142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 6 - Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φι- λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με- τονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To Τμήμα Φιλοσοφίας χορηγεί πτυχίο το οποίο θεω- ρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι απόφοιτοί του εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολό- γων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φιλοσο- φίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδη- μαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση του προγράμματος σπου- δών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και θεωρείται πιστοποιημένο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περί- πτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Τμήμα παρέχει διοικητική και γραμματεια- κή υποστήριξη Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την έν- νοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο- γίας, που έχουν κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοικείται από τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και οι φοιτητές που συμμετέ- χουν στα όργανα διοίκησης και μεταφέρονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους αντικαθίστανται με ορισμό ή εκλογή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηρι- ακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τομέα Ψυχο- λογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., εντάσσεται στο Τμήμα Ψυ- χολογίας, με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στο νέο Τμήμα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα δύο Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολο- γημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατη- γορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊ- κού έτους 2019-2020, μπορεί να εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγ- γραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσο- νται σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας ως εξής: α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλο- σοφίας. β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήπο- τε από τα δύο Τμήματα, ύστερα από δήλωση προτίμησης και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊ- κό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρα- γράφου 10 δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχί- ζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Τα όργανα του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι αρμό- δια για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. μπορεί να εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.