142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 51
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 29Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 29Α Διευθυντής Κλινικής 1.α) Κάθε κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί- στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία υπάγεται η κλινική, και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσό- τερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη δι- άρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει, όταν στην κλινική υπηρετεί ένα μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου- σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι- κού αντικειμένου με αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία, της ίδιας κλινικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώ- ντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου. 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέ- λευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχο- λής, ανάλογα με το αν η κλινική ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμε- νου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προ- βεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά- νεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψή- φους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψη- φισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα το πρακτικό κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος το διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική αναθέτει καθήκο- ντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυ- ντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή. 3. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική υπηρετεί ένας μόνο καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του πα- ρόντος, αυτός τοποθετείται με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, υποχρεωτικά χωρίς εκλογές στη θέση του Διευθυντή, για πλήρη θητεία ή για το διά- στημα μέχρι την αποχώρησή του, αν συντρέχει η περί- πτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του παρόντος. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα η απόφαση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος τη διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα, ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. 4. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω- σης ενδιαφέροντος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση του Διευθυντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, αναπλη- ρωτής καθηγητής που πληροί τις προϋποθέσεις της πα- ραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του αναπληρωτή καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, με ευθύνη του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, εκλέγεται, αν έχουν διοριστεί περισσότεροι του ενός καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ή τοποθετείται στη θέση του Διευθυντή κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Η θητεία του τελευταίου είναι πλήρης. 5. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω- σης ενδιαφέροντος ούτε καθηγητής πρώτης βαθμίδας ούτε αναπληρωτής καθηγητής, στη θέση του Διευθυ- ντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, μόνιμος επίκουρος καθηγητής ή ελλείψει αυτού επίκουρος καθηγητής επί θητεία, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του επίκουρου καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμί- δας ή αναπληρωτής καθηγητής που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 6. Αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα κα- θηγητής πρώτης βαθμίδας, ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή τοπο- θετείται ο αρχαιότερος με βαθμό Διευθυντή υπηρετών ιατρός του Ε.Σ.Υ., ο οποίος διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι τον διορισμό καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή που πληροί τις προϋ- ποθέσεις του νόμου.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.