σχετικά με το «Μικρό Επιχειρείν» (SmallBusinessAct) και τη συνθήκη της Λισσαβόνας και αναδεικνύει και διαχέει τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές για τις ΜμΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών για την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την πράσινη ανάπτυξη των ΜμΕ. δδ. Αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς» για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων για τη στήριξη και ενίσχυση των ΜμΕ, διαμορφώνει και εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τις ΜμΕ και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και της αποστολής του ΕΟΜΜΕΧ. εε. Υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λειτουργεί και εποπτεύει το Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ, και όπου είναι απαραίτητο συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά, ενώ υποστηρίζει και τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (SME−Envoy), ο οποίος συντονίζει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Δράσης για τις ΜμΕ. στ.στ. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων δομών, υποδομών, εργαλείων, εφαρμογών και δημιουργία νέων, που βελτιώνουν την πρόσβαση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων και επιχειρηματικών συνεργασιών/ συνεργιών. β) Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας. αα. Προάγει και ενισχύει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάπτυξη των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, αλλά και ειδικών κλάδων της παραγωγής, όπως της ταπητουργίας, της καλλιτεχνικής και κεραμικής βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας κ.ά. Υποστηρίζει ακόμα την ανάπτυξη βιοτεχνικών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων στους τομείς του Δέρματος, του Υποδήματος, του Ξύλου – Επίπλου, των Πλαστικών, της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ένδυσης, του Μαρμάρου, Αλουμινίου, Χαρτιού και άλλων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων. ββ. Διενεργεί έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των προϊόντων του κλάδου της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προώθηση νέων μορφών, σχεδίων και μεθόδων των προϊόντων των κλάδων αυτών. γγ. Μεριμνά για τη διάσωση και διάδοση των ποικίλων μορφών της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως αυτές εκφράζονται με το αντικείμενο της εγχώριας Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, και προωθεί τη μετατροπή τους μέσα από πρωτοβουλίες μέτρα και δράσεις, σε βιώσιμη επιχειρηματική – πολιτιστική δραστηριότητα. δδ. Εκπονεί επενδυτικά προγράμματα και εξειδικευμένες δράσεις για την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων των Χειροτεχνικών ΜμΕ και ΠμΕ, όπως και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά. εε. Συνεργάζεται με άλλους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικούς φορείς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς με στόχο την βιομηχανική ανάπτυξη των κλάδων της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά. στστ. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και, γενικότερα, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου, την αύξηση της εξειδίκευσης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των επιδόσεων του. ζζ. Μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό για θέματα ποιότητας, ανάπτυξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, καθώς και κάθε άλλης ανάγκης που απαιτείται από τις πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζονται. ηη. Προωθεί, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση ειδικών δράσεων επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολείται στις ΜμΕ, μέσω τεχνικών εργασιακής διαμεσολάβησης, ατομικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης και λοιπών τεχνικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. γ) Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς. αα. Παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών, δομών και υποδομών που σχεδιάζεται ή και έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί στη χώρα και την ΕΕ, για την υποστήριξη και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και ΠμΕ. Ειδικότερα σχεδιάζει και εισηγείται (περιλαμβανομένων και των θεσμικών ρυθμίσεων) την ανάπτυξη και λειτουργία, όπως και στην ΕΕ, αντίστοιχων σχημάτων, θεσμών, μέτρων και δράσεων για τις μεσαίες, μικρές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στην υποστήριξη επενδυτικών και άλλων πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους. ββ. Σχεδιάζει με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα, μηχανισμούς, δομές και σχήματα ενημέρωσης, διευκόλυνσης ή και ενεργοποίησης των ΜμΕ και ΠμΕ, για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες, στις διαδικασίες και στα κεφάλαια που χρειάζονται, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. γγ. Ενημερώνει, πληροφορεί και ευαισθητοποιεί μέσω ενός οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών (όπως Startup Greece, Αντένες Επιχειρηματικότητας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βελτίωση της Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, κ.α.), που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και παράλληλα συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα για την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τις ΜμΕ. δδ. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή, ευρωπαϊκά και διακρατικά δίκτυα υποστήριξης της επιχειρηματικής δράσης των ΜμΕ, όπως το Enterprise Europe Network, μεριμνώντας για την αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές. εε. Σχεδιάζει, διαχειρίζεται, εποπτεύει ή/και υλοποιεί επενδυτικά προγράμματα και ειδικές δράσεις για την υποστήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών των Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους και την ενίσχυση της παρουσία τους στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. στστ. Προωθεί, στηρίζει και ενθαρρύνει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ειδικούς τομείς και ευαίσθητους τομείς είναι οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι νέοι επιστήμονες. ζζ. Σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην δημιουργία και ενίσχυση των συνεργασιών / συνεργειών και δικτυώσεων (clusters) μεταξύ των επιχειρήσεων στο χώρο των ΜμΕ και ΠμΕ, και εν γένει των επιχειρήσεων και αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς» για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων. ηη. Οργανώνει και διευκολύνει την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και κέντρων επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, και παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών που σχεδιάζεται ή εφαρμόζεται στην Ε.Ε. και τη χώρα μας, με στόχο τη χρηματοδότηση και τις ροές πόρων για την υποστήριξη επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των ΜμΕ. θθ. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα για την προώθηση και εφαρμογή νέων σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τα νέα σχήματα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις και κυρίως για ΜμΕ που προωθούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, σε συνεργασία με τη ΓΓΒ, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), οι μικροπιστώσεις (microfinance), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angles) καθώς και κάθε άλλο νέο πρόσφορο μέσο και εργαλείο και Πρόγραμμα Εθνικό ή Ευρωπαϊκό που διευκολύνει την πρόσβαση των μεταποιητικών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ή/ και την ικανοποίηση των επιχειρηματικών τους αναγκών.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