193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41 - Αθλητικές Ακαδημίες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όργανα διοίκησης των Αθλητικών Ακαδημιών σε εθνικό επίπεδο είναι η Διοικούσα Επιτροπή Αθλητικών Ακαδημιών (Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη: α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες αθλητισμού ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ανάλογων προσόντων, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, Επιτροπής, β)Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι., γ) Έναν εκπαιδευτικό της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, δ)Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα θέματα του αθλητισμού και στ)Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα στις επιστήμες του αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της Δ.Ε.Α.Α. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Δ.Ε.Α.Α. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Ακαδημιών, επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτής, συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