Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
3237 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 2 από 162
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/04/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/04/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/04/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/04/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2018
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2016
Σχετ.: Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 7423/11.10.2013 και 8198/08.06.2015 έγγραφά σας Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, με τα οποία ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της χρηματοδότησης που λαμβάνει το ……… ……… ……. ……. Α.Ε. Ο.Τ.Α. δυνάμει Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 04/06/2015
Σχετ.: Το με ημερομηνία 16.3.2015 έγγραφο της εταιρείας ………………. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω έγγραφο της εταιρείας ………….., με συνημμένες σχετικές συμβάσεις και απάντηση της υπηρεσίας μας σε προηγούμενο ερώτημά της, στο οποίο ερωτάται εκ νέου η μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ σε περίπτωση που ολόκληρο κτίριο (και όχι τμήμα αυτού) υπεκμισθώνεται σε πελάτη προκειμένου να φυλάσσει
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 13/12/2013
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφό σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ο Δήμος ………………………. οφείλει σε δικηγόρο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ που προέκυψε από παρεχόμενες προς το Δήμο υπηρεσίες, σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία και νυν συνταξιούχο. Τίθεται το ερώτημα πως θα αποδοθεί
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2013
. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. μόνο στην περίπτωση που, κατά τα ανωτέρω, δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης. Στην περίπτωση όμως που δεν διαπιστωθεί σχέση εξάρτησης, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται σε ΦΠΑ, ο οποίος επιρρίπτεται σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου από τον κατά νόμο υπόχρεο (πάροχο των υπηρεσιών), προκειμένου
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 03/07/2013
Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 1102934/26.6.2013 έγγραφο σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το οποίο τίθεται το ερώτημα του συντελεστή ΦΠΑ που πρέπει να εφαρμόζεται στις θεατρικές και μουσικές παραστάσεις καθώς και στις παραστάσεις χορού με έντονο θεατρικό στοιχείο που διοργανώνονται από την …………….., σας γνωρίζουμε τα εξής : 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 31/05/2013
του ΝΑΤΟ και απαλλάσσεται από ΦΠΑ για τις αγορές της, καθώς επίσης και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής: Κατόπιν αλληλογραφίας με τις υπηρεσίες του ΓΕΕΑ σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας γνωστοποιήθηκε ότι ο είναι τοποθετημένος στην 120 ΠΕΑ (Καλαμάτα), ως μέλος του κλιμακίου της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF) στο πλαίσιο διμερούς διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 10/01/2013
απευθείας την εκτέλεση των έργων. Κατά συνέπεια η εταιρία σας τιμολογεί τις εταιρίες αυτές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ερωτάτε εάν ως υπεργολάβοι μελετών τεχνικών έργων που αφορούν την Αμερικανική Βάση μπορείτε να εκδίδετε τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ προς τις αμερικανικές και ιταλικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως εργολάβοι. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2012
Σχετ.: Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το οποίο ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν θα πρέπει να διενεργηθεί διακανονισμός από Α.Ε. για τον ΦΠΑ που έχει εκπέσει κατά την αγορά ακινήτου το οποίο πουλήθηκε το επόμενο έτος σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σύμβαση επαναμίσθωσης (sale and lease back), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, περίπτωση α.γγ
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 25/08/2014
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 14/04/2014
Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/06/2014
Με αφορμή σειρά γραπτών και προφορικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, με τα οποία ζητούνται πληροφορίες σχετικά με την ορθή φορολογική αντιμετώπιση της αγοράς και περαιτέρω πώλησης χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 39.α του Κώδικα ΦΠΑ ([ν. 2859/2000]) στις συναλλαγές αυτές, δίνονται οι παρακάτω
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2014

Κατόπιν ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (
Σελίδα 2 από 162