142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 33Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «ι. Έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοι- βών που εισπράττονται από τα νοσοκομεία κατά την ολοήμερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφασή της, η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να ορίζει αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Ειδικά για τα ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμ- μάτων, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυ- χώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη συμβατική υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας ερευνητικής ομάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο επιστημονι- κός υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία αποδεικνύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης του χρηματοδότη, καταθέτει προς έγκρι- ση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις με στόχο την υποστήριξη της έρευνας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά- γραφος 9, η οποία έχει ως εξής: «9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του επιστημονικά υπευθύνου έργου/προ- γράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρί- ζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: α) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, β) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανά- γκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Δικαιούχος της προκαταβολής μπορεί να είναι ο επι- στημονικός υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, εφό- σον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο ή αορίστου χρόνου προ- σωπικό του οικείου φορέα και της ΜΟΔΥ για δαπάνες μετακινήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα ορίζει και την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλ- λει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π. ο δικαιούχος κα- ταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει λογαριασμό για προηγούμενη προκαταβολή. β) Οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δι- καιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές κ.λπ.) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητι- κότητας (Erasmus κ.λπ.) ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «7.α) Το άρθρο 62 και η υπουργική απόφαση της παρα- γράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 ισχύουν από την 1.1.2019. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. Έως τις 31.12.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλη- σης των δαπανών διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύου- σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018, διαγράφεται η φράση «εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους. Διαγράφεται, επί- σης, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και η φράση «για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ» από την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 55 του ν. 4485/2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνι- κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δρά- σεις, εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων του 2018 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 34Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέ- ντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 εγγράφεται, κατόπιν αίτησής του, στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλο- γής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»). Από 1.1.2019 τα μέλη των επιτροπών κρίσης και των ειση- γητικών επιτροπών του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 επιλέγονται μέσω του ανωτέρω συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η λει- τουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς. Έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, η διαδικα- σία εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρά- γραφος 5, η οποία έχει ως εξής: «5. Οι επιτροπές κρίσης είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 9 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «9.α. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: αα. Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ), ββ. Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ). β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018, μετά τις λέξεις «προγραμ- μάτων/έργων» προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού».

Άρθρο 35

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντι- καθίσταται ως εξής: «3.α) Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογα- ριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστη- ριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεού- νται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήμα- τος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφω- να με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018. γ) Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι καθηγη- τές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότη- τα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομι- κού έτους μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή. Τα οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων. δ) Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτε- λούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.. Για τον προσδι- ορισμό της απαίτησης, η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγο- νται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Εν συνεχεία, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την απαίτηση και αποστέλλει στους οφει- λέτες το οφειλόμενο ποσό. Εάν οι οφειλέτες καθηγητές δεν αποδώσουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσό που οφείλουν, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτές να βεβαιώσουν και να εισπράξουν, υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., τις οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. ε) Τα ποσά της περίπτωσης β΄ προσδιορίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογί- ας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττο- νται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του επόμε- νου φορολογικού έτους. Το ποσό της περίπτωσης β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές εκπίπτει στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το επόμενο φορολογικό έτος. στ) Τα ποσά της περίπτωσης γ΄ που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως εξής: αα) Η Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλει στους Ε.Λ.Κ.Ε. με κάθε πρό- σφορο τρόπο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλα τα διαθέσιμα φορο- λογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα καθαρά εισοδήματα ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχό- λησης και των υπηρετούντων λεκτόρων που οφείλουν, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας. ββ) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζουν το οφειλόμενο ποσό και κοινοποιούν την πράξη προσδιορισμού με κάθε πρό- σφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές. γγ) Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε μηνι- αίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου πο- σού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μη- νιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους. δδ) Για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, οι τελευταίοι υποβάλλουν δήλωση στον Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους για το σύνολο της οφειλής τους. εε) Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κα- ταβάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Με την ίδια διαδικασία εισπράττονται και οφειλές που θα δημι- ουργηθούν μετά την 1.1.2018. στστ) Οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λε- κτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίω- σης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τον προσδιορισμό των σχετικών οφειλών από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίω- σης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Οι πράξεις προσδιορισμού των οφειλόμενων μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμε- νου ποσού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τριάντα έξι (36). Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κατα- βάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει, υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε., το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τις οφει- λές, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθηγητών, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, χρησιμο- ποιούνται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών/εκπαι- δευτικών έργων/προγραμμάτων καθηγητών, οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας. Η Επιτροπή Ερευ- νών αποφασίζει για τον τρόπο κατανομής των εν λόγω ποσών σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα. η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φο- ρολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία προσδιορισμού του οφειλόμενου ποσού, ο τρόπος είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων πο- σών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών και απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα».».

