193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 - Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 30Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και ΕπαγγελμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διορισμοί σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. γίνονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Σχολής, όπως προβλέπεται αντίστοιχα και για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3848/ 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι μετατάξεις – μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά πραγματοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο με αυτές της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και καλύπτονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. Για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Σχολή και είχαν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του ν. 3848/2010 και η ειδικότητα των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ομαδοποιημένων ειδικοτήτων εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και υπηρετούσαν σε αυτή έως 30.6.2013, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης προσόντων αποφοίτων διαφόρων ειδικοτήτων της Τεχνικής− Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (ν. 3879/2010). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να ιδρύσει τη λειτουργία Πειραματικού Επαγγελματικού Λυκείου με τμήματα ειδικοτήτων και με ειδικό πρόγραμμα σπουδών, όπως θα ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 1566/1985). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί, επίσης, να ιδρύσει και Πειραματικό Λύκειο, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να ιδρύσει τη λειτουργία Πειραματικού ΙΕΚ με τμήματα ειδικοτήτων και με ειδικό πρόγραμμα σπουδών, όπως θα ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. επιτρέπεται η ενεργοποίηση και η λειτουργία παραγωγικών μονάδων για την εκπαίδευση μαθητών, καθώς και η αξιοποίηση των έργων εξοπλισμού, που προβλέπονται από το άρθρο 61 παρ. 10 του ν. 1566/1985, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οικείες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την ίδρυση, οργάνωση, κατάργηση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και την επανασύσταση του Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