142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η υποπερίπτωση η΄ της περίπτωσης Α΄ αντικαθί- σταται ως εξής: «η) το Γραφείο του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς», β) στην περίπτωση Α΄ προστίθεται υποπερίπτωση θ΄ ως εξής: «θ) το Γραφείο του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Δία Βίου Μάθησης», γ) περίπτωση Η΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς. β) Αυτοτελές τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμά- των. γ) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής.». δ) Προστίθεται περίπτωση Θ΄ ως εξής: «Θ. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης. β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ανα- γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρ- μογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 8 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Στο Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων μπορεί να τοποθετούνται: α) το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), και β) το προσωπικό, το οποίο έχει υπηρετήσει σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Δι- εύθυνσης ή Διεύθυνσης των γενικών γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο τίτλος του μέρους Α΄ «VII. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 10 του π.δ. 18/2018 τροποποιείται ως εξής: α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 διαγράφο- νται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και». β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 η φράση «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμμα- τείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 η φράση «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γε- νιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρ- θρου 19 η φράση «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 21 η φράση «της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 22 η φράση «της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικα- θίσταται ως εξής: «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 η φράση «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης». β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμ- ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμ- ματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για: α) Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα- τάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμ- ματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, πλην των πειθαρχικών θεμάτων και των θε- μάτων κινητικότητας. β) Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατά- στασης του πάσης φύσεως προσωπικού των γραφείων του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολο- γίας και του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, καθώς και των πολιτικών γραφείων με βάση τις αρμοδι- ότητες που τους ανατίθενται. γ) Το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 66 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 66 Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) είναι η παρακολούθηση της εθνικής στρατηγι- κής, ο συντονισμός και η αξιολόγηση της πολιτικής για τη Νέα Γενιά, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων για νέους και νέες. 2. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς. β) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής. γ) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμά- των. 3. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθη- σης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής για τη Δία Βίου Μάθηση. 4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συγκροτεί- ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης. β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ανα- γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρ- μογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 5. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. συνιστούν περιφερειακές υπη- ρεσίες που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων και η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λει- τουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συ- στήνει, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) και του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Ο τίτλος του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018 αντι- καθίσταται ως εξής: «Άρθρο 67 Διευθύνσεις και αυτοτελή τμήματα της Γ.Γ.Ν.Γ.» β) Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 καταργούνται. γ) Στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 διαγράφονται οι λέξεις «και Δία Βίου Μάθησης». δ) Στο άρθρο 67 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 και 9 και προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «8. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εθνικής Στρατηγικής είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτι- κών, προγραμμάτων και δράσεων για νέους και νέες. Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης και έγκαιρης ενημέρωσης των νέων για θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων τους, κα- θώς και η εποπτεία και υποστήριξη του χώρου όσων δραστηριοποιούνται για τη νεολαία ή και με αυτή. 9. Η Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Το Τμήμα Συντονισμού και Αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Το συντονισμό Υπουργείων, Υπηρεσιών, Οργανι- σμών, Φορέων και νομικών προσώπων ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου, καθώς και διευθύνσεων και τμημά- των της υπηρεσιακής δομής όλων των ανωτέρω, κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της Νέας Γενιάς, ββ) τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη μονο- πρόσωπων ή πολυπρόσωπων οργάνων που συμμετέ- χουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνερ- γιών για τη Νέα Γενιά, γγ) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε θεσμικού άλλου οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών με τους νέους με σκοπό τη σύσταση τουλάχιστον ετήσιας περιοδικότητας έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη Νέα Γενιά, δδ) την παρακολούθηση του συνόλου ίδιων προ- γραμμάτων και δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων επί θεμάτων Νέας Γενιάς, τον καθορισμό δεικτών και την παρακολούθησή τους, τον καθορισμό, την συγκέντρωση, την ανάλυση και ερμηνεία στατιστι- κών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και μεθόδου για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων ή που θα όφειλαν να εναρμονιστούν με αυτό, εε) τη σύνθεση εξαμηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Εν- δυνάμωση των Νέων και την εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς για την ανακατεύθυνση κονδυ- λίων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή Τακτικού Προϋπολογισμού με βάση το μέγεθος της απορρόφησής τους και τον δείκτη αποτελεσματικότητας των υλοποι- ημένων δράσεων και προγραμμάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης, στστ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. β) Το Τμήμα Πληροφόρησης, Διάχυσης και Επικοινω- νίας για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη διαμόρφωση και προώθηση δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών και εκπο- μπών που δημιουργούν νέοι ή άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά αφορούν τους νέους, μέσω του τύπου, των ηλε- κτρονικών ΜΜΕ, της δημόσιας Τηλεόρασης και Ραδιο- φωνίας, των ψηφιακών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, ββ) την επικοινωνία μεταξύ της Γ.Γ.Ν.Γ., των οργανι- σμών νεολαίας, των ανένταχτων νέων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων κεντρικής κυ- βέρνησης για την προώθηση θεμάτων Νέας Γενιάς και διεκδικήσεων των νέων, γγ) την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλ- λου υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, μεμονωμένων γεγονότων ή και φεστιβάλ με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που τους αφορούν, τη σύσφιξη των σχέσεών τους, την κοινωνική τους ένταξη, την πολιτιστική τους καλλιέργεια και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ενδυνά- μωσή τους και την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους, δδ) την οργάνωση και λειτουργία εκτάκτων ή μονίμων Σημείων Πληροφόρησης, εε) την έκδοση δελτίων τύπου για λογαριασμό του γραφείου Γενικού Γραμματέα, στστ) τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογα- ριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία ή εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και την ενημέρωση των νέων, ζζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. γ) Το Τμήμα Υποστήριξης και Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επι- καιροποίησης Εθνικής Στρατηγικής (Ε.Ε.Ε.Σ.) για την εν- δυνάμωση των νέων, ββ) την εποπτεία των φορέων υλοποίησης που υπά- γονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και ειδικότερα του Οργανισμού Νέας Γενιάς από τη σύστασή του, γγ) τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του Ει- δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, συμπερι- λαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμη- θειών, παροχής υπηρεσιών και έργων, την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη διενέργεια των δημοσιονομικών δε- σμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρω- μής των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και όσων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αφορούν την λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, δδ) τη διατήρηση και επικαιροποίηση μητρώων συλ- λόγων, σωματείων, συμβουλίων και οργανώσεων νέων, εε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 10. Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θε- μάτων είναι αρμόδιο για: α) Την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε Ευρωπα- ϊκό και Διεθνές επίπεδο, β) την εκπροσώπηση για θέματα νεολαίας σε Όργανα και Επιτροπές των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (Ε.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.λπ.), γ) την ανάπτυξη συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονι- σμό, την προετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφω- νιών σε θέματα νεολαίας, δ) την ενεργοποίηση των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας, ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα νεο- λαίας στο εξωτερικό, στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργα- σιών σε θέματα νεολαίας, ζ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα νεολαίας, η) τη συμμετοχή, σε διεθνές επίπεδο, σε Συνέδρια, Συ- ναντήσεις, Σεμινάρια και Ομάδες Εργασίας και τη διορ- γάνωση, σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχων συναντήσεων, εκδηλώσεων και ομάδων, θ) τη συνεργασία με δομές Οργανώσεων Νέων σε δι- εθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς και τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, ια) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα Προγράμματα που δι- αμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων συνεργασίας, ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών και εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρω- παϊκή Ένωση, ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό, ιε) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποί- ησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας όπως το Erasmus + Youth, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Ευρω- παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κ.α., ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 διαγράφονται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και», β) στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 διαγράφονται οι λέξεις «νέας γενιάς και».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.