142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου τετάρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), αντικαθίστανται ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία υπηρετούντων Λεκτόρων και Επίκουρων Κα- θηγητών. Οι μόνιμοι Λέκτορες και οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησής τους, διατηρώντας τη μονιμό- τητά τους.». β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανά- λογα με το ποσοστό της απασχόλησης.». γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 καταργείται. δ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ- θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής: «β) οι Λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι- σμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητή- σουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσί- ευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.». ε)αα) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 79, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευ- σης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανή- κει το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το όργανο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ καταλαμβάνει και τις εκκρε- μείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι ακαδημαϊκές δι- αδικασίες, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επί θητεία Λέκτορες, που έχουν αιτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος την εξέλιξή τους στην επό- μενη βαθμίδα και εκκρεμεί η κρίση ή απορρίφθηκε το αί- τημά τους και έληξε η θητεία τους, μπορούν να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα, εντός τριάντα (30) ημερών από όταν λάβουν αποδεδειγμένα γνώση της αρνητικής κρίσης, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 17Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Στο ν. 4485/2017 (Α΄ 114) γίνονται οι εξής τροποποι- ήσεις: α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πα- νεπιστήμιο το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).». β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 δι- αγράφονται οι λέξεις «Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου». γ)αα) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 αντι- καθίσταται ως εξής: «δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσ- σομάθειας,». ββ) Η διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ ισχύει για την εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής. δ) στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 21 του άρ- θρου 84: αα) οι λέξεις «πρόταση της Συγκλήτου» αντικαθίστα- νται από τις λέξεις «εισήγηση της Συγκλήτου», ββ) οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.  2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία του φορέα». ε) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 21 του άρθρου 84 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την κοινή απόφαση της περίπτωσης Α΄.».

Άρθρο 18Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 αντικαθί- στανται ως εξής: «Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφι- σβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συ- νήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζο- νται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτεί- ται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημε- δαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετα- τροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφο- ρετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότη- τας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομη- νία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέ- χει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018, η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστα- τικά που ίσχυαν». β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α΄ ισχύει από 2.3.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρε- σιακή μεταβολή των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού υπόκειται σε έλεγχο νομιμό- τητας από τον Πρύτανη, που ασκείται μέσα σε αποκλει- στική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του φακέλου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, με δικαίωμα του Πρύτανη να αναπέμψει το φάκελο μία (1) μόνο φορά. Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον οποίο μεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπο- μπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρύτανη. β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγ- γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης, που κα- τατίθεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που ξεκινά από την επομένη της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας της περίπτωσης α΄. γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπο- θέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτω- σης α΄ γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγ- γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.». β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, αντίστοιχα. γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής καταλαμβά- νει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι- κασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλει- στικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυ- μα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραι- ότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών Δ.Ε.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει αν, με την εφαρμογή της, Πρύτανης παραμένει στη διοίκηση Α.Ε.Ι. για περισσότερα από πέντε (5) συνεχό- μενα έτη. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Πρύτανη δεν παρατείνεται και η θητεία του νέου Πρύτανη λήγει την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου επρόκειτο να λήξει η τετραετής θητεία του.

Άρθρο 19Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι σπουδαστές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εισάγονται στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώ- νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τε- λικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετά- σεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Μουσι- κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυ- κείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα, οι διαδικα- σίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργί- ας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων, γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντε- λεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση κα- θορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου Λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι- τοβάθμια εκπαίδευση, δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειμένων στα οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος με τις κατευ- θύνσεις των Τμημάτων στις οποίες μπορεί να εισαχθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήμα- τος, μπορεί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος και άλλα Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχο- λογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παι- δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις 12.6.2018.

