142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 25 - Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 25Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικατα- στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ- θρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), προστίθεται παράγρα- φος 4 ως εξής: «4. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρό- γραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το οποίο περιλαμβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκεί- ων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μα- θητών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), γ) την επιμόρ- φωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται εν- δεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, ε) τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσμό του σύμβου- λου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση των σχολικών μονάδων.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του προγράμματος και οι αρμοδιότητες του σύμβουλου - καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του προ- γράμματος, μπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράμματος και να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προγράμματος μπορούν να καλύπτονται από πράξεις που συγχρημα- τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαχείριση κονδυλίων, τα οποία διατίθενται για τα σχέδια δράσης, μπορεί να αναλαμβάνει η οικεία σχολική επιτροπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τη συγκεκριμένη διαχείριση κονδυλίων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ- σανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιω- μάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.». β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστά- θηκε με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4547/2018, η φράση «Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) καθορί- ζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ημε- ρομηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2018».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα- γράφου 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα- γράφου 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα- γράφου 3, μετά τις λέξεις «σε κομμωτήριο ή κουρείο» προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπη- ρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών». δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα- νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο- θέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, β) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, γ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, ε) οι επιμέρους αρμο- διότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστο- ποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για τη διενέργεια των εξετάσεων, στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ζ) ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδι- κασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτή- ρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Άρθρο 26 Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) 1. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετρα- ετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄. Η Α΄ τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διαχωρίζονται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Δ΄ τάξη δι- αχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητι- κά και εργαστηριακά). Οι τομείς σπουδών των Β΄ και Γ΄ τάξεων και οι επιμέρους ειδικότητες της Δ΄ τάξης συ- στήνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους των Ημερήσι- ων Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθη- μάτων, τα ωρολόγια προγράμματα, η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄, ανάθεση όλων των τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθμίζονται θέματα λε- πτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση αυτών. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Λυκεί- ου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4186/2013.». 2. Το δέκατο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελμα- τικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμά- τευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασί- ου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων. Επιπλέον: α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολι- κό έτος 2017-2018 από την Α΄ τάξη Ημερησίου ή Εσπερι- νού ΓΕ.Λ. ή της Α΄ τάξης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας αυτών, β) μαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 έχουν δικαίωμα εγ- γραφής στη Β΄ τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, γ) μαθητές που έχουν προαχθεί από την Β΄ και Γ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το σχολι- κό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στην υπουργική απόφαση 68755/ Δ3/26.4.2017 (Β΄ 1606), όπως κάθε φορά ισχύει, δ) η Δ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020, ε) τα πρώτα απολυτήρια του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τα πρώτα πτυχία του νέου τετραε- τούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.». 3. Το δέκατο όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προ- ϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιη- τικά για την εγγραφή και μετεγγραφή, των νυν και των πρώην μαθητών του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 στις τάξεις του νέου τετραετούς Λυκεί- ου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και των νυν και των πρώην μαθητών του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., κατό- πιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., στις τάξεις του νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., σύμφωνα με την αντιστοίχιση των τάξεων του τετραετούς και του τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και του νέου τετραε- τούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.