185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 48 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων. αα. Προσδιορίζει για τα Τεχνικά Επαγγέλματα που ασκούνται στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143) και Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α΄ 412), όπως εκάστοτε ισχύουν, το τεχνικό τους αντικείμενο (κατηγοριοποίηση, εγκατάσταση) για την άσκηση του οποίου κατοχυρώνεται η υποχρέωση Αναγγελίας ή Αδειοδότησης ή Πιστοποίησης, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος και η διαβάθμισή του. ββ. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αδειών άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων για τις οποίες προβλέπονται εξετάσεις, τις ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών των αδειοδοτουσών αρχών των Περιφερειών και των εξεταστικών επιτροπών, την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο και τις αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, τη διάρκεια, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, τον τύπο και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων αδειών και βεβαιώσεων. γγ. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης και τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις του, τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση επαγγελματικής άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων καθώς και την αρχή επιβολής κυρώσεων σε αυτούς, την εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων στους αδειοδοτημένους φορείς και τη διαδικασία επιβολής τους, τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, τον τρόπο συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής του. δδ. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τις προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης που δύναται να υποκαταστήσει επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς. εε. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το ύψος των παραβόλων υπέρ της Περιφέρειας και τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, για τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αναγγελιών ή αδειών όπου προβλέπονται εξετάσεις. στστ. Προσδιορίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση της μη ποιοτικής παροχής υπηρεσιών από αδειούχους τεχνικούς επαγγελματίες ασκούντες τις ως άνω τεχνικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα καθορίζει τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων, τα όργανα, τη διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. ζζ. Προσδιορίζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των πιστοποιούμενων, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισης που πρέπει να λάβουν, πριν από την πιστοποίηση σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες. ηη. Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, για τα θέματα των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (θεσμικά και άλλα) σχετικά με την εναρμόνιση και εφαρμογή στη χώρα των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών κανόνων (Οδηγίες, Κανονισμοί κ.λπ.) ή και τη δημιουργία εθνικού πλαισίου όπου αυτό απαιτείται. θθ. Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων. β) Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων. αα. Εκπονεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και εναρμονίζει στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή άλλες σχετικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιερώνει τους αναγκαίους τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως τους Ανελκυστήρες, τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων, τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις αυτών, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης. ββ. Μεριμνά για την έκδοση εθνικών κανονισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Μετρολογίας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων στους Ανελκυστήρες (Οδηγία 95/16/ΕΚ), τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις καθώς και τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/1965), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο (Κανονισμός, Απόφαση κ.λπ.) που ισχύει ή πρόκειται να εκδοθεί για τα προϊόντα / εγκαταστάσεις αυτά. γγ. Μεριμνά για τον προσδιορισμό και το σχεδιασμό των ειδικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών λειτουργίας των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία Πιστοποιημένης Τεχνικής Επαγγελματικής Απασχόλησης και επιμελείται για την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων και ελεγκτών. δδ. Προσδιορίζει και καθορίζει, σε συνεργασία όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την επιλογή Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού και εκπονεί προδιαγραφές / κανονισμούς σχετικά με τους ελέγχους και επανελέγχους εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων. εε. Συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες, και προσδιορίζει τα Επαγγελματικά Προσόντα και τις υποχρεώσεις των Ελεγκτών Εγκαταστάσεων, όπως και τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα προσόντα για την διαβάθμισή τους, τους όρους και τους φορείς πιστοποίησής τους, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής Κατάρτισής τους. στστ. Αναπτύσσει, διατηρεί, συντηρεί και βελτιώνει το Ενιαίο Μητρώο Φυσικών ή Νομικών Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα, το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει την καταγραφή, καταχώρηση και έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων, το Μητρώο Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζόδρομων, καθώς και αυτό των Πιστοποιητών / Ελεγκτών Εγκαταστάσεων. ζζ. Σχεδιάζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί τα ετήσια προγράμματα για τον έλεγχο/τους ελέγχους της εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (σύμφωνα με την Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Πεζόδρομους (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις), τους Ανελκυστήρες (σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/1965), όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν. ηη. Καθορίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες της επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων των εγκαταστάσεων της παραγράφου Αα και των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου ορθότητας του σήματος CE. Ασκεί τη φυσική εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών και ατυχημάτων στις περιπτώσεις των Ανυψωτικών Μηχανημάτων, των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζοδρόμων και στα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων. θθ. Καταρτίζει και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στις επιχειρήσεις κατευθυντήριες οδηγίες, εγχειρίδια εφαρμογής και εγκυκλίους για την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων. ιι. Παρακολουθεί και συμμετέχει, ως αρμόδια υπηρεσία (εθνική αρχή) για τους τομείς της παραγράφου Αα, σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές της ΕΕ, προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να διαμορφώνει το πλαίσιο της επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων σε κοινοτικό επίπεδο για την ορθή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς. ιαια. Ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί στη ΓΓΒ σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην προαναφερόμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, καθώς και για την πορεία της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προκύπτει από τους ελέγχους. ιβιβ. Συνεργάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοικητικής συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές στο εσωτερικό και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για θέματα της εποπτείας της αγοράς στα συγκεκριμένα αντικείμενα αρμοδιότητάς της. ιγιγ. Εποπτεύει την καλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε κτίρια όσο και σε βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 και τις άλλες συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσωπικού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. ιδιδ. Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με τη σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών. ιειε. Επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του. ιστιστ. Μελετά και εισηγείται τα μέτρα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο Αα. γ) Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών. αα. Παρακολουθεί την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις κεντρικές Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, τα Επιμελητήρια καθώς και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της Δ/νσης που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011. ββ. Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια (Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Επαγγελματικά, Τεχνικά) και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. γγ. Παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα Τμήματα Α «Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων» και Β «Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων», για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών και τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναφορικά με την αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. δδ. Συντονίζει επιτελικά τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή για την επιθεώρηση των σχετικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, με την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και την παρέμβαση με την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διορθωτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και η εφαρμογή με ενιαίο τρόπο της βιομηχανικής νομοθεσίας. εε. Μελετά και εισηγείται για μέτρα σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, προκειμένου οι δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή άλλων σχετικών αρμοδίων Δ/ νσεων να διεκπεραιώνονται από τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών». στστ. Συμμετέχει σε εθνικά όργανα, συμβούλια και ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή τίτλων τεχνικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, όπως Σ.Α.Ε.Π., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ζζ. Καθορίζει το σχετικό πλαίσιο και χορηγεί την άδεια/βεβαίωση άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ξένους υπηκόους για προσωρινή παροχή υπηρεσίας. ηη. Υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ χωρών της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα στις δραστηριότητες του Ν. 3982/2011, προκειμένου να ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ. θθ. Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων. ιι. Επιμελείται της κοινοποίησης των νομοθετημάτων, των εγκυκλίων και των εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και τα Κ.Υ.Ε, καθώς και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες χορηγούν τις προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με το Ν. 3982/2011. ιαια. Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών. ιβιβ. Μελετά και εισηγείται για μέτρα και τις όποιες κανονιστικές ρυθμίσεις απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, για τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