Άρθρο 21Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για: α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμο- διότητάς του, β) τη γνωμοδότηση σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του ιδρύματος, γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύματος ενώπι- ον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, δ) την εισήγηση στη Σύγκλητο για την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων ή μέσων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου δι- ενεργείται είτε από τον προϊστάμενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υπο- θέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυ- ξάνονται κατά μία (1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνι- στώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο έργο του. Για την πρόσληψή τους εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων αυτών, η νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους που αμείβονται κατά υπόθεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την υπεράσπιση του πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτη- τας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργα- να των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για την υπεράσπιση του πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστή- ριξη του Γραφείου, ο πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονι- κό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 22Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. μπορούν, στο πλαίσιο των μα- θημάτων του προγράμματος σπουδών, να ασκούνται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζο- νται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση της παραγράφου 1.

Άρθρο 23Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτι- κό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργα- σία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του νηπίου.». β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτα- κτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συ- ντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.». γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί- δευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαι- δευτικών θεμάτων.». δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι- δευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρα- γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ- λουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμ- βουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαι- δαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.». γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχε- τική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ει- δικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντο- νιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.». ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι- δευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ- λουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγω- γικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.». γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιού- νται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγι- κής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.». στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδε- μόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γε- νικό σχολείο,». ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντο- νισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),». ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενημέ- ρωση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρό- γραμμα εφημεριών.». γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,». η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης.». ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο οικείος Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προ- τείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.». γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.». δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/ τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προ- ϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.». εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθί- σταται ως εξής: «Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύ- νολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμμα- τος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποι- είται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.». στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί- σταται ως εξής: «γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδά- σκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοι- νοποιείται στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί- δευσης και στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.». ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα- γράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογη- μένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θε- μάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθμι- ας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης.». ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά- φου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατά- σταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμ- μα.». θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί- σταται ως εξής: «ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοή- μερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλε- ψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του ολοήμερου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συ- μπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σί- τισης-χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.». θ) Το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστά- μενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων: α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου, β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά- των.», ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρό- γραμμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοή- μερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκ- παιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου δι- δασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα: α) Κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης, β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό- γραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος, γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών.», γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προ- βλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.», δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή - προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολο- ήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών.», ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρη- σής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.», ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνα- κα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά- των.», ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο συ- ντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων.», ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιά- ζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδε- μόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευ- τικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκ- παιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαί- δευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φο- ρείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων: α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος, β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκει- ται για αλλαγή σχολείου.», ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτά- σεις.», ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίστα- ται ως εξής: «Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 2 μπορεί να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνι- αίο προγραμματισμό του σχολείου, αλλά να είναι έκτα- κτες μετακινήσεις των μαθητών, οπότε εγκρίνονται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους μαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ιν- στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).», γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθί- σταται ως εξής: «Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.», δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί- σταται ως εξής: «Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.», εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθί- σταται ως εξής: «Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης.», στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικα- θίσταται ως εξής: «Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαί- σιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του Προϊ- σταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.», ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις 1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτι- κών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαι- δευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περί- πτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985. 