142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 18 - Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 αντικαθί- στανται ως εξής: «Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφι- σβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συ- νήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζο- νται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτεί- ται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημε- δαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετα- τροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφο- ρετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότη- τας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομη- νία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέ- χει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018, η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστα- τικά που ίσχυαν». β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α΄ ισχύει από 2.3.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρε- σιακή μεταβολή των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού υπόκειται σε έλεγχο νομιμό- τητας από τον Πρύτανη, που ασκείται μέσα σε αποκλει- στική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του φακέλου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, με δικαίωμα του Πρύτανη να αναπέμψει το φάκελο μία (1) μόνο φορά. Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον οποίο μεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπο- μπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρύτανη. β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγ- γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης, που κα- τατίθεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που ξεκινά από την επομένη της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας της περίπτωσης α΄. γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπο- θέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτω- σης α΄ γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγ- γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.». β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, αντίστοιχα. γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής καταλαμβά- νει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι- κασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλει- στικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυ- μα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραι- ότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών Δ.Ε.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει αν, με την εφαρμογή της, Πρύτανης παραμένει στη διοίκηση Α.Ε.Ι. για περισσότερα από πέντε (5) συνεχό- μενα έτη. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Πρύτανη δεν παρατείνεται και η θητεία του νέου Πρύτανη λήγει την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου επρόκειτο να λήξει η τετραετής θητεία του.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.