Άρθρο 36Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδο- σφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό τους, Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Εφέτη στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από καταλόγους που αποστέλλονται από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Πρόεδρο του Τρι- μελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσί- ευση του παρόντος, καθώς και από τους ήδη υπηρετού- ντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικών δικα- στών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού. Η ΕΠΟ, από την έναρξη λειτουργίας του προβλεπό- μενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονι- σμό Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση αυτού, με τριετή θητεία ανανεώσιμη, με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό τους, Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν, κατά περίπτωση, ο Πρόε- δρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δι- καιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαι- οδοτικά όργανα τακτικών δικαστών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό του, εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό του, αντεισαγγελέα πρωτοδικών, με τριετή θητεία ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή άλλο αρμόδιο δι- καστικό όργανο, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικούς λειτουργούς. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικών λειτουργών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεω- ρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού.».

Άρθρο 37Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αθλητές που πέτυχαν μία ή περισσότερες από τις αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, κατά τα έτη 2012 έως 2016, καθώς και οι προπονητές αυτών, που δεν υπέβαλαν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, δικαιούνται την οικο- νομική επιβράβευση της παρ. 4 του άρθρου 34 και της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, εφόσον έχουν υποβάλει την αίτηση καταβολής οικονομικής επιβρά- βευσης και τα δικαιολογητικά πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές ήταν, κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, μέλος εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας με ειδική αθλητι- κή αναγνώριση, κατά το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 και είχε υποβάλει αίτηση για να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης, κατά την οποία ση- μειώθηκε η διάκριση και (β) το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. β. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρ- θρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών της περιπτωσης α΄ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των εν- διαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εντός αποκλειστικής προθε- σμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 38Μετεγκατάσταση υπηρεσιών

Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, οι οποίες βρίσκο- νται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 90 και 90α του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρού- πολης (π.δ. από 30.5.1979, Δ΄342, β.δ. από 21.12.1964, Δ΄8 και β.δ. από 21.7.1963, Δ΄129) μέχρι την τροποποί- ηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Ρυμο- τομικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 39Προσθήκη άρθρου 29Α στο ν. 4521/2018 (Α΄38)

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται νέο άρθρο 29Α ως εξής: «Άρθρο 29Α Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ 1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως αυτό ερμηνεύεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77), και για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29, διατηρούν τις θέσεις και τις ειδικότητες που κατέχουν. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσω- πικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕ.04,04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕ 05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ 3. Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των εκπαι- δευτικών για τις ειδικότητες της προηγούμενης παρα- γράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

Άρθρο 40ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιπτώσεις που η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει στις 31.7.2018, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λή- ξης της έως τις 10.9.2018. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) εξακολουθεί να ισχύει από την ημερομηνία λήξης της έως τις 27.8.2018.

