142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 41
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 143Δ του ν. 4001/2011 (Α΄179) αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (εφεξής Μηχανι- σμός). Η διάρκεια ισχύος του μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέ- χρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Απο- ζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η διάρ- κεια ισχύος του ανωτέρω Μηχανισμού χωρίζεται σε δύο περιόδους, εντός των οποίων διεξάγεται τουλάχιστον μία Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέ- ρω. Η πρώτη περίοδος εκκινεί από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και λήγει την 31η Μαρτίου 2019 και η δεύτερη από την 1η Απριλίου 2019, ημερομηνία προβλεπόμενης έναρξης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργει- ας, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 99 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. 2. Ως μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελι- ξίας ορίζεται η διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κατα- βάλλει αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας. 3. Ως Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της ισχύος του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να κα- λύπτει τη ζήτηση του ΕΣΜΗΕ, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Πάροχοι πρέ- πει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών (3) ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, με μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της ισχύος παραγωγής/έγχυσης ή κατανάλωσης/απορρό- φησης τουλάχιστον οχτώ (8) ΜW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμε- νων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση. 4. Ως Πάροχοι ορίζονται οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας. Ειδικότερα οι Κατανεμόμενες μο- νάδες ΣΗΘΥΑ που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας ορίζονται ως Πάροχοι μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από μηχανισμό στήριξης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μετά την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στα άρθρα 73 έως 99 του ν. 4512/2018 και με την επιφύλαξη τήρησης των οριζομένων στην παράγραφο 3 του πα- ρόντος, ως Πάροχοι ορίζονται επιπλέον τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και τα συστήματα αποθήκευσης. 5. Ως Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται η δημοπρασία για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή της Υπηρε- σίας Ευελιξίας που διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η πρώτη δημοπρασία διεξάγεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας οι Πάροχοι δύνανται να υποβάλλουν διακριτές προσφορές μέχρι δέκα (10) βήματα ισχύος, με ελάχιστη διακριτή ισχύ ένα (1) ΜW. Η ανώτατη τιμή προ- σφοράς ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) ευρώ/kW/έτος. Οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δημοπρασίες με το σύνολο της ισχύος τους, όπως ορίζεται παρακάτω. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν οι Πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ευέλι- κτων Παρόχων το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Προκειμένου οι Πάροχοι να εγγραφούν στο Μητρώο, υποβάλλουν αίτηση στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μετά από σχετική ανακοίνωσή του. Απαραίτητες προϋποθέ- σεις για την εγγραφή ενός Παρόχου είναι η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, η σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ ή στο Δίκτυο Μέσης Τάσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η μη συμμετοχή σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης. Ειδικότερες προϋπο- θέσεις καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 7. Η ισχύς των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, ισούται με τη Δια- θέσιμη Ισχύ των μονάδων, όπως υπολογίζεται και ανα- κοινώνεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονά- δων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπολογίζεται με τρόπο ώστε να αντανακλά τη συνδρομή και ικανότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όταν οι απαιτήσεις ευελιξίας του συστήματος υπερβαίνουν τη μέση ενερ- γειακή διαθεσιμότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συν- θήκες υδραυλικότητας και διαθεσιμότητας πόρων. Για τον υπολογισμό της εν λόγω ισχύος λαμβάνονται υπό- ψη απολογιστικά δεδομένα λειτουργίας προηγούμενων υδρολογικών ετών, όπως καταγράφονται από τον Δια- χειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της ως άνω ισχύος βασίζεται στη μέση μεταβολή της ενέργειάς τους, ανά τρίωρη περίοδο κατανομής, κατά τις οποίες οι απαιτήσεις της αντίστοιχης τρίωρης αυξητικής μετα- βολής του συστήματος, ήτοι το καθαρό φορτίο, υπερ- βαίνουν τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών. Σε περίπτωση νέων Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες κατά την εξεταζό- μενη απολογιστική περίοδο δεν λειτούργησαν, λειτούρ- γησαν δοκιμαστικά ή για χρόνο μικρότερο του ήμισυ της απολογιστικής περιόδου, η ισχύς τους υπολογίζεται σε αναλογία προς την εγκατεστημένη ισχύ τους βάσει του συντελεστή της συνολικής επιλέξιμης ισχύος των υδρο- ηλεκτρικών μονάδων ως προς τη συνολική εγκατεστη- μένη ισχύ των υδροηλεκτρικών μονάδων. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων καθώς και οι λεπτομέρειες του τρόπου υπολογισμού της ως άνω ισχύος. Η ισχύς των συστημάτων απόκρισης ζήτησης και απο- θήκευσης, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπο- λογίζεται βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 8. Ως Αποζημίωση για την Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας και καθορίζεται στη βάση της τιμής προσφοράς των Παρόχων στη Διαγωνιστική Διαδικασία («pay - as - bid»). Δικαίωμα Αποζημίωσης έχουν οι επιλε- γέντες Πάροχοι με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταβάλλει Αρχική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση και Τελική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους, η οποία υπολογίζεται μετά το πέρας του Μηχανισμού βάσει της Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος κάθε Παρό- χου όπως αυτή καταγράφεται κατά τη διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού. Το συνολικό κόστος της Αποζημίωσης επιμερίζεται σε μηνιαία βάση και μετά τη λήξη του Μη- χανισμού στους Εκπροσώπους Φορτίου. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού, πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερες λε- πτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στον Κώδικα Δια- χείρισης του ΕΣΜΗΕ. 9. Η δημοπρατούμενη ισχύς ορίζεται στα τέσσερις χι- λιάδες πεντακόσια (4.500) MW. Ο Διαχειριστής του ΕΣ- ΜΗΕ δύναται να μειώνει την ανωτέρω δημοπρατούμενη ισχύ εκάστης Διαγωνιστικής Διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα αυτών. 10. Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων απο- τελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης παροχής Υπηρεσί- ας Ευελιξίας, η οποία συνάπτεται για κάθε επιλεγέντα Πάροχο με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δια- χείρισης του ΕΣΜΗΕ. 11. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και εφαρμογή του Μηχανισμού Ευελιξίας, εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 143Ε του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθί- σταται ως εξής: «Η μη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσε- ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανι- σμού, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η ΡΑΕ ελέγχουν τη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρε- ώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπη- ρεσίας Ευελιξίας και από την άδεια παραγωγής τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση από τον επιλεγέντα Πάροχο των σχετικών όρων ή/και υποχρεώ- σεων, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις σε ποσοστό από 10% έως και 100% της εκκαθαρισθείσας Αποζημί- ωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της παράβασης. Ειδικότερα θέματα δύναται να καθορίζονται στον Κώ- δικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και στον Κώδικα Διαχεί- ρισης του ΕΔΔΗΕ.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.