142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Ο τίτλος του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018 αντι- καθίσταται ως εξής: «Άρθρο 67 Διευθύνσεις και αυτοτελή τμήματα της Γ.Γ.Ν.Γ.» β) Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 καταργούνται. γ) Στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 διαγράφονται οι λέξεις «και Δία Βίου Μάθησης». δ) Στο άρθρο 67 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 και 9 και προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «8. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εθνικής Στρατηγικής είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτι- κών, προγραμμάτων και δράσεων για νέους και νέες. Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης και έγκαιρης ενημέρωσης των νέων για θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων τους, κα- θώς και η εποπτεία και υποστήριξη του χώρου όσων δραστηριοποιούνται για τη νεολαία ή και με αυτή. 9. Η Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Το Τμήμα Συντονισμού και Αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Το συντονισμό Υπουργείων, Υπηρεσιών, Οργανι- σμών, Φορέων και νομικών προσώπων ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου, καθώς και διευθύνσεων και τμημά- των της υπηρεσιακής δομής όλων των ανωτέρω, κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της Νέας Γενιάς, ββ) τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη μονο- πρόσωπων ή πολυπρόσωπων οργάνων που συμμετέ- χουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνερ- γιών για τη Νέα Γενιά, γγ) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε θεσμικού άλλου οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών με τους νέους με σκοπό τη σύσταση τουλάχιστον ετήσιας περιοδικότητας έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη Νέα Γενιά, δδ) την παρακολούθηση του συνόλου ίδιων προ- γραμμάτων και δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων επί θεμάτων Νέας Γενιάς, τον καθορισμό δεικτών και την παρακολούθησή τους, τον καθορισμό, την συγκέντρωση, την ανάλυση και ερμηνεία στατιστι- κών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και μεθόδου για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων ή που θα όφειλαν να εναρμονιστούν με αυτό, εε) τη σύνθεση εξαμηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Εν- δυνάμωση των Νέων και την εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς για την ανακατεύθυνση κονδυ- λίων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή Τακτικού Προϋπολογισμού με βάση το μέγεθος της απορρόφησής τους και τον δείκτη αποτελεσματικότητας των υλοποι- ημένων δράσεων και προγραμμάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης, στστ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. β) Το Τμήμα Πληροφόρησης, Διάχυσης και Επικοινω- νίας για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη διαμόρφωση και προώθηση δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών και εκπο- μπών που δημιουργούν νέοι ή άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά αφορούν τους νέους, μέσω του τύπου, των ηλε- κτρονικών ΜΜΕ, της δημόσιας Τηλεόρασης και Ραδιο- φωνίας, των ψηφιακών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, ββ) την επικοινωνία μεταξύ της Γ.Γ.Ν.Γ., των οργανι- σμών νεολαίας, των ανένταχτων νέων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων κεντρικής κυ- βέρνησης για την προώθηση θεμάτων Νέας Γενιάς και διεκδικήσεων των νέων, γγ) την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλ- λου υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, μεμονωμένων γεγονότων ή και φεστιβάλ με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που τους αφορούν, τη σύσφιξη των σχέσεών τους, την κοινωνική τους ένταξη, την πολιτιστική τους καλλιέργεια και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ενδυνά- μωσή τους και την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους, δδ) την οργάνωση και λειτουργία εκτάκτων ή μονίμων Σημείων Πληροφόρησης, εε) την έκδοση δελτίων τύπου για λογαριασμό του γραφείου Γενικού Γραμματέα, στστ) τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογα- ριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία ή εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και την ενημέρωση των νέων, ζζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. γ) Το Τμήμα Υποστήριξης και Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επι- καιροποίησης Εθνικής Στρατηγικής (Ε.Ε.Ε.Σ.) για την εν- δυνάμωση των νέων, ββ) την εποπτεία των φορέων υλοποίησης που υπά- γονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και ειδικότερα του Οργανισμού Νέας Γενιάς από τη σύστασή του, γγ) τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του Ει- δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, συμπερι- λαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμη- θειών, παροχής υπηρεσιών και έργων, την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη διενέργεια των δημοσιονομικών δε- σμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρω- μής των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και όσων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αφορούν την λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, δδ) τη διατήρηση και επικαιροποίηση μητρώων συλ- λόγων, σωματείων, συμβουλίων και οργανώσεων νέων, εε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 10. Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θε- μάτων είναι αρμόδιο για: α) Την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε Ευρωπα- ϊκό και Διεθνές επίπεδο, β) την εκπροσώπηση για θέματα νεολαίας σε Όργανα και Επιτροπές των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (Ε.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.λπ.), γ) την ανάπτυξη συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονι- σμό, την προετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφω- νιών σε θέματα νεολαίας, δ) την ενεργοποίηση των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας, ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα νεο- λαίας στο εξωτερικό, στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργα- σιών σε θέματα νεολαίας, ζ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα νεολαίας, η) τη συμμετοχή, σε διεθνές επίπεδο, σε Συνέδρια, Συ- ναντήσεις, Σεμινάρια και Ομάδες Εργασίας και τη διορ- γάνωση, σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχων συναντήσεων, εκδηλώσεων και ομάδων, θ) τη συνεργασία με δομές Οργανώσεων Νέων σε δι- εθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς και τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, ια) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα Προγράμματα που δι- αμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων συνεργασίας, ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών και εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρω- παϊκή Ένωση, ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό, ιε) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποί- ησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας όπως το Erasmus + Youth, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Ευρω- παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κ.α., ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.