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 143Δ του ν. 4001/2011 (Α΄179) αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (εφεξής Μηχανι- σμός). Η διάρκεια ισχύος του μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέ- χρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Απο- ζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η διάρ- κεια ισχύος του ανωτέρω Μηχανισμού χωρίζεται σε δύο περιόδους, εντός των οποίων διεξάγεται τουλάχιστον μία Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέ- ρω. Η πρώτη περίοδος εκκινεί από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και λήγει την 31η Μαρτίου 2019 και η δεύτερη από την 1η Απριλίου 2019, ημερομηνία προβλεπόμενης έναρξης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργει- ας, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 99 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. 2. Ως μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελι- ξίας ορίζεται η διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κατα- βάλλει αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας. 3. Ως Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της ισχύος του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να κα- λύπτει τη ζήτηση του ΕΣΜΗΕ, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Πάροχοι πρέ- πει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών (3) ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, με μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της ισχύος παραγωγής/έγχυσης ή κατανάλωσης/απορρό- φησης τουλάχιστον οχτώ (8) ΜW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμε- νων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση. 4. Ως Πάροχοι ορίζονται οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας. Ειδικότερα οι Κατανεμόμενες μο- νάδες ΣΗΘΥΑ που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας ορίζονται ως Πάροχοι μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από μηχανισμό στήριξης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μετά την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στα άρθρα 73 έως 99 του ν. 4512/2018 και με την επιφύλαξη τήρησης των οριζομένων στην παράγραφο 3 του πα- ρόντος, ως Πάροχοι ορίζονται επιπλέον τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και τα συστήματα αποθήκευσης. 5. Ως Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται η δημοπρασία για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή της Υπηρε- σίας Ευελιξίας που διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η πρώτη δημοπρασία διεξάγεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας οι Πάροχοι δύνανται να υποβάλλουν διακριτές προσφορές μέχρι δέκα (10) βήματα ισχύος, με ελάχιστη διακριτή ισχύ ένα (1) ΜW. Η ανώτατη τιμή προ- σφοράς ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) ευρώ/kW/έτος. Οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δημοπρασίες με το σύνολο της ισχύος τους, όπως ορίζεται παρακάτω. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν οι Πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ευέλι- κτων Παρόχων το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Προκειμένου οι Πάροχοι να εγγραφούν στο Μητρώο, υποβάλλουν αίτηση στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μετά από σχετική ανακοίνωσή του. Απαραίτητες προϋποθέ- σεις για την εγγραφή ενός Παρόχου είναι η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, η σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ ή στο Δίκτυο Μέσης Τάσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η μη συμμετοχή σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης. Ειδικότερες προϋπο- θέσεις καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 7. Η ισχύς των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, ισούται με τη Δια- θέσιμη Ισχύ των μονάδων, όπως υπολογίζεται και ανα- κοινώνεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονά- δων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπολογίζεται με τρόπο ώστε να αντανακλά τη συνδρομή και ικανότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όταν οι απαιτήσεις ευελιξίας του συστήματος υπερβαίνουν τη μέση ενερ- γειακή διαθεσιμότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συν- θήκες υδραυλικότητας και διαθεσιμότητας πόρων. Για τον υπολογισμό της εν λόγω ισχύος λαμβάνονται υπό- ψη απολογιστικά δεδομένα λειτουργίας προηγούμενων υδρολογικών ετών, όπως καταγράφονται από τον Δια- χειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της ως άνω ισχύος βασίζεται στη μέση μεταβολή της ενέργειάς τους, ανά τρίωρη περίοδο κατανομής, κατά τις οποίες οι απαιτήσεις της αντίστοιχης τρίωρης αυξητικής μετα- βολής του συστήματος, ήτοι το καθαρό φορτίο, υπερ- βαίνουν τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών. Σε περίπτωση νέων Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες κατά την εξεταζό- μενη απολογιστική περίοδο δεν λειτούργησαν, λειτούρ- γησαν δοκιμαστικά ή για χρόνο μικρότερο του ήμισυ της απολογιστικής περιόδου, η ισχύς τους υπολογίζεται σε αναλογία προς την εγκατεστημένη ισχύ τους βάσει του συντελεστή της συνολικής επιλέξιμης ισχύος των υδρο- ηλεκτρικών μονάδων ως προς τη συνολική εγκατεστη- μένη ισχύ των υδροηλεκτρικών μονάδων. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων καθώς και οι λεπτομέρειες του τρόπου υπολογισμού της ως άνω ισχύος. Η ισχύς των συστημάτων απόκρισης ζήτησης και απο- θήκευσης, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπο- λογίζεται βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 8. Ως Αποζημίωση για την Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας και καθορίζεται στη βάση της τιμής προσφοράς των Παρόχων στη Διαγωνιστική Διαδικασία («pay - as - bid»). Δικαίωμα Αποζημίωσης έχουν οι επιλε- γέντες Πάροχοι με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταβάλλει Αρχική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση και Τελική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους, η οποία υπολογίζεται μετά το πέρας του Μηχανισμού βάσει της Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος κάθε Παρό- χου όπως αυτή καταγράφεται κατά τη διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού. Το συνολικό κόστος της Αποζημίωσης επιμερίζεται σε μηνιαία βάση και μετά τη λήξη του Μη- χανισμού στους Εκπροσώπους Φορτίου. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού, πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερες λε- πτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στον Κώδικα Δια- χείρισης του ΕΣΜΗΕ. 9. Η δημοπρατούμενη ισχύς ορίζεται στα τέσσερις χι- λιάδες πεντακόσια (4.500) MW. Ο Διαχειριστής του ΕΣ- ΜΗΕ δύναται να μειώνει την ανωτέρω δημοπρατούμενη ισχύ εκάστης Διαγωνιστικής Διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα αυτών. 10. Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων απο- τελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης παροχής Υπηρεσί- ας Ευελιξίας, η οποία συνάπτεται για κάθε επιλεγέντα Πάροχο με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δια- χείρισης του ΕΣΜΗΕ. 11. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και εφαρμογή του Μηχανισμού Ευελιξίας, εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 143Ε του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθί- σταται ως εξής: «Η μη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσε- ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανι- σμού, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η ΡΑΕ ελέγχουν τη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρε- ώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπη- ρεσίας Ευελιξίας και από την άδεια παραγωγής τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση από τον επιλεγέντα Πάροχο των σχετικών όρων ή/και υποχρεώ- σεων, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις σε ποσοστό από 10% έως και 100% της εκκαθαρισθείσας Αποζημί- ωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της παράβασης. Ειδικότερα θέματα δύναται να καθορίζονται στον Κώ- δικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και στον Κώδικα Διαχεί- ρισης του ΕΔΔΗΕ.».

Άρθρο 42Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλί- ου 2018, και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων.».

