142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 η φράση «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης». β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμ- ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμ- ματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για: α) Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα- τάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμ- ματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, πλην των πειθαρχικών θεμάτων και των θε- μάτων κινητικότητας. β) Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατά- στασης του πάσης φύσεως προσωπικού των γραφείων του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολο- γίας και του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, καθώς και των πολιτικών γραφείων με βάση τις αρμοδι- ότητες που τους ανατίθενται. γ) Το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.