2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαι- δευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλη- μάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συ- ναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις. 3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαι- δευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.», ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστε- γαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλ- λόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.», ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί- σταται ως εξής: «Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.», ιε) στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Άρθρο 24Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής: α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2, αντικα- θίστανται ως εξής: «1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρ- μόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συ- νολικά ωρών εβδομαδιαίως. 2. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζε- ται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανα- τολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. 3.α) Η Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και η Δ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονο- μίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα (1) Μάθημα Επιλογής. β) Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχε- δίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως, καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρό- γραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.». β) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «β) αα) Καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα, κα- θώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2018-2019,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαράγραφου Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄118) παρατείνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 έως τις 25.9.2018, για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης άδειας από ιδιωτικά συστε- γαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται να λειτουργή- σουν στους δήμους, στους οποίους εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως αντικαταστά- θηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄38). Η άδεια χορηγείται ύστερα από υποβολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 25Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικατα- στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ- θρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), προστίθεται παράγρα- φος 4 ως εξής: «4. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρό- γραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το οποίο περιλαμβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκεί- ων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μα- θητών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), γ) την επιμόρ- φωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται εν- δεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, ε) τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσμό του σύμβου- λου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση των σχολικών μονάδων.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του προγράμματος και οι αρμοδιότητες του σύμβουλου - καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του προ- γράμματος, μπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράμματος και να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προγράμματος μπορούν να καλύπτονται από πράξεις που συγχρημα- τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαχείριση κονδυλίων, τα οποία διατίθενται για τα σχέδια δράσης, μπορεί να αναλαμβάνει η οικεία σχολική επιτροπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τη συγκεκριμένη διαχείριση κονδυλίων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ- σανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιω- μάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.». β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστά- θηκε με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4547/2018, η φράση «Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) καθορί- ζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ημε- ρομηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2018».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα- γράφου 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα- γράφου 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα- γράφου 3, μετά τις λέξεις «σε κομμωτήριο ή κουρείο» προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπη- ρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών». δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα- νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο- θέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, β) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, γ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, ε) οι επιμέρους αρμο- διότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστο- ποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για τη διενέργεια των εξετάσεων, στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ζ) ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδι- κασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτή- ρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Άρθρο 26 Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) 1. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετρα- ετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄. Η Α΄ τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διαχωρίζονται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Δ΄ τάξη δι- αχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητι- κά και εργαστηριακά). Οι τομείς σπουδών των Β΄ και Γ΄ τάξεων και οι επιμέρους ειδικότητες της Δ΄ τάξης συ- στήνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους των Ημερήσι- ων Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθη- μάτων, τα ωρολόγια προγράμματα, η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄, ανάθεση όλων των τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθμίζονται θέματα λε- πτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση αυτών. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Λυκεί- ου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4186/2013.». 2. Το δέκατο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελμα- τικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμά- τευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασί- ου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων. Επιπλέον: α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολι- κό έτος 2017-2018 από την Α΄ τάξη Ημερησίου ή Εσπερι- νού ΓΕ.Λ. ή της Α΄ τάξης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας αυτών, β) μαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 έχουν δικαίωμα εγ- γραφής στη Β΄ τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, γ) μαθητές που έχουν προαχθεί από την Β΄ και Γ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το σχολι- κό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στην υπουργική απόφαση 68755/ Δ3/26.4.2017 (Β΄ 1606), όπως κάθε φορά ισχύει, δ) η Δ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020, ε) τα πρώτα απολυτήρια του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τα πρώτα πτυχία του νέου τετραε- τούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.». 3. Το δέκατο όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προ- ϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιη- τικά για την εγγραφή και μετεγγραφή, των νυν και των πρώην μαθητών του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 στις τάξεις του νέου τετραετούς Λυκεί- ου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και των νυν και των πρώην μαθητών του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., κατό- πιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., στις τάξεις του νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., σύμφωνα με την αντιστοίχιση των τάξεων του τετραετούς και του τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και του νέου τετραε- τούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.».

Άρθρο 27

Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), οι λέξεις «στους εκπαιδευτικούς» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λει- τουργών και στους εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 28Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκ- παιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ει- δικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημο- σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό έρ- γου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρω- τών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκα- τομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.».

Άρθρο 29Ξενώνες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) τρο- ποποιείται ως εξής: α) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «ι) Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση θεμάτων που σχε- τίζονται με τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας ασυνό- δευτων ανηλίκων στο Δήμο Ανωγείων Κρήτης και του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογο- νεϊκών οικογενειών στο Πάρκο Τρίτση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής και για την κάλυψη των λειτουργι- κών εξόδων και λοιπών δαπανών, όπως ιδίως δαπανών για τη σίτιση των μεταναστών, την κοινωνικοψυχολογική τους στήριξη, τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εκ- παιδευτικών δράσεων. Επίσης, μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των ανηλίκων που φιλοξενούνται στους ως άνω ξενώνες στο εκπαιδευ- τικό σύστημα.». β) Η περίπτωση ι΄ αναριθμείται σε ια΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να λειτουργούν και σε άλλα ακί- νητα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ξενώνες φιλοξενίας και να υπάγο- νται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.7.2017.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.