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 2673/2001 (Β΄ 1185) κοι- νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, εφαρμόζονται για κάθε κατοικία φυσικών προσώπων που επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 θεω- ρημένης από την οικεία Εφορία, που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά για τα πρόσωπα της παραγράφου 1, προσκο- μίζεται το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως αυτό προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 ή η έκθεση αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η τελευταία γίνεται αποδεκτή στις εξής πε- ριπτώσεις: α) για κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την «Εκτίμηση καταλληλόλητας κτιρίου για χρήση» κρίνονται ως «κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση» (κίτρινο) του Δελτίου Επανελέγχου, οι οποίες θα εντάσσονται στην περίπτωση 2.2 «Κατηγορία Β» του «Κριτηρίου 2 «Βαθμός ζημιών»», της παραγράφου 2 «2. Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης» και β) για κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την «Εκτίμηση καταλληλόλητας κτιρίου για χρήση» κρίνονται ως «κτίρια επικίνδυνα για χρήση» (κόκκινο) του Δελτίου Επανελέγχου, οι οποίες θα εντάσσονται και στην περίπτωση 2.3 «Κατηγορία Γ», του «Κριτηρίου 2 «Βαθμός ζημιών»», της παραγράφου 2 «2. Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ο πίνακας ΙΙ.2 με τίτλο «Κριτήριο: «Βαθμός Ζημιών»» του Παραρτή- ματος της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγρά- φου 1, ισχύει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ: «ΒΑΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ» ΒΑΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Α Β Γ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,5 1 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις ανωτέρω οικονομικές ενισχύσεις εφαρμόζεται το άρθρο 271 του ν. 4555/2018 (A΄ 133)».

Άρθρο 44Ζητήματα Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 7 και στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προ- θεσμίες, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν.  4310/2014 (Α΄ 258), όπως το άρθρο αυτό αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφαρμόζεται και στους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες που απασχολούνται στα ερευνητικά και λοιπά έργα και προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 45Μεταπτυχιακά σεμινάρια ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύμα- τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, να διοργανώνουν σεμινάρια μεταπτυχιακού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Επι- στημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου, καθορίζονται η δομή του μαθήματος και οι διδάσκοντες, ο αριθμός των πτυχιούχων φοιτητών και τα κριτήρια επιλογής τους, η χρονική διάρκεια παρακο- λούθησης του σεμιναρίου και οι κανόνες των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την ορ- γάνωση και τη λειτουργία του σεμιναρίου μεταπτυχιακού επιπέδου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τυχόν τέλη φοίτησης αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη εξοπλισμού και αναλωσίμων και όχι για αμοιβές διδασκόντων και λοιπά έξοδα. Στην περίπτωση αυτή αναρτάται στο δια- δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας. Η πρόταση του Ε.Σ.Ι. συνοδεύεται από μελέτη σκοπι- μότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημο- νικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία του μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου, η συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο του ερευ- νητικού κέντρου, η επιστημονική επάρκεια του ερευνη- τικού προσωπικού ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός του ερευνητικού κέντρου και ο αναλυτικός προϋπολο- γισμός λειτουργίας του κατ’ έτος. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση και τις εξετάσεις του μαθήματος, τα ερευνητικά κέντρα χορηγούν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Άρθρο 46Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών

Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ- μάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Άρθρο 47Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223)

Στο ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών λειτουργών που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι θρησκευτικοί λει- τουργοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, των Μουφτειών της Θράκης και των Ισραηλιτικών Κοινοτή- των. Εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το μητρώο με το σύνολο των υπηρε- τούντων θρησκευτικών λειτουργών.

Άρθρο 48Θέματα ΜουφτειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 7 της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μου- σουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α’ 11) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Οι λοιπές εν γένει δαπάνες λειτουργίας τους βαραί- νουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο οικονομικός και διαχει- ριστικός έλεγχος των Μουφτειών διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με την οποία απο- φασίζεται η ένταξή τους στους φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 3 της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πρά- ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «4. Οι Μουφτήδες ή οι Τοποτηρητές Μουφτήδες απο- χωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπλη- ρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, θεωρουμένης σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου αυτού η 30η Ιουνίου του έτους αποχώρησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπη- ρεσιακής σχέσης λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση των υπη- ρετούντων Μουφτήδων και Τοποτηρητών Μουφτήδων που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου οι Μου- φτήδες και Τοποτηρητές Μουφτήδες διατηρούν τη θέση τους και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να παρατείνεται έως τρεις (3) φορές η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά.».

Άρθρο 49Υποστήριξη επιστημονικού έργου για το διάλογο μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, τη θρησκευτική ελευθερία και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 73 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) μετά τις λέξεις «της Γενεύης» προστίθενται οι λέξεις «μπορεί να» και μετά τις λέξεις «με σκοπό την ίδρυση» προστίθενται οι λέξεις «και λειτουργία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ερευνητικά κέντρα και φορείς της παρ. 2 του άρ- θρου 3 του ν. 4310/2014 μπορούν να επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των θρη- σκευτικών κοινοτήτων, τη διασύνδεση θρησκείας και πολιτισμού και την καταπολέμηση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού.

