142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Άρθρο 15
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες, που ανακύ- πτουν από την ένταξη των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, τη μετονομασία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και την κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννί- νων και του Ιονίου Πανεπιστημίου αντίστοιχα, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενώπιον του οικείου πειθαρ- χικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εκκρεμείς διαδικασίες, όπως μετατάξεις, συνεχίζο- νται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος ή διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικό- τερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επι- θυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτα- νης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1.10.2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανε- πιστήμιο, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώ- ματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθ- μίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά δια- τάγματα 343/1994 (Α΄ 181) και 84/2013 (Α΄ 124), με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα με όσα ορί- ζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και την εγγρα- φή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά δια- τάγματα 195/2003 (Α΄ 156) και 103/2013 (Α΄ 136) και το άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημά- των του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.