193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35 - Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 35Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233) διαγράφεται η φράση «συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το εδάφιο β΄ της παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.4 του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4. α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των Συντονιστών Εκπαίδευσης, κατάργησης θέσης Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συντονιστικού Γραφείου και οποιασδήποτε γενικότερα ανακατανομής των εδρών και των περιοχών ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης, επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του πρώην Συντονιστικού Γραφείου υπό τη μορφή «Γραφείου Συνδέσμου» που θα εποπτεύεται από το Συντονιστικό Γραφείο στην περιοχή ευθύνης του οποίου μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες. Επικεφαλής του Γραφείου θα ορίζεται κατά προτίμηση υπάλληλος που ήδη υπηρετούσε σε αυτό, και θα ονομάζεται «Σύνδεσμος» η θητεία του οποίου δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το έτος. Η επιλογή του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα λειτουργίας του γραφείου θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από Εισήγηση της ΔΙΠΟΔΕ που θα περιλαμβάνει και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα λαμβάνει ειδικό επιμίσθιο, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης επιτρέπεται να επιλέγονται μέχρι δύο αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατά προτίμηση ανάμεσα σε όσους ήδη υπηρετούσαν στο πρώην Συντονιστικό Γραφείο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) που ιδρύθηκε με το β.δ. 31/1968 (Α΄8) καταργείται την 31.8.2014. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ως ιδίως, θέματα της περιουσίας, του αρχείου, ζητήματα εκκρεμών δικών, επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θέματα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών, που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» β. Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Έως την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), εκκρεμή θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της εξετάζονται, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» γ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1.9.2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α΄ 156), όπως ισχύει, τα ακόλουθα σχολεία: 1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ−ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISA

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

BYRON COLLEGE

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

ST. CATHERINE’S BRITISH SCHOOL

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

ST. LAWRENCE COLLEGE

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

CAMPION SCHOOL

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. 9. Αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης που τοποθετούνται με υπουργική απόφαση κατά το σχολικό έτος 2013−2014, διατηρούνται στις θέσεις τις οποίες τοποθετούνται για τρία κατά μέγιστο (3) έτη από την τοποθέτησή τους, με επιμίσθιο. Η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