142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 34 - Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέ- ντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 εγγράφεται, κατόπιν αίτησής του, στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλο- γής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»). Από 1.1.2019 τα μέλη των επιτροπών κρίσης και των ειση- γητικών επιτροπών του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 επιλέγονται μέσω του ανωτέρω συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η λει- τουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς. Έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, η διαδικα- σία εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρά- γραφος 5, η οποία έχει ως εξής: «5. Οι επιτροπές κρίσης είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 9 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «9.α. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: αα. Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ), ββ. Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ). β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018, μετά τις λέξεις «προγραμ- μάτων/έργων» προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.