142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 66 - Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 66Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 72 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκπαίδευση των ανηλίκων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχο- λικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύ- στημα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας. 2. Κατ’ εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού που προκύπτουν από την κινητικότητα, το χρόνο άφιξης και τη χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, καθώς και το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, μπορεί να ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαί- δων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευ- μένα προγράμματα σπουδών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 3. Οι κατά τα ανωτέρω ιδρυόμενες Δ.Υ.Ε.Π. λειτουρ- γούν: α) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσε- ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα, όπως ξενώνας φιλοξενίας, διαμέρισμα και δωμάτιο ξενοδοχείου, που χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»), β) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ως παραρτήμα- τα όμορων νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4547/2018 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μετά από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευ- τικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προ- σφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία φοίτησης και την προσαρμογή των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατή η ταχύτε- ρη εγγραφή του μαθητή σε τάξη της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. Αν η απόφαση του συλλόγου διδα- σκόντων αποκλίνει από την εισήγηση, απαιτείται ειδική αιτιολογία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4547/2018 μετά τη φράση «Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός από όσους υπηρετούν» προστίθεται η φράση «με πλήρες ωράριο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 77 διαγράφε- ται η φράση «με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποφασίζει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 διαγράφεται η φράση «και γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 διαγράφονται οι εντός παρενθέσεως λέξεις «(αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φι- λοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολι- κές μονάδες. Τα κριτήρια και η διαδικασία έγκρισης της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το σύλλογο διδασκόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.