Άρθρο 50Θέματα Εκκλησίας της ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 38 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής : «3. Η Ιερά Σύνοδος προβαίνει σε κατάρτιση διαρκούς μητρώου των εν ενεργεία εφημερίων, διακόνων και ιερο- κηρύκων των Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο επικαιρο- ποιείται από τις Ιερές Μητροπόλεις με τις αποχωρήσεις ή χειροτονίες κληρικών και τις μεταβολές στην προσωπική τους κατάσταση. Κανονισμός, που εγκρίνεται από την Ι.Σ.Ι. κατόπιν εισηγήσεως της Δ.Ι.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τα καταχωριζό- μενα στοιχεία και δεδομένα του μητρώου, καθώς και τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο τήρησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, ενημέρωσης, διασύνδεσής του με άλλα αρχεία και της δημοσίευσης στοιχείων του. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά με τους θρησκευτικούς λειτουργούς τους το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Μητρώου της Ιεράς Συνόδου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) η φράση «και εκκλησιαστικά Μουσεία» αντικαθίσταται από τη φράση «, τα εκκλησιαστικά Μουσεία και τα Ιερά Ησυχαστήρια». β. Στην παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα Ιερά Ησυχαστή- ρια ασχέτως νομικής μορφής.». γ. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμό- ζεται και στα υφιστάμενα Ιερά Ησυχαστήρια ασχέτως αντίθετων προβλέψεων στα ιδρυτικά τους κείμενα και του έως σήμερα καθεστώτος λειτουργίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής: «ιδ) ψηφίζει ύστερα από εισήγηση της Δ.Ι.Σ. κανο- νισμούς που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και καθορίζουν, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: α) τους γενικούς κανόνες διοικητικής λειτουργίας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, σχετικά με τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης ενέργειας, β) τις αιτήσεις και εισηγήσεις για έκδοση διοικητικών πράξεων, γ) τη διεκπεραίωση υποθέσεων και τη συνεργασία και επικοι- νωνία των εκκλησιαστικών φορέων, δ) τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης του δικαιώ- ματος πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που παράγονται ή τηρούνται από τις εκκλησιαστικές αρχές, ε) την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, στ) την αμεροληψία των εισηγητικών και αποφασιστι- κών οργάνων, ζ) την αναπλήρωση των εκκλησιαστικών οργάνων, η) τη δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσιοδότησης υπογραφής, θ) τις προθεσμίες προς ενέργεια των εκκλησιαστικών αρχών, ι) την αρμοδιότη- τα βεβαίωσης υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ια) τους κανόνες τήρησης πρωτοκόλλου των εκκλησιαστικών αρχών, ιβ) τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τις προσκλήσεις μελών και τη λειτουρ- γία των συλλογικών οργάνων, ιγ) τη διαδικασία λήψης και κατάρτισης των αποφάσεων συλλογικών οργάνων, ιδ) τις προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης, υπογραφής, αιτιολογί- ας, ιε) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάκλησης, δημοσίευσης και εν γένει νόμιμης υπόστασης, ιστ) τα όργανα επίδοσης, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων στους παρα- λήπτες τους, ιζ) τα είδη, τις προϋποθέσεις άσκησης δι- οικητικών προσφυγών, τα αποφαινόμενα όργανα και τη διαδικασία κρίσης επί των προσφυγών. Με κανονισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζει την πολιτική δια- χείρισης και επεξεργασίας προσωπικών και μη δεδο- μένων και τήρησης αρχείων από εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής των παραπά- νω κανονισμών επιτρέπεται να συμπεριληφθούν και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για όσα θέματα δεν αντίκεινται στη φύση τους ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.».

