193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 - Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. α) Οι θέσεις των προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου μπορεί να πληρούνται και με εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά έτη. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προσδιορίζονται και τα ειδικότερα προσόντα και η μοριοδότησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της υπό πλήρωση θέσης και η τοποθέτηση γίνεται για τετραετή θητεία ύστερα από απόσπαση. Η πρόσκληση εκδίδεται και η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.. Σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι τοποθετημένοι σε θέσεις Προϊσταμένων εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι παραμένουν στο Ι.Ε.Π. ως αποσπασμένοι έως το τέλος του σχολικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής. Μετά το πέρας του σχολικού έτους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση για τους μεν εκπαιδευτικούς σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τους δε διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο Διεύθυνσης. β) Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων, των αυτοτελών Γραφείων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Ως τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