193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29 - Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 29Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 1.α του άρθρου 4 του ν. 3027/ 2002 τροποποιείται ως εξής: «1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, τις διατάξεις του νόμου αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισμό. Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα: αα) Παιδαγωγικό Τμήμα. αβ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανών με εισαγωγικές κατευθύνσεις : i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών. αγ)Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών. αδ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. β) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, η φράση «δεν λειτουργεί» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργείται». γ) Η υποπερίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, τροποποιείται ως εξής: «Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των Τ.Ε.Ι.. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για τους ήδη φοιτούντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότερα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013−2014, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα οκτώ εξάμηνα και όχι αργότερα από τις 31.10.2018 και να λάβουν μόνο το πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για άλλα δύο εξάμηνα. Για τους υπολοίπους εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ενιαίο πτυχίο των δέκα εξαμήνων.» δ) Η υποπερίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. ορίζεται ως γραμματέας της Δ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του διοικητικός υπάλληλος της Σχολής είτε υπάλληλος άλλης κατηγορίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της γραμματείας της Δ.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα της Δ.Ε..» ε) Η υποπερίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 τροποποιείται ως εξής: « α) Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή μη. Το κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών θα καλύπτεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από τα προερχόμενα από τα προγράμματα αυτά, έσοδα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Κ.Ε.). Η υποπερίπτωση β΄της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 καταργείται. στ) Η υποπερίπτωση β΄ θθ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι να καταρτιστούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καταρτίζονται προγράμματα σπουδών με απόφαση της Δ.Ε., η οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτόν πενταμελείς κατά Τμήμα γνωμοδοτικές επιτροπές από μέλη Ε.Π.. Οι επιτροπές εισηγούνται στη Δ.Ε. η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.»

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