Άρθρο 51ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ν. 4485/2017 (A΄ 114) ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 28Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 28Α Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα κλινικών 1. Οι κλινικές ανήκουν σε Τομέα ή Τμήμα. Μπορεί να ανήκουν και σε Σχολή, εφόσον υπάρχει: α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημά- των. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των κλινι- κών ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους. 2. Κλινικές ιδρύονται, με την προϋπόθεση τήρησης των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη- γικής (Μ.Π.Δ.Σ.), με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχο- λής, ανάλογα με το αν η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας και εισήγηση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή των κλινικών, καθώς και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους. 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε κλινικές και μετα- κινούνται από αυτές με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφα- ση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα, η απόφαση τοποθέτησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εκ- δίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα, ενώ όταν πρόκειται για μετακίνηση εκδίδεται μετά από ει- σήγηση και των δύο εμπλεκόμενων Τομέων. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο μίας (1) κλινικής, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες. 5. Η τοποθέτηση σε κλινικές των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. 6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγχώ- νευσης των κλινικών, η μετακίνηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε αυτές, γί- νεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, αν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. 7. Σε περίπτωση κατάργησης κλινικής τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της Κοσμητεί- ας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση, σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα. 8. Διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις που διενεργού- νται, στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σε πανεπιστημιακές κλινικές, αποζημι- ώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από σύναψη σύμβασης με τις Ιατρικές Σχολές. Στη σύμβαση περιγράφεται το είδος των εξετάσεων και των πράξεων που αποζημιώνο- νται και η τιμή της αποζημίωσής τους. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των άνω υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της οικείας Ιατρικής Σχολής. 9.α) Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θερα- πευτήριο. Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Ιατρικής. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση πανεπι- στημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων. β) Το πανεπιστημιακό προσωπικό που υπηρετεί σε κλι- νικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ότι αφορά την υπηρεσία του στο νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του νοσοκο- μείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της ιατρικής υπη- ρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι εγκαταστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, οφείλουν να διευκολύνουν το διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοικητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. που υπη- ρετούν σε αυτές.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 29Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 29Α Διευθυντής Κλινικής 1.α) Κάθε κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί- στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία υπάγεται η κλινική, και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσό- τερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη δι- άρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει, όταν στην κλινική υπηρετεί ένα μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου- σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι- κού αντικειμένου με αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία, της ίδιας κλινικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώ- ντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου. 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέ- λευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχο- λής, ανάλογα με το αν η κλινική ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμε- νου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προ- βεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά- νεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψή- φους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψη- φισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα το πρακτικό κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος το διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική αναθέτει καθήκο- ντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυ- ντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή. 3. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική υπηρετεί ένας μόνο καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του πα- ρόντος, αυτός τοποθετείται με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, υποχρεωτικά χωρίς εκλογές στη θέση του Διευθυντή, για πλήρη θητεία ή για το διά- στημα μέχρι την αποχώρησή του, αν συντρέχει η περί- πτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του παρόντος. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα η απόφαση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος τη διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα, ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. 4. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω- σης ενδιαφέροντος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση του Διευθυντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, αναπλη- ρωτής καθηγητής που πληροί τις προϋποθέσεις της πα- ραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του αναπληρωτή καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, με ευθύνη του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, εκλέγεται, αν έχουν διοριστεί περισσότεροι του ενός καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ή τοποθετείται στη θέση του Διευθυντή κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Η θητεία του τελευταίου είναι πλήρης. 5. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω- σης ενδιαφέροντος ούτε καθηγητής πρώτης βαθμίδας ούτε αναπληρωτής καθηγητής, στη θέση του Διευθυ- ντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, μόνιμος επίκουρος καθηγητής ή ελλείψει αυτού επίκουρος καθηγητής επί θητεία, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του επίκουρου καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμί- δας ή αναπληρωτής καθηγητής που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 6. Αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα κα- θηγητής πρώτης βαθμίδας, ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή τοπο- θετείται ο αρχαιότερος με βαθμό Διευθυντή υπηρετών ιατρός του Ε.Σ.Υ., ο οποίος διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι τον διορισμό καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή που πληροί τις προϋ- ποθέσεις του νόμου.».

Άρθρο 52Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δό- μησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιο- χές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθε- τηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτρο- πή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153), είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περι- βάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύ- νταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά της πράξης κατεδάφισης της παραγράφου 1 είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας. Μετά το πέρας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της πράξης κατεδάφισης της παραγράφου 1 στον ενδιαφερόμενο, αυτή είναι άμε- σα εκτελεστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης της παρα- γράφου 1 γίνεται κατά τις διατάξεις της υποπαρ. 45 της παραγράφου II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, με εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που εμπίπτουν στις περιπτώ- σεις της παραγράφου 1 του παρόντος, ανεξαρτήτως της διαδικασίας έκδοσης τους, επιτρέπεται η σύναψη σύμ- βασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και μέχρι τα όρια της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Για τις κατεδαφίσεις του προηγούμενου εδαφίου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επεκτείνει υφιστάμενη σύμβαση που έχει συναφθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επιπλέον του οικονομικού αντι- κειμένου της σύμβασης, εφόσον επεκτείνεται ανάλογα και το φυσικό αντικείμενο αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης της παραγράφου 4, καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από από- φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για το σκοπό της χρηματοδότησης της εκτέλεσης πράξεων κατεδάφισης της παραγράφου 4 του παρόντος, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους στις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις, κατά παρέκκλιση των περιορι- σμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄153) οι, εντός παρενθέσεως, λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2 και 4)».

Άρθρο 53Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού τόπου της ΜακρόνησουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφι- σης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στον χα- ρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225/ 16.5.1989 (Β΄ 436) υπουργική απόφαση, πραγματοποιεί- ται από το Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργεί- ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκτέλεση της κατεδάφισης των ανωτέρω αυθαι- ρέτων κατασκευών γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) με την επίβλεψη του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθε- ωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, και με την εποπτεία της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δη- μόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ΟΤΑ, με τη διάθεση μηχανικών μέσων, αλλά και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έξοδα κατεδάφισης του αυθαιρέτου καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Σώματος Επι- θεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρη- τών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

