185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 43 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων. αα. Μελετά, διαμορφώνει, και εισηγείται αρμοδίως σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους οικονομικούς εταίρους, όπου αυτό απαιτείται, τις βασικές κατευθύνσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα, για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθεί και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της βιομηχανίας, και της εν γένει μεταποίησης, ιδιαίτερα αυτής που ενσωματώνει την καινοτομία και την φιλικότητα προς το περιβάλλον στην δραστηριότητά της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. ββ. Σχεδιάζει πρωτοβουλίες, μέτρα και προγράμματα για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου απαιτείται προωθεί δράσεις, σχετικά με τη διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Μεριμνά για την ομαλή και σταθερή λειτουργία του, όπως και για την άρση των πάσης φύσεως διοικητικών, οικονομικών και άλλης μορφής εμποδίων, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. γγ. Σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας διαμορφώνει προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών, υποδομών και εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων. δδ. Σχεδιάζει και προωθεί στοχευμένες πολιτικές, εκπονεί προγράμματα και υποστηρίζει πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων. εε. Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά όργανα και ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με θέματα βιομηχανικής πολιτικής και συντονίζει τη διαμόρφωση και διατύπωση των ελληνικών θέσεων για τα ως άνω θέματα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και άλλα εμπλεκόμενα μέρη όπως οικονομικοί εταίροι, φορείς των επιχειρήσεων, συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες. στστ. Προετοιμάζει τις προτάσεις και εισηγήσεις της πολιτικής ηγεσίας επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της Ε.Ε. Παρακολουθεί και μεριμνά για τη διατύπωση της ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεριμνά για την ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για τις ελληνικές θέσεις στα θέματα αυτά. ζζ. Παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, τους οικονομικούς εταίρους, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές) και φορείς, σχετικά με τις εξελίξεις, τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις, των οργάνων της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική για τις επιχειρήσεις. ηη. Παρακολουθεί θέματα διμερών βιομηχανικών σχέσεων και προετοιμάζει τις εισηγήσεις για την εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας σε διυπουργικές συναντήσεις με στόχο τη σύναψη διμερών συμφωνιών. θθ. Μεριμνά για το συντονισμό της ελληνικής εκπροσώπησης επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής επιχειρήσεων στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών. β) Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης. αα. Παρακολουθεί την υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης (monitoring), και σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με άλλες Διευθύνσεις, συντάσσει ενδιάμεσες Εκθέσεις (Reports), αξιολογεί τα αποτελέσματα των επενδυτικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται και αποφαίνεται περί της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων τους στην βιομηχανία και την οικονομία και προβαίνει στις κατάλληλες αναθεωρήσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο και χρήσιμο για την εφαρμογή. ββ. Συγκεντρώνει μελέτες, έρευνες, εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ελληνικών και ξένων αναγνωρισμένων οργανισμών, ινστιτούτων, φορέων και της ΓΓΒ κ.λπ., σχετικά με την πορεία της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, αλλά και τα προϊόντα και τις συναφείς υπηρεσίες και κάθε άλλο στοιχείο που εκπονείται υπό μορφή των ανωτέρω. γγ. Καταχωρεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή τα ανωτέρω και μεριμνά για την αξιοποίησή και επεξεργασία τους, για την μελέτη και αξιολόγηση της πορείας και των εξελίξεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στη χώρα. Εκπονεί κατά περίπτωση μελέτες και συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων και τομέων της παραγωγής και τεκμηριώνει τις επιπτώσεις των πολιτικών και των μέτρων που λαμβάνονται, στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά τους. δδ. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, αρχές, φορείς, ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ., σε θέματα αξιοποίησης στοιχείων, μελετών εκπόνησης Εκθέσεων, Αναλύσεων κ.λπ., και προωθεί τα αποτελέσματα μέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης τα ενδιαφερόμενα μέρη. εε. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), όπως και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και άλλα όργανα φορείς και μπορεί να εκπονεί ή και να αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για θέματα βιομηχανίας, ανταγωνιστικότητας, περιφερειακής ανάπτυξης, κ.λπ. και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που υποστηρίζει την τεκμηρίωση στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας. στστ. Σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζει από πλευράς στοιχείων και δεδομένων όλες τις υφιστάμενες δομές και υποδομές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και εφαρμόζει καταξιωμένες μεθόδους και δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της. Οργανώνει και προωθεί δράσεις και ενέργειες για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των συναφών επιχειρήσεων και των επενδυτών. γ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης. αα. Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού και τις άλλες υπηρεσίες της ΓΓΒ για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λήψη μέτρων για την αναδιάρθρωση την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη προβληματικών ή κρίσιμων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής άλλων εργαλείων και μεθόδων, που μπορούν να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. ββ. Προγραμματίζει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, των υπό αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και περιφερειών, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και στη στροφή σε νέες αλλά και στην παροχή κινήτρων, στην χρηματοδότηση και επανακατάρτιση του προσωπικού τους, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας. γγ. Αναδεικνύει και προωθεί τεχνολογίες ευρέως ενδιαφέροντος (Base – Technologies τεχνολογίες υποδομής) με έμφαση στην οριζόντια εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων της μεταποίησης και των κατασκευών σε φθίνουσες περιοχές, για την διατήρηση και ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. δδ. Ερευνά για τον εντοπισμό δυσκολιών, εμποδίων (τεχνικών, οικονομικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών κ.λπ.) και αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν δυσχέρειες στην επέκταση, λειτουργία και ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγείται πολιτικές και μέτρα για την άρση τους, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και δημόσιες επιχειρήσεις. δ) Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων. αα. Εξειδικεύει μέτρα και δράσεις για την προώθηση δομικών και θεσμικών αλλαγών για δημιουργία φιλικότερου θεσμικού περιβάλλοντος στη μεταποίηση και τις επιχειρήσεις, για την εισαγωγή τους στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την προώθηση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, για τη χρήση νέων καθαρότερων και αποτελεσματικότερων και φιλικότερων στο περιβάλλον τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων, την προώθηση δράσεων κ.λπ. ββ. Στο πλαίσιο των Κοινοτικών Προγραμμάτων Στήριξης και Πρωτοβουλιών, όπως και των Εθνικών Έργων και Προγραμμάτων της ΓΓΒ, υλοποιεί ή εποπτεύει την υλοποίησή τους για την εφαρμογή των στρατηγικών και πολιτικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιομηχανία, περιλαμβανομένων και των αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και η βελτίωση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους. γγ. Σχεδιάζει και προωθεί την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ευρείας πληροφόρησης και διάχυσης, αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας όλες τις υπάρχουσες εθνικές δομές και υποδομές (π.χ European Network), ενισχύοντας τη δημιουργία νέων (π.χ e−ΚΕΠ), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που επιτρέπει την ευρύτητα της διασποράς της γνώσης και των σύγχρονων εξελίξεων, των εργαλείων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, και προωθεί τρόπους βελτίωσης της προσβασιμότητάς της και στην αποτελεσματικότερη ένταξη στις δράσεις και ενέργειες υποστήριξης, μείωσης των κενών και των εμποδίων που παρουσιάζονται, καθώς και η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και χρηματοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο σύστημα ενισχύσεων. δδ. Παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση των επενδύσεων που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων, καθώς και την πραγματοποίηση των προβλεπομένων ελέγχων και μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