193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 - Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 36Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές: α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Γ΄ απαιτούνται ως ειδικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και μία τουλάχιστον πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), καθώς και τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.» β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για την πρόσληψη σε θέση Εισηγητή απαιτούνται, ως ειδικά προσόντα, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και δεκαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία ή εικοσαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.» γ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η πλήρωση των κενών θέσεων των Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών γίνεται είτε με πρόσληψη ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Π. και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) είτε με τοποθέτηση για τετραετή θητεία, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. Κατά την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνεται μέριμνα, ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση που η πλήρωση των κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ως ελάχιστα τυπικά προσόντα τα ειδικά προσόντα, που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6, αντίστοιχα.» δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «10. α) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές που επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.» ε) Στην παράγραφο 10 προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.» στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασή τους για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυμα ανανέωσης της τετραετούς θητείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 12 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., μπορούν να καλύπτονται είτε από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων είτε από εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχων προσόντων, που αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Ι.Ε.Π.. Η απόσπαση είναι τετραετής και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση, με την ίδια διαδικασία και για τον ίδιο χρόνο επιτρέπεται να αποσπώνται και μέχρι πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α. και υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 ρυθμίζονται τα θέματα τοποθέτησης σε κενές θέσεις ή ανάθεσης καθηκόντων στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, παρακολούθησης της τήρησης του ωραρίου τους, χορήγησης αδειών μικρής χρονικής διάρκειας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εργασία τους στο Ι.Ε.Π.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. α) Σε κάθε Γραφείο προΐσταται Σύμβουλος Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, ο οποίος επιλέγεται για μία διετία που μπορεί να ανανεώνεται με βάση την αξιολόγηση του έργου του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Ειδικά στο Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με δεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση και με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, για μια τετραετία και αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού εφόσον πρόκειται για υπάλληλο άλλου υπουργείου. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συντονιστής της επιστημονικής υπηρεσίας. Ο Συντονιστής είναι άμεσος προϊστάμενος των Προϊσταμένων των Γραφείων της επιστημονικής υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/ 2011, όπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4076/2012 (Α΄159) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στις εξής Υποδιευθύνσεις: α) Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, β) Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων. 2.α) Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού περιλαμβάνει τα εξής Γραφεία: αα) Γραφείο Προσωπικού με αρμοδιότητα, ιδίως, επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. ββ) Γραφείο Εκπαίδευσης Προσωπικού με αρμοδιότητα, ιδίως, την εκπαίδευση του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. γγ) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα, ιδίως, την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. επί θεμάτων τεχνικής φύσεως. β) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο, ιδίως, για τη διοικητική υποστήριξη των οργάνων και της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων. 3.α) Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα εξής Γραφεία: αα) Γραφείο Οικονομικής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των πράξεων (έργων) και υποέργων, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού τους και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. ββ) Τακτικού Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων και την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού. γγ) Λογιστικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα, ιδίως, την καταχώρηση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων στα οικεία βιβλία, καθώς και την πραγματοποίηση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. β) Το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο, ιδίως, για τη διοικητική υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνισμών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη προγραμμάτων, καθώς και την πάσης φύσεως παρακολούθηση, εκτός της οικονομικής, των προγραμμάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π., σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας, που έχει την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη επ’ αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «5. α) Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά το Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα έτη. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση και με τριετή τουλάχιστον διοικητική εμπειρία. β) Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφοίτους νομικού τμήματος, καθώς και από νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν καθαρώς νομικές εργασίες. Για την επιλογή και απόσπαση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών ισχύουν τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται υποχρεωτικά ο δικηγόρος με τα περισσότερα χρόνια άσκησης δικηγορίας και σε περίπτωση που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. καθηγητής της ανωτάτης εκπαίδευσης ο τελευταίος. γ) Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ2 Φιλολόγων ή ΠΕ3 Μαθηματικών ή ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) ο οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, από την οποία δώδεκα τουλάχιστον έτη πρέπει να είναι πραγματική διδακτική υπηρεσία, και προϋπηρεσία δύο τουλάχιστον ετών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης. δ) Οι υπηρετούντες σε κάθε αυτοτελές Τμήμα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους πέντε (5), περιλαμβανομένων των Προϊσταμένων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. α) Οι θέσεις των προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου μπορεί να πληρούνται και με εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά έτη. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προσδιορίζονται και τα ειδικότερα προσόντα και η μοριοδότησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της υπό πλήρωση θέσης και η τοποθέτηση γίνεται για τετραετή θητεία ύστερα από απόσπαση. Η πρόσκληση εκδίδεται και η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.. Σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι τοποθετημένοι σε θέσεις Προϊσταμένων εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι παραμένουν στο Ι.Ε.Π. ως αποσπασμένοι έως το τέλος του σχολικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής. Μετά το πέρας του σχολικού έτους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση για τους μεν εκπαιδευτικούς σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τους δε διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο Διεύθυνσης. β) Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων, των αυτοτελών Γραφείων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Ως τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: «7. α) Στους προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων της διοικητικής υπηρεσίας καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με το αντίστοιχο επίδομα των προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων Διοίκησης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 όπως η περίπτωση προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α΄ 262) όπως η τελευταία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31). β) Στους προϊσταμένους των Τμημάτων και των αυτοτελών Τμημάτων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με το αντίστοιχο επίδομα των προϊσταμένων Τμημάτων Διοίκησης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, όπως η περίπτωση αναριθμήθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α΄ 262), όπως η τελευταία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/ 2012 (Α΄ 31). 