Άρθρο 54Προστασία υγρότοπων της Αττικής

Στις περιοχές των υγροτόπων Α΄ προτεραιότητας της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως αυτές φαί- νονται εντός των περιγραμμάτων τους με διακεκομμέ- νη γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Α’ στον παρόντα νόμο, και μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’ 60), απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δρα- στηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Άρθρο 55Επέκταση Κοιμητηρίου Νέας ΜάκρηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καθορίζεται χώρος Κοιμητηρίου κατ’ επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος (Ν. Αττικής), στη θέση Ξυλοκέριζα, όπως φαίνεται με στοιχεία Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,Α’ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Β’ στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το όριο του χώρου στις πλευρές Α΄ Β΄ και Γ΄ Δ΄ υλοποιείται σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων εσώτερον του ορίου της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051017708002, όπως αυτή εμφαίνεται στο οικείο κτηματογραφικό διάγραμμα του ΟΤΑ Νέας Μάκρης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Άρθρο 56Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017

Στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής: «4.α) Ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από το συνολικό μεταφερθέν ποσό στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται για την κάλυψη των εξό- δων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρο- λόγου εγκαταστάτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκο- νται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Για τη δι- άθεση του ποσού αυτού δεν έχει εφαρμογή η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου. Η από- φαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να έχει ανα- δρομική ισχύ τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της.».

Άρθρο 57ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για όλες τις μονάδες/δομές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθίσταται υποχρεω- τική εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, η Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει Ειδικά Σχέδια για την Αντιμετώπιση: α) Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, β) Σεισμού και γ) Πυρκαγιάς. Με την έναρξη κάθε σχολι- κού έτους υποχρεωτικά, πραγματοποιούνται Εκπαιδευτι- κά Σεμινάρια και διοργανώνονται Ασκήσεις Ετοιμότητας, ανά θεματική ενότητα του πρώτου εδαφίου, στα οποία συμμετέχει όλη η σχολική κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και οι Ασκήσεις Ετοιμό- τητας γίνονται τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος, μία (1) φορά στο πρώτο τετράμηνο και μία (1) φορά στο δεύτερο τετράμηνο. Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και οι Ασκήσεις Ετοιμότη- τας έχουν ως σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία, την αντιμετώπιση και την εκμάθηση μέτρων προφύλαξης προς τους μαθητές και όλη την σχολική κοινότητα, για την αποφυγή τραυματισμού, την αποτελεσματική συ- νεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ώρα του συμβάντος έκτακτης ανάγκης, τους τρόπους διαφυγής, καθώς και τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου εξο- πλισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή και τον καθο- ρισμό των σχετικών διαδικασιών ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο και συ- νεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα- σίας και τους άλλους κατά περίπτωση φορείς. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος θα εξειδικευ- τούν με υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευ- ση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εξαιρετικά και μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 δύνανται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019, προκειμένου να ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 2.

Άρθρο 58

Τα μέλη ΔΕΠ, που τελούν σε αναστολή καθηκόντων λόγω βουλευτικής ιδιότητας αλλά συνεχίζουν να προ- σφέρουν αμισθί το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο στον οικείο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 34 παρ. 10 του ν. 4115/2013, μπορούν να αναλαμ- βάνουν και την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 59

Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», διαβιβάζει το αίτη- μα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της κατατιθέμε- νης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε- ων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διακινεί τη σχετική αλλη- λογραφία που αφορά την πληρότητα του φακέλου και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.».

Άρθρο 60

Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζο- νται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατά- ξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 61Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης ΟφειλώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) προστίθεται νέα περίπτωση ε΄, ως εξής: «ε) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 προστίθεται η φράση «, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 προστίθεται η φράση «, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αν η ρύθμιση ως προς τους ιδιώτες πιστωτές έχει με- γαλύτερη διάρκεια από τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμι- σης ως προς το Δημόσιο, τότε οι υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 εφαρμόζονται αναφορικά με την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μεγίστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δη- μόσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαι- ρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, β) εμπίπτουν στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, γ) εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, δ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανό- τητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζο- μένης αναλογικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρό- ντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του, αιτήσεις. Οι κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις αιτήσεις οφειλετών που εμπίπτουν στη νέα περίπτωση β΄ της ως άνω παραγρά- φου, όπως αυτή προστίθεται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 62ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς τα δικαιολογητικά της πε- ρίπτωσης β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, πα- ρατείνεται έως τις 31.12.2018. Σε περίπτωση μη προσκό- μισής τους εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν από 31.7.2018.

