142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 66 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 66 Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) είναι η παρακολούθηση της εθνικής στρατηγι- κής, ο συντονισμός και η αξιολόγηση της πολιτικής για τη Νέα Γενιά, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων για νέους και νέες. 2. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς. β) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής. γ) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμά- των. 3. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθη- σης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής για τη Δία Βίου Μάθηση. 4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συγκροτεί- ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης. β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ανα- γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρ- μογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 5. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. συνιστούν περιφερειακές υπη- ρεσίες που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων και η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λει- τουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συ- στήνει, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) και του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.