8. Η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) και η παράγραφος 2 είχε αντικατασταθεί με την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η φράση «το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά τη συμπλήρωση πενταετίας στις παραπάνω θέσεις τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 εφαρμόζεται και για τους Συμβούλους Γ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε με την Η/3273/27.4.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Β΄ 352) και μεταφέρθηκε από την παύση της λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Ι.Ε.Π., καθώς και οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του καταργούνται. Οι δε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θεωρούνται νόμιμες. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα συνεχίζουν να υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Εκκρεμότητες σε σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 20 του νόμου 3966/2011 και με τους ισολογισμούς και απολογισμούς των καταργούμενων φορέων του άρθρου 21 του ίδιου νόμου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, στο ενεργητικό της περιουσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπολογίζονται εκείνα τα στοιχεία της περιουσίας των εν λόγω φορέων που περιήλθαν σε αυτό και καταγράφηκαν σε απογραφή που διενέργησαν τα όργανά του. Η χρηματοδότηση του Ι.Ε.Π. από τον τακτικό προϋπολογισμό και η είσπραξη και διαχείριση πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή άλλη πηγή δεν επηρεάζεται από τις ως άνω εκκρεμότητες. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. επιτρέπεται να αναρτώνται πράξεις ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που καταργήθηκαν με το άρθρο 21 του ν. 3966/2011 οι οποίες αφορούν την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και υποέργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες δεν αναρτήθηκαν από τα κατά περίπτωση αρμόδια κατά το χρόνο έκδοσής τους όργανα. Οι αναρτήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ότι γίνονται αμελλητί. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων άρχεται την 1η Μαΐου του 2013. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για πράξεις ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του I.E.Π. που εκδόθηκαν έως και τις 30.4.2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί από την υπηρεσία υποχρεωτικά λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας διατηρεί τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την εξάντληση της θητείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 27 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α) Στο άρθρο 37 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο ή λύκειο και δεν ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό λύκειο ή γυμνάσιο, αντίστοιχα, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος από τα γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών. Τα υποψήφια γυμνάσια ή λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.» β) Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ο φάκελος από τα υποψήφια γυμνάσια ή λύκεια για τον ορισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 37, όπως προστίθεται με την προηγούμενη περίπτωση, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 30.9.2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 44 του ν. 3966/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια και λύκεια γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που διεξάγονται ανά Π.Π.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. 5. Για την πραγματοποίηση των εξετάσεων η επιλογή των θεμάτων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που συστήνεται για αυτόν το σκοπό. Η προετοιμασία, η οργάνωση, η διεξαγωγή των εξετάσεων και των δοκιμασιών (τεστ) πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή που συστήνεται με απόφαση των ΕΠ.Ε.Σ. των Πρότυπων Πειραματικών γυμνάσιων και λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από ειδικές επιτροπές σε ένα ή περισσότερα βαθμολογικά κέντρα που ορίζει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Με την ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. γίνεται η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων μαθητών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για την επιλογή των αναπληρωτών προϋπόθεση είναι να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η παρ. 8 του άρθρου 50 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37. Στην περίπτωση που οι διευθυντές ή οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης ή αξιολογούνται αρνητικά, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για πλήρωση θέσης πενταετούς θητείας για τα επόμενα τρία χρόνια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9, καθώς και το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) καταργούνται από το χρόνο ισχύος του ν. 4115/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1έως 9 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), ή». β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.» γ) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας−Παιδαγωγικής−Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας−Παιδαγωγικής)». δ) Τα εδάφια πέντε έως οκτώ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: πέντε (5) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.» ε) Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 − 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 − 2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

α) Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά τα λοιπά για τους σχολικούς συμβούλους της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρμογή όλες οι κείμενες διατάξεις για τους σχολικούς συμβούλους του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).» β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83), μετά τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010» προστίθεται η φράση «και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/ 2010».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Παρατείνεται για οχτώ (8) μήνες ακόμα η προθεσμία που τάσσει το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) προκειμένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η παράταση άρχεται από την 11η Μαρτίου 2013, οπότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Ο καθορισμός των προσόντων και η πρόσληψη των ωφελουμένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για την απασχόλησή τους σε σχολικές μονάδες κάθε τύπου και βαθμίδας και σε μονάδες ειδικής αγωγής, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν. 4152/2013, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού στην εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με το Τμήμα συγγραφής και εκδόσεων βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου στη συγγραφή και εκτύπωση των βιβλίων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 η λέξη «τέσσερις» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκτώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Η 2/62285/0022/30.8.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών για τις αμοιβές και την αποζημίωση των επιμορφωτών, των επιμορφουμένων, των πραγματογνωμόνων, των αξιολογητών και του υπευθύνου του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011−2012» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ισχύει και για το αντίστοιχο πρόγραμμα του σχολικού έτους 2012−2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Στο Ι.Ε.Π. συνιστάται Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής. Το Παρατηρητήριο αποτελεί οργανική Μονάδα του Ι.Ε.Π.. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της, καθώς και η στελέχωση και τα προσόντα και κριτήρια επιλογής Προϊσταμένου καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Η παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 καταργείται.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