Άρθρο 63

Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέ- ων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι οποίοι: α. περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλί- ου 2018, ή β. είναι σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμ- φωνο συμβίωσης προσώπων που περιέρχονται ή περι- ήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ή γ. είναι συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κα- τάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 με αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο φορέα υποδοχής και από- φαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα αυτού, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προ- ηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

Άρθρο 64Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής ΤέχνηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 (Α΄127) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: «2Α. Ειδική Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού παρίσταται στις προαγωγι- κές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων της β΄ περιόδου του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Δρα- ματικής Τέχνης. Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς να προχωράει σε βαθμολόγηση. Η Έκθε- ση της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιείται στη Σχολή, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Επιτροπή του άρθρου 25. Η Ειδική Επιτροπή στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς πάνω στα εξεταζόμενα μαθήματα και λειτουργεί σε κλιμάκια με τρι- μελή σύνθεση, προκειμένου να καλύψει όλες τις Σχολές. Σε κάθε κλιμάκιο διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Γραμματέας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής: «3Α. Οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις διε- ξάγονται για μεν την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και για την Ανώτερη Σχολή Δρα- ματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά- δος ενώπιον Επιτροπών αποτελούμενων από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας περί τα εξεταζόμενα μαθήματα, για δε τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές Δρα- ματικής Τέχνης ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται μετά από πρόταση της οικείας Σχολής και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προτεινό- μενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στις Επιτροπές για την Εισαγωγή και την Κατάταξη στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πλην των Ανω- τέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεά- τρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, με- τέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής προέρχεται από την οικεία Σχολή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του π.δ. 370/ 1983 (Α΄ 130) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Εισαγωγικές εξετάσεις: α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρί- ου. Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται κάθε έτος το διάστημα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και της διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος της αίτησης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα εξεταζόμενα μα- θήματα. Στα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα «υποκριτική», «απαγγελία και τραγούδι» και «στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» και τυχόν επιπλέον μαθήματα, συναφή με αυτά, τα οποία καθίστανται υπο- χρεωτικά για τους υποψηφίους. β) Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών και ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξε- τάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους. γ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι- κά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5). δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθή- ματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτρο- πή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα. ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξε- τάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/1981 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξα- ταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου. ζ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφόσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, από την οικεία αστυνομική αρχή. 2. Κατατακτήριες Εξετάσεις: α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τους μή- νες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου σχολικού έτους από Επιτροπή Εξετάσεων αντίστοιχη με την Επιτροπή των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Στις κατατακτήριες εξε- τάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανω- τάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισοτίμων ή συναφών της αλλοδαπής. β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υπο- βάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτ- λους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά. Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτι- σμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. γ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα κύρια μαθήματα του έτους σπουδών, που ορίζει η Επιτροπή του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και εγγράφονται στο αντίστοιχο έτος σπουδών, εφόσον λάβουν από την Επιτροπή Κατατακτή- ριων Εξετάσεων τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα εξετα- ζόμενα μαθήματα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης ολοκληρώνεται έως τις 11 Οκτωβρίου 2018 και το διδα- κτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει στις 22 Οκτω- βρίου 2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1, η περίπτωση ζ΄ και η περίπτωση θ΄, της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απόφαση υπ’ αριθμ. 16984/3.4.1998 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄ 386), όπως τροπο- ποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 65532/29.7.2005 απόφαση (Β΄1149) παύει να ισχύει για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενώ εξακολουθεί να ισχύει για τα «Εξαιρετικά Ταλέντα» της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981 και την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Χορού.

Άρθρο 65

Η μεταφορά του διδακτικού προσωπικού από τα κα- ταργούμενα ΤΕΙ (Ηπείρου και Ιονίων νήσων) στα Πανε- πιστήμια (Ιωαννίνων και Ιονίου αντίστοιχα), συμπερι- λαμβάνει και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που τελούν σε αναστολή καθηκόντων ή έχουν παραιτηθεί με δυνατότητα επανόδου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1735/1987.

Άρθρο 66Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 72 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκπαίδευση των ανηλίκων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχο- λικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύ- στημα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας. 2. Κατ’ εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού που προκύπτουν από την κινητικότητα, το χρόνο άφιξης και τη χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, καθώς και το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, μπορεί να ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαί- δων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευ- μένα προγράμματα σπουδών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 3. Οι κατά τα ανωτέρω ιδρυόμενες Δ.Υ.Ε.Π. λειτουρ- γούν: α) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσε- ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα, όπως ξενώνας φιλοξενίας, διαμέρισμα και δωμάτιο ξενοδοχείου, που χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»), β) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ως παραρτήμα- τα όμορων νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4547/2018 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μετά από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευ- τικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προ- σφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία φοίτησης και την προσαρμογή των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατή η ταχύτε- ρη εγγραφή του μαθητή σε τάξη της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. Αν η απόφαση του συλλόγου διδα- σκόντων αποκλίνει από την εισήγηση, απαιτείται ειδική αιτιολογία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4547/2018 μετά τη φράση «Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός από όσους υπηρετούν» προστίθεται η φράση «με πλήρες ωράριο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 77 διαγράφε- ται η φράση «με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποφασίζει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 διαγράφεται η φράση «και γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 διαγράφονται οι εντός παρενθέσεως λέξεις «(αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φι- λοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολι- κές μονάδες. Τα κριτήρια και η διαδικασία έγκρισης της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το σύλλογο διδασκόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων.».

Άρθρο 67Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.