142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 45 - Μεταπτυχιακά σεμινάρια ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 45Μεταπτυχιακά σεμινάρια ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύμα- τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, να διοργανώνουν σεμινάρια μεταπτυχιακού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Επι- στημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου, καθορίζονται η δομή του μαθήματος και οι διδάσκοντες, ο αριθμός των πτυχιούχων φοιτητών και τα κριτήρια επιλογής τους, η χρονική διάρκεια παρακο- λούθησης του σεμιναρίου και οι κανόνες των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την ορ- γάνωση και τη λειτουργία του σεμιναρίου μεταπτυχιακού επιπέδου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τυχόν τέλη φοίτησης αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη εξοπλισμού και αναλωσίμων και όχι για αμοιβές διδασκόντων και λοιπά έξοδα. Στην περίπτωση αυτή αναρτάται στο δια- δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας. Η πρόταση του Ε.Σ.Ι. συνοδεύεται από μελέτη σκοπι- μότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημο- νικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία του μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου, η συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο του ερευ- νητικού κέντρου, η επιστημονική επάρκεια του ερευνη- τικού προσωπικού ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός του ερευνητικού κέντρου και ο αναλυτικός προϋπολο- γισμός λειτουργίας του κατ’ έτος. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση και τις εξετάσεις του μαθήματος, τα ερευνητικά κέντρα χορηγούν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.