142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 39 - Προσθήκη άρθρου 29Α στο ν. 4521/2018 (Α΄38)
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 39Προσθήκη άρθρου 29Α στο ν. 4521/2018 (Α΄38)

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται νέο άρθρο 29Α ως εξής: «Άρθρο 29Α Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ 1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως αυτό ερμηνεύεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77), και για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29, διατηρούν τις θέσεις και τις ειδικότητες που κατέχουν. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσω- πικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕ.04,04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕ 05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ 3. Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των εκπαι- δευτικών για τις ειδικότητες της προηγούμενης παρα- γράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.