142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16 - Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου τετάρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), αντικαθίστανται ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία υπηρετούντων Λεκτόρων και Επίκουρων Κα- θηγητών. Οι μόνιμοι Λέκτορες και οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησής τους, διατηρώντας τη μονιμό- τητά τους.». β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανά- λογα με το ποσοστό της απασχόλησης.». γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 καταργείται. δ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ- θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής: «β) οι Λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι- σμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητή- σουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσί- ευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.». ε)αα) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 79, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευ- σης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανή- κει το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το όργανο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ καταλαμβάνει και τις εκκρε- μείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι ακαδημαϊκές δι- αδικασίες, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επί θητεία Λέκτορες, που έχουν αιτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος την εξέλιξή τους στην επό- μενη βαθμίδα και εκκρεμεί η κρίση ή απορρίφθηκε το αί- τημά τους και έληξε η θητεία τους, μπορούν να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα, εντός τριάντα (30) ημερών από όταν λάβουν αποδεδειγμένα γνώση της αρνητικής κρίσης, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.